Papírové trubky

Papírová trubka
Trubku z pevné lepenky (o délce cca 1,5–2 m, průměru cca 10 cm) lze zdarma pořídit v prodejnách bytových doplňků, koberců aj. jako střed po odmotání balíku záclon, koberců apod. Pokud na ní byly namotané koberce větší šíře (4–5 m), dá se rozřezat na menší díly. Žáci mohou v rámci výtvarné výchovy trubky různobarevně pomalovat nebo na ně namalovat různé obrazce. Trubky jsou stabilní, pevné a odolné. Mladší žáci, resp. malé děti s nimi nedokážou kvůli jejich délce a hmotnosti jednoduše manipulovat.

Aktivity s trubkami vyžadují od žáků zejména obezřetnost, rovnováhu, obratnost, popř. kreativitu a prostorové vnímání. Trubky lze využít jako cvičební náčiní i nářadí, k balancování, kutálení, stavění, jako dalekohled, překážku, slalomovou trať apod. K některým cvičením je můžeme použít obdobně jako gymnastickou tyč. Házení a řádění s trubkami není bezpečné. Žáci se musejí naučit zacházet s nimi rozvážně a pozorně.





Aktivity jednotlivců


Chromá sépie
 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, prostorová orientace, obezřetnost  
Popis: Žák strčí svou ruku (paži, chodidlo, nohu) nebo obě ruce (paže) do širší trubky:
 • Takto „postižený“ se obezřetně pohybuje po tělocvičně.        
 • Svou trubkou se dotýká trubek ostatních žáků.
 • S trubkami „zadupá“ na podlahu.
 • Jde / stojí jen na těch končetinách, které jsou v trubce.

  

Kutálení 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, prostorová orientace  
Popis: Žák kutálí trubku
 • přesně na cílovou čáru,
 • k partnerovi a tam zadrží (zabrzdí) jeho trubku,
 • běží za ní a lehne si / sedne na ni, jakmile leží v klidu,
 • po tělocvičně, přičemž se nesmí dotknout jiné trubky,
 • jednou rukou, oběma rukama, chodidlem, jinou částí těla. 

 

Další aktivity s papírovou trubkou 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, kreativita

 • Pomocí lan, které jsou protaženy pevnějšími trubkami, je zkonstruován a napnut provazový most, resp. žebřík. Žák po něm přechází, resp. šplhá.
 • Trubky jsou položeny na zemi (popř. kolmo na dvou lavičkách umístěných cca 1 m od sebe) v přiměřené vzdálenosti. Žáci je překračují, přebíhají, přeskakují je, obíhají slalomem, popř. je překračují při chůzi po lavičce, plazí se pod nimi apod.
 • Žák balancuje na dvou nebo více trubkách. Položí / postaví trubku před sebe, udělá krok, zadní trubku dá dopředu, udělá opět krok atd., až se dostane do cíle.
 • Žák balancuje na trubce, kterou drží v ruce / v rukou kolmo k zemi, lehké míče, nafukovací balónky, jiné trubky apod.
 • Žák balancuje s trubkou postavenou na dlani, hřbetu ruky, hlavě, koleně apod.
 • Žák „běží“ na kutálející se trubce vpřed (jako kolečko na běhání pro křečka).      
 • Žák drží trubku v předpažení a namotává na ni provázek s malou zátěží (např. malá PET láhev naplněná vodou).
 • Žák drží v každé ruce trubku. Jimi uchopí na zemi ležící předmět (např. drátěnka, pytlík s hrachem, mycí houba, nafukovací balónek) a snaží se ho přenést / přesunout na určenou vzdálenost. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy.
 • Žák fouká ping-pongový míček (popř. vatu, peříčko) skrz trubku. Jak dlouhá může trubka být?
 • Žák krouží krátkou trubkou na gymnastické tyči v předpažení jednou rukou, obouruč.
 • Žák kutálí trubku po zemi. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy. Modifikace: Žák kutálí trubku pomocí tyče.
 • Žák leží na několika trubkách a pohybuje se po tělocvičně (kolébací lehátko). Trubky se k jeho tělu nacházejí podélně, nebo příčně.
 • Žák naplní trubku malými míčky (víčky od PET-lahví), na obou stranách ji zakryje a transportuje předměty do cíle. Aktivitu lze provádět také štafetově. Modifikace: Žák se pokusí o transport, aniž by otvory uzavřel.
 • Žák postaví ze stojících trubek řadu. První trubku porazí tak, aby všechny následující spadly postupně za sebou jedna po druhé (domino-efekt).
 • Žák používá trubku jako tenisovou raketu / hokejku / pálku.
 • Žák protáhne trubkou lano a táhne ji za sebou.
 • Žák provádí průpravná cvičení obdobně jako s gymnastickou tyčí.
 • Žák přenáší krátkou trubku na gymnastické tyči na určenou vzdálenost. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy.
 • Žák si k nohám přiváže pomocí provazů nebo řemenů kratší či delší trubky nadél / napříč. Balancuje s nimi opatrně po tělocvičně, úzkými uličkami (krabice), přičemž je nesmí srazit.
 • Žák točí stojící / ležící trubkou v kruhu dokola („pirueta“) a pozoruje její pohyb, dokud nezůstane v klidu ležet. Poté svým tělem napodobuje jím pozorovaný pohyb.
 • Žák zpívá / volá / fouká do trubky a vytváří různé zvuky a tóny.




