Víčka od PET lahví


Víčka od PET lahvíVíčka od PET lahví představují jednoduchou a snadno dostupnou pomůcku pro výuku tělesné výchovy. Jsou i nedílnou součástí ekologické výchovy, neboť primárně představují odpadový materiál. Jejich prostřednictvím má učitel možnost nabídnout žákům řadu aktivit a ukázat jim, že si s víčky mohou hrát, tvořit, učit se. Víčka jsou mezi žáky oblíbená i pro velkou rozmanitost barev a barevných odstínů, jejichž pomocí se rozvíjí také kreativita.

Podmínkou většiny pohybových aktivit je dostatečná zásoba víček – tu si žáci vytvoří nejčastěji sami. Sbírání víček může mít i soutěžní charakter. Žáci mohou soutěžit např. v tom, kdo nasbírá více víček, a motivačně také působí, mohou-li sledovat, jak se jimi plní (průhledná) nádoba, speciálně určená jen pro sběr víček.

Víčka slouží mj. k rozvoji jemné motoriky, taktilního a optického vnímání, jejich pomocí je např. možno žáky snadno rozdělit do skupin podle barev, lze je využít pro tvorbu mozaik (Pozn.: Z modelíny si lze vytvořit podkladovou placičku, do níž se víčka lehce zamáčknou – mozaika se tak snadno neporuší.) apod.

Jako při každé činnosti je nutné i při aktivitách s víčky dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí např. nebezpečí uklouznutí na víčku. Je rovněž vhodné je před zahájením herních činností důkladně omýt a zbavit zbytků především slazených nápojů.

Místo víček lze u řady aktivit použít i přírodní materiál – kamínky, korkové špunty (různobarevně malované) aj. 

Aktivity jednotlivců

 

Chytání víček
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, jemná motorika, postřeh, obratnost
Popis: Žák si připraví menší hromádku víček, poté vyhodí jedno do výšky (nejméně nad hlavu) a opět ho chytí. Chytání je povoleno do obou rukou. Pokud se mu to podaří, vyhodí dvě, tři, čtyři atd. víčka. Pokud ne, pokouší se v dalším kole o totéž, až do doby, kdy se mu to podaří. Po splnění úkolu zvyšuje počet víček.
Modifikace:
 • Cvičení lze koncipovat jako soutěž všech žáků. Komu jediné víčko upadne, ve hře končí a vítězí ten, kdo dokáže chytit a vyhodit největší počet víček.
 • V další hře mění žák polohu – např. unoží, přednoží, klekne si, předkloní se atd. 

 

Seber, co můžeš
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, jemná motorika, rychlost, orientace v prostoru  
Popis: Žáci stojí připraveni ve velkém kruhu, v malém kruhu jsou poházena víčka. Na pokyn učitele vběhne žák do kruhu s víčky a v omezeném čase (15 s) je sbírá do sáčku. Po uplynutí času sáček vysype a spočítá úlovek. Vystřídají se všichni žáci. Kdo ulovil nejvíce víček, vyhrává. Kruhy není třeba kreslit křídou, postačí vyznačení kruhů na basketbal.
Modifikace:
 • Každá barva víčka je různě bodově ohodnocena. Žák se snaží sběrem docílit co nejvíce bodů. 

 

Vyhazování víček
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, jemná motorika, postřeh, obratnost
Popis: Zpočátku zvolíme menší počet víček – např. tři. Žák má za úkol víčka třikrát vyhodit do vzduchu (nejméně nad hlavu) a poté je opět chytit. Uznána jsou i víčka chycená na předloktí. Víčka popadaná na zem nechává žák ležet. Cvičení postupně ztěžujeme přidáváním počtu víček a vyhození. Obecně platí: kolik víček, tolik vyhození. (např. osm víček = osm vyhození).
Modifikace:
 • Aktivitu lze pojmout jako soutěž všech žáků. Vítězí ten, kterému na konci házení zůstalo v dlaních více víček. 

