Šátky


Šátek má rozměr cca 68 x 68 cm (může být větší, či menší), je vyroben z lehkého nylonu (popř. šifonu či hedvábí), a proto se při dopadu velmi pomalu a hezky snáší k zemi. Pro řadu aktivit můžeme ovšem použít i klasický šátek bavlněný. Šátek je určen především k mávání, házení, chytání, nácviku žonglování a k různým hrám rozvíjejícím zejména obratnost a prostorovou orientaci žáků. Mnohé aktivity využívají šátek také k zavázání očí žáků. Šátky jsou oblíbené i pro velkou rozmanitost barev, jejichž pomocí se rozvíjí rovněž kreativita.

Šátky

 Aktivity jednotlivců

 


Pozorovat a reagovat
 
Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, obratnost, optické vnímání
Popis: Žák vyhodí šátek do výšky, nechá ho padat a přitom ho při snášení se na zem pozoruje.
 • Celým svým tělem napodobuje žák tento pohyb šátku v letu.
 • Žák se pokusí šátek chytit krátce před tím, než se dotkne země.
 • Žák vyhodí šátek tak vysoko, aby ho mohl chytit hlavou / ramenem / zády / stehnem / kolenem / nohou.

 

Stezka nad propastí
 
Zaměření: koordinace, rovnováha, hmatové vnímání, koncentrace pozornosti
Popis: Na podlahu položíme 5–15 prken tak, aby tvořila dlouhý křivolaký chodníček.Mezi jednotlivými prkny jsou cca 40cm mezery. Žáka se zavázanýma očima odvede učitel na kraj prvního prkna a změří mu, za jak dlouho přejde po „nebezpečné stezce nad propastí“.Žák nesmí šlápnout na zem. Když dojde na konec prkna, musí hledat další prkno nohou. 

 

Další aktivity s šátky 

Zaměření: obratnost, koordinace oko–ruka, rozvoj jemné motoriky, tělesné schéma, taktilní vnímání 

 • Učitel postupně říká různé části těla (např. hlava, levé rameno, pravé koleno, pravý nárt atd.) a žák si na ně pokládá šátek. Modifikace: Žák si na šátku udělá uzel a lehce jím udeří na učitelem vyřčené části těla.
 • Žáka s šátkem na očích vyšle učitel do tělocvičny, aby tam co nejrychleji našel tikající budík. Měří se čas, který uplyne od okamžiku, kdy žák vstoupí do místnosti, do chvíle, kdy se dotkne budíku.
 • Žák dělá se šátkem velké kruhy a osmičky (jako s gymnastickou stuhou). Modifikace: V každé ruce má žák jeden šátek.
 • Žák mává šátkem jako na pozdrav.
 • Žák se šátkem ovívá. Přitom se otáčí kolem dokola.
 • Žák si lehne na zem a na hlavu si rozprostře šátek. Za doprovodu hudby relaxuje.      
 • Žák složí šátek tak, aby byl co nejmenší, a vyhodí ho do výšky. Pak jej chytá. Modifikace: Žák do šátku zabalí ping-pongový míček, vyhodí ho do výšky a pak se snaží chytnout jak míček, tak šátek.
 • Žák s šátkem běhá po tělocvičně a nechá ho třepetat, vlát, pociťuje jeho hmotnost.

Aktivity dvojic

 

Házení, chytání, míření 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost
Popis: Žáci uvážou na šátku uzel a postaví se naproti sobě (na vzdálenost cca 3 m). Šátek si navzájem přihrávají.
Modifikace:
 • Šátek je bez uzlu.
 • Před chycením šátku každý žák jednou tleskne a provede celý obrat.
 • Žák A vyhodí šátek do výšky, B ho chytne krátce před tím, než se dotkne země, a opět ho hned vyhodí do výšky.
 • Žáci hodí šátek na učitele (terč). 

 

Rovnání zápalek
 
Zaměření: koncentrace pozornosti, hmatové vnímání, jemná motorika
Popis: Připravíme si dvě krabičky zápalek (v obou musí být stejný počet a žádné zápalce nesmí chybět hlavička). Před každého žáka se zavázanýma očima vysypeme na stůl zápalky na hromádku a promícháme je tak, aby hlavičky ležely různým směrem. Na znamení začnou oba žáci poslepu rovnat zápalky do své krabičky, hlavičkou k jedné straně. Měří se jim čas; za každou zápalku položenou hlavičkou na nesprávnou stranu se připočítává 5 s a 10 s za každou zápalku, kterou žák do krabičky vůbec nevložil. 

