Provázky

Provázky
Provázky (motouzy) mohou být přírodní (juta, bavlna, len, konopí aj.), nebo syntetické (polypropylenové, polyamidové, polyesterové aj.). Vhodnější jsou provázky z přírodních materiálů. Lze je pořídit buď ze zbytků, co máme k dispozici doma, nebo můžeme koupit celé nové klubko a rozstříhat ho na více částí. Co se týče délky a tloušťky, pro každou aktivitu se dají použít různé provázky a kromě toho kratší provázky lze svázat, aby vznikl provázek delší. Můžeme rovněž použít i gymnastické švihadlo bez rukojetí. Aktivity s provázky podporují zejména rozvoj jemné motoriky, pohybovou koordinaci, obratnost, kreativitu. Můžeme využít i barevnosti provázků pro diferenciaci barev.

S provázky se většinou pojí činnosti rukou a pro aktivity vystačíme většinou s malým prostorem. Provázky spojují spolužáky dohromady. Vyšší výstavby a ty, které je potřeba zabezpečit, by měly být spojeny provazy odolnými vůči zatížení (lezecká lana). V případě nouze je možno použít i provazy v dvojitém zajištění.  

Provázky lze využít např. k náhodnému rozlosování žáků do dvojic. Učitel drží provázky délky cca 40 cm uprostřed, žáci se chytí konců, které visí dolů. Počet provázků je poloviční, než je počet žáků. Pak učitel provázky pustí a žáci, kteří drží konce jednoho provázku, vytvoří dvojici.
Aktivity jednotlivců 

 

Překážkový běh
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rytmická schopnost
Popis: Několik provázků leží na podlaze v určité vzdálenosti za sebou jako překážky. Žák běží a jednotlivé provázky přeskakuje.
Modifikace:
 • Žák smí mezi dvěma překážkami udělat jen dva kroky (popř. jeden krok).
 • Mezi překážkami jsou různé vzdálenosti.
 • Vždy dva žáci drží provázky v cca 30cm výšce nad zemí. Žák překážky přeskakuje. Výšky překážek se mohou měnit, nebo je může určovat běžec. 

 

Další aktivity s provázky 

Zaměření: koordinace (oko–ruka), jemná motorika, kreativita, obratnost, taktilní vnímání, prostorová orientace, rovnováha, relaxace

 • Dle zadání učitele se žák snaží na podlaze z jednoho kusu provázku vytvořit konkrétní písmena. Ve skupinách mohou žáci vytvářet z provázků i slova.
 • Dva provázky leží vedle sebe na zemi v určité vzdálenosti (vodní příkop). Žák (kůň) z rozběhu či ze stoje přes tento příkop skáče. Modifikace: Na podlaze je několik různě širokých příkopů. Žák si sám vyhledá svůj stupeň obtížnosti.  
 • Na podlahu rozložíme tolik provázků (popř. špejlí), kolik je žáků. Provázky jsou různě dlouhé, vždy jen dva však mají stejnou délku. Každý žák si vybere jeden a za doprovodu hudby vyhledává spolužáka, který má provázek stejné délky. Kdo najde spřízněnce jako první?
 • Provázek leží na podlaze vytvarován nebo spojen do kruhu. Žák si má do něj lehnout tak, aby ven nevykukovala žádná část jeho těla. Modifikace: 1. Na jaké možné způsoby může žák v kruhu ležet? 2. Jaké pozice může žák v kruhu zaujmout?
 • Provázky leží rozmístěné po podlaze. Zatímco vybraný žák odejde z tělocvičny, změní ostatní polohu jednoho provázku. Objeví daný žák změnu?
 • Žák hledá se zavřenýma očima provázky ležící na zemi. Nosí je do koše, postaveného někde uprostřed herního prostoru.
 • Žák (chobotnice) si zastrká co nejvíce provázků do svého oblečení, rukávů, tepláků nebo bot. Prohlédne v zrcadle. Pak se takto pohybuje po tělocvičně, přičemž nesmí ztratit ani jeden provázek.  
 • Žák opatrně balancuje na provázcích ležících na zemi za sebou. Modifikace: 1. Žák balancuje se zavřenýma očima. 2. Žák se snaží v silniční síti najít výrazný cílový bod (východ).
 • Žák pokládá provázky na zem těsně vedle sebe (postel). Pak si na ně lehne, přičemž žádná část jeho těla se nesmí dotknout země.
 • Žák použije jeden, popř. více provázků k tomu, aby na podlaze vytvořil umělecká díla (např. vlak). Může rovněž využít různě barevných provázků.
 • Žák přejíždí (hladí) napnutým provázkem přes své tělo (masáž). Postupně mění tlak na určité části těla, masíruje pomalu / rychle, protahuje provázek rukávy, tričkem nebo nohavicemi a tím se dotýká těla.
 • Žák si omotá provázkem jakoukoli část těla a pohybuje se s ním po tělocvičně. Přitom mu nesmí provázek spadnout na zem. Modifikace: Žák se omotá co nejvíce provázky.
 • Žák si položí provázek (hada) přes tělo a pohybuje se s ním po tělocvičně. Had mu nesmí spadnout na zem.
 • Žák třídí provázky podle barvy.
 • Žák vytváří na podlaze se zavřenýma očima různé tvary.
 • Žák vytvoří na zemi z provázků obrys (obrovského) těla. Do různých částí těla si pak sedá, lehá nebo jimi prochází. Mladší žák může také říkat, o jaké části těla se jedná.  