 

Další aktivity s víčky od PET lahví 

Zaměření: obratnost, koordinace oko–ruka, jemná motorika, prostorová orientace

 • Celý prostor tělocvičny je poset víčky otvorem dolů a žák se po nich lehkou chůzí pohybuje bosýma nohama. Soustředí se na vnímání tlaku na chodidla. Totéž provádí se zavázanýma očima. Pro obtížnější chůzi lze víčka otočit otvorem vzhůru. Vhodný je pomalejší hudební doprovod.
 • V tělocvičně jsou po podlaze rozmístěna víčka. Žák bosým chodidlem uchopí vždy jedno víčko mezi prsty a přenáší ho na určené místo. Modifikace: Víčko konkrétní barvy musí tímto způsobem přenést do obruče téže barvy.      
 • Žák má v rukou šest víček různých barev. Po tělocvičně je rozloženo šest obručí – každá stejné barvy jako jednotlivá víčka. Úkolem žáka je co nejrychleji dát všechna víčka do správných obručí.
 • Žák si na každý nárt položí víčko a pohybuje se chůzí po prostoru tak, aby mu víčka nepadala. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy.
 • Žák si položí víčko na určitou část těla (např. na ohnuté předloktí, hřbet ruky, pokrčené koleno, špičku nohy aj.) a švihem nebo nadhozem se ho snaží chytit do ruky. Počet víček se může zvyšovat. Aktivitu lze provádět i ve dvojicích (žáci si počítají celkové množství chycených víček).
 • Žák si před sebe dá hrst víček a rozmístí je po podlaze. Pak si na ně lehne na záda. Představuje si, že je na pláži a vyhřívá se na sluníčku.
 • Žák si vezme libovolné množství víček, zaváže si oči a snaží se z víček postavit např. obličej, dům, květinu apod. Na závěr vyhodnocujeme nejzdařilejší obrazec.
Aktivity dvojic 

 

Čtyřlístek
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, obratnost, koncentrace pozornosti, odhad
Popis: Žáci si připraví 15–20 víček, žák A si postaví z pěti víček čtyřlístek – čtyři víčka položí do čtverce a páté dá nahoru doprostřed. B se postaví nad jeho čtyřlístek a ze stoje na něj spouští jedno víčko. Když čtyřlístek zasáhne, vezme si všechna víčka, z nichž byl čtyřlístek složen a A musí postavit nový. Hra pokračuje. Pokud se B netrefí, je na řadě A. B postaví svůj čtyřlístek a hra se opakuje, dokud jeden z žáků nepřijde o všechna víčka. 

 

Fakír
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, jemná motorika, relaxace, kooperace
Popis: Žák A provede podpor klečmo sedmo na předloktí (popř. leh na břiše). B na něj naskládá víčka a pomalu se na něj položí. Zpočátku lze víčka překrýt dekou nebo novinami.
(Pozn.: Jedná se o náročnější relaxační aktivitu, u níž je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pokusit se o maximální uvolnění bez napětí svalů.)
Modifikace:
 • Lze vytvořit sandwich, tj. tři ležící žáci nad sebou proloženi víčky.
 • Víčka poskládají žáci na podložku, na ně se položí žák A, B na něj naskládá víčka a položí se na ně. Tyto masáže lze provádět v různých polohách (leh na břiše, boku, zádech apod.).  
 • Společným úkolem dvojice je přemístit se do určeného cíle, aniž by žák B (popř. i víčka) spadl na zem.  
 • Daným způsobem má dvojice přenést co nejvíce víček k cílové metě.  

 

Šikula
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, obratnost, koncentrace pozornosti
Popis: Dvojice si položí na zem čtyři víčka s malým odstupem. Žák A si vezme první víčko a vyhodí jej do vzduchu, mezitím sebere stejnou rukou druhé víčko a chytá to první. Sebrané víčko odloží a pokračuje stejným způsobem s dalšími víčky. Podaří-li se mu sesbírat všechna víčka bez chyby, postaví si novou řadu a snaží se posbírat dvě víčka, potom tři a čtyři. Nakonec vyhodí všechna víčka a chytá je na hřbet ruky. Kolik jich chytí, tolik má bodů a hra může pokračovat od začátku. Pokud A udělá chybu, víčka nechytí nebo nesebere, pokračuje ve hře B. Každý pokračuje tam, kde naposledy skončil. Žák, který není zrovna na řadě, sám trénuje např. v sedě.  
Modifikace:
 • Aktivitu lze provádět i ve trojicích. 