 

Trefte se do obruče
 
Zaměření: koordinace, přesnost, kooperace
Popis: Dvojice uchopí šátek za rohy a položí si do něj míček / víčko od PET lahve / kamínek. Rozhoupáním šátku se snaží trefit míčkem / víčkem / kamínkem do obruče zavěšené 2–3 m nad zemí. Každá dvojice má osm pokusů. Za každý úspěšný pokus si dvojice počítá jeden bod. Vítězí dvojice s nejvíce body. V případě shody rozhoduje vítězný rozstřel. 

 

Další aktivity s šátky 

Zaměření: obratnost, koordinace, rychlost, sluchová orientace, koncentrace pozornosti  

 • Každý si dá za gumu tepláků šátek. Pak se žáci chytnou jako zápasníci a snaží se zmocnit protivníkova šátku.
 • Žáci mají zavázané oči a vzájemně se hledají. Občas tlesknou či křiknou: „Tady!“, aby přivábili soka, ale hned odskočí nebo se přikrčí a pozorně poslouchají, odkud se blíží kroky. V souboji zvítězí ten, kdo se dřív dotkne soupeře prsty pravé ruky.
 • Žáci se zavázanýma očima stojí ve větším kruhu a každý drží deku pevně svázanou do válce. Na písknutí začíná souboj, oba protivníci se opatrně plíží a naslouchají. Když tuší soupeře těsně před sebou, snaží se ho zasáhnout svázanou dekou. Souboj trvá tři minuty, bodují se zásahy.
 • Žák A jemně pokládá šátek na různé části těla B. Ten musí vždy říci, kde se šátek na jeho těle právě nachází. Pak se role vymění.
 • Žák A (slepá ovce) má zavázané oči. B je pastýř a vede slepou ovci buď hlášením směru a způsobu pohybu (rovně, vlevo, tři kroky zpět… běžet, poskakovat, pohybovat se jako husa atd.), nebo dotyky na určité části těla (dotyk levého nadloktí = jít vlevo; dotyk středu zad = jít rovně atd.). Po několika minutách si žáci vymění role.

Aktivity ve skupině

 


Lupiči a detektiv
 
Zaměření: orientace, koncentrace pozornosti, auditivní vnímání
Popis: Všichni žáci jsou zloději, sedí v tureckém sedu v kruhu a svůj lup (botu) mají cca 0,5 m před sebou na zemi. Jeden žák je detektiv a stojí uprostřed. Na začátku hry si všichni zloději zavážou šátkem oči a položí ruce do klína (nebo za záda). Mají se spolehnout zcela na svůj sluch, proto musejí být klidní a soustředění. Detektiv se plazí kolem (tak potichu, aby ho zloději pokud možno neslyšeli) a snaží se vzít zpět lup zlodějů, aniž by to zpozorovali. Pokud si nějaký zloděj myslí, že slyší detektiva při krádeži svého lupu, smí svou kořist ochránit tím, že bleskově položí ruku na botu. Jakmile nebezpečí pomine, musí však svou ruku opět dát do klína. Detektiv bude vyměněn tehdy, když vezme úspěšně kořist třem zlodějům. 

 

Nevidomý střelec
 
Zaměření: koordinace, orientace, odhad, kooperace
Popis: Ve vzdálenosti 20–50 m od startovní čáry se nachází terč (např. z krátkého provazu, švihadla, kusu koberce). Jeden žák z družstva si šátkem zaváže oči a po pěti obratech o 360° na startovní linii se na pokyn spoluhráčů zastaví a v určeném směru hodí míč nebo např. pytlík s hrachem. Nikdo mu nesmí radit, jak daleko se terč nachází. Z místa dopadu pokračuje další žák. Úkolem je zasáhnout cílový terč. Počítá se počet pokusů k zasažení terče. Hru lze uspořádat jako soutěž několika družstev.
Modifikace:
 • Před každým dalším hodem se mění umístění terče.
 • Je dovoleno napovídat i vzdálenost terče.
 • Není dovoleno žádné napovídání (určování směru a vzdálenosti terče). 

 