Aktivity dvojic


Obrys těla
 
Zaměření: jemná motorika, koordinace (oko-ruka), tělesné schéma, obratnost, obezřetnost
Popis: Žák A leží na zemi na zádech v libovolné pozici. B ji pomocí dlouhého provázku „obkreslí“ na podlahu. A si opatrně stoupne a prohlédne si obrys svého těla („Také sis to tak představoval, jak se vidíš vyobrazený na podlaze?“). B se potom pokusí lehnout si přesně do obrysu A. Poté si žáci role vymění.
Modifikace:
 • Tělesný obrys vyplní žáci různě barevnými provázky, takže jsou patrné tepláky a mikina. 

 

Vytáhni žížalu
 
Zaměření: rychlost, obratnost, pohotovost
Motivace: Je po dešti a na travnaté louce začínají vylézat žížaly. Zanedlouho se tam slétnou kosi. Žížaly vycítí nebezpečí a rychle se schovávají do svých podzemních tunelů. Kosi soutěží o to, komu se dřív podaří nějakou vytáhnout.
Popis: Pod lavičkou podélně protáhneme cca 3 m dlouhý provázek (dle délky lavičky) tak, aby na každém jejím konci vyčuhoval. Dva žáci si sednou na lavičku zády k sobě, každý na jeden konec. Na povel učitele oběhnou lavičku v určeném směru, opět si sednou na své místo a co nejrychleji sáhnou pro vyčnívající konec provázku. Vítězem je žák, který vytáhne provázek jako první. Hru lze uspořádat jako vyřazovací soutěž.
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce – běh pozadu, stranou, žabáky, jako rak, poskoky po jedné noze aj. 

 

Další aktivity s provázky 

Zaměření: koordinace (oko–ruka), jemná motorika, obratnost, vizuální vnímání, tělesné schéma, síla

 • Dva žáci (nebo i více) jsou k sobě spoutáni provázky za ruce, popř. nohy a celé tělo. Jejich úkolem je společně se z pout osvobodit.
 • Provázek leží na podlaze vytvarován či spojen do kruhu. Žáci stojí mimo něj, drží oběma rukama soupeře a snaží se ho do kruhu vtáhnout.
 • Provázek leží na podlaze vytvarován či spojen do většího kruhu. Žáci v něm klečí a snaží se navzájem z kruhu vytlačit (sumo).  
 • Žák A leží na zemi a B ho zakrývá provázky tak, aby žádná část jeho těla nevykukovala ven. Poté si žáci role vymění.
 • Žák A přejíždí (hladí) napnutým provázkem přes tělo B (masáž). Postupně mění tlak na určité části těla, masíruje pomalu / rychle, protahuje provázek rukávy, tričkem nebo nohavicemi a tím se dotýká těla. Poté se role žáků vymění.  
 • Žák A schová provázek do svého oblečení. B ho hledá zrakem, hádá nebo nahmatává, kde provázek je.
 • Žák A vine provázek (pohyby jako had) po zemi, B se snaží na něj chodidly stoupnout. Po 1 min se role žáků vymění.  
 • Žák A vytváří na zemi z provázků písmena, které B se zavřenýma očima nahmatává a poté „přepisuje“ (také pomocí provázků). Poté se role vymění.
 • Žák A vytváří na zemi z provázků různé tvary, např. spirály a kruhy, jednobarevné, tříděné dle barev nebo pestré. B se snaží tyto formy také pomocí provázků napodobovat. Poté se role vymění.