 

Další aktivity s víčky od PET lahví 

Zaměření: obratnost, koordinace oko–ruka, jemná motorika, koncentrace pozornosti

 • Dvojice si stanoví společný zvuk – např. ťukání, tření atd. Žák A zavře oči a jde za B jen podle zvuku, který si domluvili. Později se role vymění.
 • Na žíněnky žáci rozsypou ve větším množství libovolně víčka. Žák A, kterého B kutálí, se nebrání, ale také B nepomáhá a jeho tělo je uvolněno. Položí se na pás žíněnek a válí se přes ně až na samý konec. Pak se žáci vystřídají. Není vhodné časté opakování. Modifikace: Žáci se mohou válet individuálně bez dopomoci spolužáka.
 • Ve skupince 3–4 žáků je jeden žák model, který se položí volně na zem. Ostatní – malíři svůj model kreslí. Snaží se vytvořit obrys těla svého modelu. Celé kreslení probíhá pouze s využitím neverbální komunikace. Žáci se tak zklidní.
 • Z víček je na podlaze tělocvičny vytvořena překážková dráha. Žák A udělá vzpor ležmo, B mu na záda položí jedno či více víček a pevně ho uchopí za kotníky. Tímto způsobem se dvojice pohybuje kupředu. Víčko jim nesmí spadnout, pokud se tak stane, vrací se na začátek dráhy.
 • Žáci se postaví naproti sobě (cca na pět kroků), každý drží v jedné ruce kelímek od jogurtu a víčko. Na pokyn se snaží žák A hodit B víčko do kelímku od jogurtu – žáci si počítají hody.
 • Žáci se s deseti víčky postaví čelem k sobě do vzdálenosti 2–3 m a každý před sebe položí obruč (popř. ringo kroužek). Žák A hází víčko do soupeřovy obruče; zasáhne-li cíl, hází další. Víčka, která v obruči soupeře zůstávají, se stávají jeho majetkem. Pokud se A netrefí, pokračuje B. Žáci se snaží, aby jim nezůstalo ani jedno víčko.
 • Žák A představuje nevidomého malíře a má zavázané oči, B má roli jeho pomocníka, který mu podává barvičky (víčka) podle jeho přání. Malíř vytváří za doprovodu klidné hudby obraz, který si sám vymyslí. Nakonec si všichni společně prohlédnou výtvory ostatních malířů. Poté se žáci ve dvojicích vystřídají.
 

            Aktivity ve skupině

 

Atomy
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, rychlost, prostorová orientace 
Popis: Žáci – atomy se rozestaví po tělocvičně a podle pokynů učitele se pohybují (tzv. kmitají). Na zvolání čísla si co nejrychleji nasbírají právě tolik víček (bez ohledu na barvu), která jsou položená po krajích tělocvičny. Pak vytvoří hloučky atomů v počtu odpovídajícím zvolanému číslu. Učitel zkontroluje, zda počty souhlasí, a přidělí body vítěznému družstvu. Vítězí skupina, kde každý žák nasbíral stanovený počet víček a jako první vytvořil shluk o daném počtu. Každý žák hraje sám za sebe. Ten, který získá nejvíce bodů, je celkovým vítězem. (Pozn.: Na začátku hry je vhodné volit taková čísla, která umožní zapojení všech žáků, tj. dělí jejich počet beze zbytku. V závěru naopak taková čísla, aby vyřazení bylo co největší a hra se mohla opakovat.)
Modifikace:
 • Je možno měnit způsob pohybu žáků – skákání, hopsání, plazení, běh pozpátku atd.
 • Do hry lze zakomponovat i barvu víček. 

 

Barevná cesta
 
Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, prostorová orientace
Popis: Žáci si společně postaví po celé ploše tělocvičny klikaté cesty tak, aby víčka tvořila jejich okraje (patníky). Cesty jsou široké cca 30–40 cm. Žáci jimi nejprve procházejí volně a poté probíhají tak, aby se nedotýkali patníků a zároveň se navzájem vyhýbali. Je vhodné provádět aktivitu bez obuvi.
Modifikace:
 • Šířku cesty na určitých místech zúžíme.
 • Mění se způsob lokomoce – běh pozadu, cval stranou, plazení apod.
 • Žáci absolvují cestu v pomalejším tempu se zavázanýma očima.
 • Žáci postupují cestou co nejrychleji bez dotyku patníků.
 • Žáci musejí změnit směr podle žáka, s nímž se potkali.
 • Žáci mají za úkol např. přejít tělocvičnu po cestách zleva doprava, z rohu do rohu apod.
 • Žáci vytvoří dvojice, A má zavázané oči a B jej pomocí taktilních signálů vodí po cestě.
 • Cestu postaví cestu na lavičkách. 