Velký liščí ocas
 
Zaměření: prostorová orientace, pravolevá orientace, obratnost, rychlost
Popis: Žáci sváží jednotlivé šátky dohromady (nejprve sváží své šátky dohromady vždy dva žáci, kteří je zase sváží s šátky další dvojice atd., až vznikne velký, dlouhý liščí ocas). Vybraný žák utíká a táhne liščí ocas za sebou. Drží ho pevně buď na konci (dlouhý ocas), nebo uprostřed (dva kratší ocasy). Ostatní žáci se snaží ocas chytit.
Modifikace:
 • Lovec (chytač) drží svinutý ocas v náruči a snaží se chytit nějakého žáka. Chycený žák musí zůstat stát a chytnou začátek „ocasní role“. Oba žáci běží dál a chytají dalšího, který se rovněž musí chytnout ocasu… S přibývajícím počtem chycených se klubko z šátků stále více rozmotává a v tělocvičně je nataženo jako překážka pro zbývající volné žáky, dokud všichni nejsou chyceni a společně nenapínají celý ocas.
 • Had: Každý žák se v jednom místě drží pravou rukou „šátkového hada“ (takže všichni stojí na jedné straně hada). První žák je hlava, poslední je jeho konec. Had běhá v tělocvičně ve „vlnovkách“ (ve spirálách, cik-cak liniích, diagonálách…). (Pozn.: Na začátku to může být také učitel, který udává cesty prostorem.) Modifikace: Na povel hadí hlavy je celý šátkový had předán přes hlavu do levé ruky. Ostatní žáci hlavu napodobí (buď současně, nebo se zpožděním, takže vznikne vlna). Nyní mají všichni žáci hada v levé ruce. Na povel je předán opět přes hlavu do pravé ruky… Povely mohou střídavě dávat první a poslední žák (vlnitý pohyb zepředu dozadu a zezadu dopředu). 

 

Další aktivity s šátky 

Zaměření: obratnost, koordinace oko–ruka, rozvoj jemné motoriky

 • Každá skupina si zvolí melodii (známou písničku), která bude pro ni charakteristická. Každý žák si zaváže oči šátkem a učitel je rozmístí různě po tělocvičně. Písknutím oznámí začátek hry. Každý začne zpívat písničku svojí skupiny a zároveň se snaží podle melodie najít své spolužáky. Skupina, která se našla jako první, vyhrává.
 • Každý žák je šátkem, který učitel drží v ruce a s nímž manipuluje. Hudba hraje jako kulisa a dává učiteli podnět pro různé pohyby šátkem. Žáci jako šátek reagují pohybem na pohyb šátku v rukách učitele, snaží se ztvárnit jeho pohyb na svém těle a svým tělem. Jak žáci zareagují, když se na šátku udělá uzel? 


 • Každý žák má deset kancelářských sponek a zavázané oči. Na znamení začnou všichni spojovat sponky do dlouhého řetízku. Vyhrává ten, kdo nejrychleji spojí všech deset sponek do funkčního řetězu.
 • Každý žák má jeden šátek, který si dá za tepláky či šortky, čímž si vytvoří „ocásek“, a snaží se ukořistit další ocásek. Pokud ukořistí ocásek, jde do neutrálního pole, kde si ho dá za tepláky, resp. šortky. V okamžiku ukončení honičky si každý spočítá, kolik má ocásků.
 • Polovina žáků vytvoří v kleku kruh spojený šátky, druhá polovina skáče přes šátky do kruhu a zpět, šátky podlézá apod.
 • Tři žáci se postaví do řady vedle sebe. Prostřední z nich se otočí čelem vzad. Oba žáci na kraji si svou vnitřní nohu přivážou šátkem k noze prostředního žáka. Jejich úkolem je v co nejkratším čase proběhnout trať.
 • Všichni žáci jsou zajíci a vzadu za tepláky či šortkami mají zastrčený šátek (ocásek). Každý se snaží ukradnout ocásky ostatních zajíců. Chycené ocásky dávají žáci do krabice uprostřed tělocvičny. Zajíc, který svůj ocásek dokáže bránit nejdéle, vyhrál. Modifikace: Žáci smějí ocásky krást jen pravou / levou rukou
 • Všichni žáci mají zavázané oči, jen jeden vidí. Vidoucí v krátkých intervalech zvoní zvonečkem a slepí ho chytají po sluchu. Kdo se ho dotkne, přebere zvoneček a vymění si s ním úlohu.
 • Všichni žáci se rovnoměrně rozmístí po tělocvičně a zavážou si šátkem oči. Dva žáci se plíží z jednoho konce tělocvičny na druhý, ti mají samozřejmě oči otevřené. Kdo něco uslyší, ukáže tam, odkud zvuk přichází. Plížící se žáci pak vědí, že byli objeveni.
 • Žáci mají dvě různé barvy šátků. Na akustický, popř. vizuální signál značící konkrétní barvu vždy smějí po tělocvičně běhat jen žáci s šátkem dané barvy. Svůj šátek táhnou za sebou, třepetají jím ve vzduchu apod. Po určité době můžeme zařadit více barev.
 • Žáci se se zavázanýma očima postaví na čáru. Učitel se od nich vzdálí na několik desítek kroků a pak asi v 5s intervalech krátce píská (rádiové signály k letadlům ze základny). Žáci mají za úkol se během tohoto pískání přiblížit co nejblíže k učiteli. Žák, který se ho dotkne jako první, vyhrává.