 

 

 

Aktivity ve skupině


 

Čertovská honička
 
Zaměření: obratnost, rychlost, odvaha
Popis: Jeden žák představuje „čerta“, zasune si vzadu za tepláky oháňku – provázek tak, aby splýval až na zem. Pak začne honit ostatní žáky. Komu dá babu, ten rázem „zkamení“ a musí zůstat stát. Pokud však některý z dosud volných žáků zašlápne čertovi v běhu oháňku a provázek spadne na zem, jsou pochytaní žáci osvobozeni a pro čerta končí hra porážkou. Podaří-li se však čertovi pochytat všechny žáky, aniž mu někdo zašlápne provázek, vyhrává. 

 

Psí spřežení
 
Zaměření: obratnost, rychlost, vytrvalost, síla, kooperace
Popis: Pro každé družstvo potřebujeme čtyři provázky. Před startem se celá pětka postaví do zástupu vedle svého vozíku na kolečkách. Na pokyn první čtyři žáci naváží co nejrychleji provázky v dlouhé lanko, připevní je jedním koncem k vozíku a vydají se na rychlou jízdu překážkovou dráhou k cíli. Pátý psovod sedí na vozíku a pobízí tahouny k většímu výkonu. Během jízdy se spojené provázky nesmějí rozvázat a psovod nesmí spadnout z vozíku. Poruší-li toto pravidlo, je spřežení vyřazeno. Může závodit více spřežení najednou, nebo se každému družstvu měří čas potřebný k překonání vytyčené dráhy. 

 

Šnečí svět
 
Zaměření: obratnost, jemná motorika, obezřetnost, koncentrace pozornosti, koordinace
Popis: Každý žák vytvoří na podlaze z provázku spirálu (šneka).
 • Šneky položí žáci těsně k sobě.
 • Každý žák si na svého šneka opatrně sedne / stoupne.
 • Žáci chodí ze šneka na šneka, přitom však nesmí žádného zničit.
 • Žák posunuje, tlačí svého šneka po podlaze, aniž by ho zničil.
 • Šnečí závody: Šneci leží vedle sebe. Každý žák sune toho svého opatrně k cílové čáře. Který šnek tam bude nejrychleji? 

 

Další aktivity s provázky 

Zaměření: koordinace (oko–ruka), jemná motorika, obratnost, vizuální vnímání, prostorová orientace

 • Provázek leží na podlaze vytvarován či spojen do kruhu. Kolik žáků v něm může ležet / stát tak, aby ven nekoukala žádná část jejich těl / aby se navzájem nedotýkali?
 • Provázky jsou seřazeny vedle sebe s odstupem jako dvojitá řada (silnice). Žáci chodí mezi krajnicemi, aniž by se jich dotkli. Modifikace: Žáci se opatrně prohmatávají silnicí se zavřenýma očima. Mohou být bosi.
 • Provázky leží rozmístěné po podlaze. Žáci běhají po tělocvičně, přičemž se provázků nesmějí dotknout. Modifikace: Mění se způsob lokomoce – žáci lezou po čtyřech, poskakují, jdou pozadu, plazí se, vymýšlejí jiné možnosti pohybu.      
 • Provázky se vytvarují, popř. spojí do různě velkých kruhů (hnízd) a položí se na podlahu těsně k sobě, nebo s nepatrnými odstupy od sebe. Žáci skáčou jako myši z hnízda do hnízda, přičemž se nesmí dotknout země mezi hnízdy.  
 • Žáci pokládají jeden po druhém na zem provázky tak, aby vznikla společná těsná spirála, která se stále zvětšuje. Modifikace: Žáci pokládají provázky s většími odstupy mezi sebou, takže spirála není těsná a žáci v ní mohou chodit dovnitř a ven.
 • Žáci pokládají provázky na zem těsně vedle sebe (postel). Kolik žáků se na postel vejde, aniž by se přitom dotkli země?
 • Žáci si zastrčí provázek (ocas) do tepláků. Honič (bez provázku) se vydá hledat ocas. Pokud ho dokáže někomu z tepláků vytáhnout, stává se tento žák novým honičem. Modifikace: Mezi žáky má pouze jeden za tepláky zastrčený provázek. Honič se jej snaží najít a chytit. Ostatní mu v tom brání, klamou ho apod.
 • Žáci (chobotnice) si zastrkají co nejvíce provázků do svého oblečení, rukávů, tepláků nebo bot. Takto hrají na honěnou. Honič smí chycenému žákovi vzít jeden provázek a zastrčit si ho do oblečení. Poztrácené a na zemi ležící provázky dostane honič. Chycený žák se stává novým honičem, aby mohl opět nějaký provázek získat.