 

PETličky 
 
Zaměření: koordinace oko–ruka, koncentrace pozornosti, jemná motorika
Popis: Na podlaze tělocvičny je nakreslen malý kroužek (popř. v přírodě vyhloubíme důlek) a ve vzdálenost cca 2–5 m od něj startovní čára. Každý žák si vezme tři víčka určité barvy a od startovní čáry se je pokusí cvrnknout/hodit/poslat do kroužku (jako v metané). Podle toho, jak blízko kroužku kdo hodil, se stanoví pořadí hráčů. Ten, kdo hodil nejblíže, začíná hrát, tedy cvrnkat/posílat (kterákoli) víčka do kroužku. Když se do kroužku trefí, pokračuje v cvrnkání; pokud se netrefí, vezme víčka z kroužku a pokračuje další žák v pořadí stejným způsobem. Nakonec si všichni porovnají, kolik víček kdo získal.
Modifikace:
 • Víčka lze ze startovní čáry házet různým způsobem – zády ke kroužku, uchopit je mezi chodidla a hodit výskokem, nadhodit si je a lehce vykopnout.
 • Cvrnkat mohou žáci např. dřívkem od nanuku. 

 

Další aktivity s víčky od PET lahví 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, prostorová orientace

 • Jeden žák provede vzpor klečmo nebo leh, uvolní se a ostatní na něj sypou všechna víčka (odpadkový koš). Žáci si pak víčka posbírají nazpět a vymění se. Hra pokračuje tak dlouho, dokud se všichni nevystřídají.
 • Každý žák si hlídá svých pět víček umístěných v obruči na podlaze a na daný signál se snaží ukořistit co nejvíce víček od ostatních.
 • Pětičlenné skupiny vytvoří kruh. Jeden žák vždy stojí uprostřed a má zavřené oči, ostatní na něj zlehka „házejí“ víčka. Mohou je znovu zvedat ze země. Nemluví u toho, aby prostřední mohl vnímat zvuky a doteky víček, relaxuje, zklidní organismus.
 • Po tělocvičně jsou rozházena víčka. Každý žák má svůj úkryt (např. fresbee talíř, noviny), kam si nastřádaná víčka nosí. Na pokyn žáci vybíhají jako rak – mají nasbírat víčka, pokládat si je na břicho a donést si je do svého úkrytu. Vyhrává žák, který má po skončení časového limitu ve svém úkrytu nejvíce víček.
 • Po tělocvičně jsou rozsypána víčka. Cílem družstev je jich posbírat co nejvíc, žáci však mohou najednou vzít jen jedno víčko a donést ho do obruče na svém stanovišti. Vyhrává skupina, která má po sesbírání všech víček v tělocvičně či po ukončení časového limitu nejvíc víček v obruči.
 • Po tělocvičně jsou různě rozmístěny barevné obruče a víčka stejných barev jako obruče jsou vysypána na hromadě uprostřed. Žáci víčka berou a nosí je do stejně barevných obručí.
 • Při úklidu víček si lze zasoutěžit. Každá skupina dostane stejně velkou hromádku různobarevných víček a má je roztřídit podle barev. Vyhraje ta nejrychlejší.
 • Trojice. Utvoří se kruh kolem pokladu (několik víček). Jeden strážce poklad chrání a dva další se jej snaží získat. Doba trvání je asi 1 min. Poté se žáci vymění.
 • Určíme „vyhazovače“ – ti rychle vyhazují víčka do vzduchu a ostatní žáci se jich snaží ve vzduchu co nejvíce pochytat. Vítězí žák s největším množstvím pochytaných víček.
 • Ve vzdálenosti 20–30 kroků od startovní čáry je křídou vyznačen kroužek. Jeden po druhém vycházejí žáci s jedním víčkem poslepu od startovní čáry ke kroužku. Kdo položí své víčko přímo do něj nebo do jeho největší blízkosti, stává se vítězem.
 • Víčka jsou vysypána do prostoru tělocvičny. Žáci mají za úkol je rychle vyhazovat do vzduchu tak, aby jich co nejméně leželo na zemi (déšť).
 • Žáci mají nasbírat celkem šest různě barevných víček, která jsou rozházená po tělocvičně ve velkém množství. Vystartují všichni společně.
 • Žáci sedí v kruhu těsně vedle sebe, uprostřed jsou víčka. Úkolem je brát víčka do dlaní a vyhazovat je nad sebe (déšť zalévá kytky).
 • Žáci vytvoří z víček dráhu plnou zatáček a křižovatek. Poté se rozdělí do družstev po čtyřech, vznikne vláček. První lokomotiva táhne všechny za sebou. Po minutě se vymění a druhý se stává lokomotivou.