Aktivity dvojic


Pohyblivý míček
 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, kooperace
Popis: Každý drží jeden konec trubky, v níž se pohybuje ping-pongový míček. Žáci střídavě zvedají a snižují konce trubky tak, aby se míček pohyboval od jednoho ke druhému.
Modifikace:
 • Žáci se snaží, aby ping-pongový míček vypadl z trubky na straně partnera.
 • Žáci se snaží, aby se ping-pongový míček zastavil těsně před otvorem trubky / přesně ve středu trubky.

  

Přeskoky 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, kooperace, rytmické schopnosti
Popis: Žák A ve dřepu drží v každé ruce jeden konec u sebe položených trubek. B je čelem k němu ve stoji rozkročném a položené trubky má mezi chodidly. A oddálí trubky od sebe a B současně vyskočí do stoje spojného. A dá trubky k sobě a B provede výskok do stoje rozkročného. Rychlost opakování závisí na pohybových dispozicích žáků. 

 

Transport 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, jemná motorika
Popis: Několik dvojic stojí na startovní čáře vedle sebe v rozestupech. U každé je koš s míčky a papírová trubka. Na cílové čáře je v úrovni každé dvojice prázdná bedna. Úkolem je dopravit (chůze / chůze vzad / chůze po kolenou / běh / cval / poskoky apod.) postupně všechny míčky ze startovní čáry do bedny na cílové čáře, a to balancováním na trubce. Žáci ve dvojici se střídají. Spadne-li míček z trubky, buď se žák A vrátí na startovní čáru, kde si míček znovu na trubku nandá, nebo pro něj doběhne B, nasadí jej v místě, kde spadnul, a A pokračuje v cestě.  

 

Další aktivity s papírovou trubkou 

Zaměření: obratnost, koordinace, kreativita, kooperace

 • Každý uchopí jeden konec švihadla, na němž je navlečena krátká trubka. Dvojice švihadlem krouží.
 • Každý z dvojice drží jednu trubku a snaží se společně uchopit na zemi ležící předmět (např. drátěnku, nafukovací balónek apod.) a přenést jej na určené místo (např. vhodit do kbelíku). Totéž lze provádět ve čtveřici, šestici.
 • Trubky jsou na zemi položeny za sebou v dlouhé řadě jako telefonní vedení. Dva žáci si šeptají zprávy.
 • Žáci běží společně na kutálející se trubce vpřed (jako kolečko na běhání pro křečka).      
 • Žáci drží dvě trubky těsně u sebe, každý na jednom konci. Do uprostřed vzniklé drážky položíme ping-pongový míček. Dvojice střídavě zvedá a snižuje trubky tak, aby se míček pohyboval od jednoho žáka ke druhému. Nesmí však spadnout.
 • Žáci použijí trubku jako telefon (k hovoru, zpěvu, vydávání zvuku zvířat apod.).
 • Žáci sedí čelem k sobě (cca 2 m od sebe) a odrážením chodidly navzájem posunují trubku od jednoho ke druhému.
 • Žáci stojí za sebou, v každé ruce drží jeden konec trubky. Žák A má zavázané oči, B ho beze slov vodí po prostoru tělocvičny. A se po skončení akce pokusí odhadnout, na jakém místě se právě nachází. Pak se role vymění.
 • Žák A leží na několika trubkách, které se k jeho tělu nacházejí podélně, nebo příčně. B ho táhne po tělocvičně a kolébá.
 • Žák A si lehne na břicho, B provádí krátkou trubkou masáž – válí ji po jeho zádech.
 • Žák A si lehne na podlahu, B pomocí trubky „obkresluje“ obrys jeho postavy.
 • Žák A zvedne pomocí dvou kratších trubek třetí trubku a předá ji B.




Aktivity ve skupině


Skluzavková dráha
 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, odvaha, síla, kooperace
Popis: Na trubkách ležících těsně vedle sebe leží pevnější žíněnka (prkno, vrchní díl švédské bedny, plastová bedna).
 • Žák A si lehne na žíněnku, B, popř. C ho přes trubky tlačí, posunují.
 • Zadní trubky žáci dávají dopředu, aby se žíněnka s ležícím žákem mohla dál rolovat.
 • Žák na žíněnce se přitahuje po napnutém laně vpřed (přívoz).
 • Žák skočí z rozběhu na žíněnku a sveze se přes trubky.
 • Mírná nakloněná rovina směrem dolů jízdu ještě zrychlí.      

 

V lese 

Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace  
Popis: Trubky stojí v tělocvičně kolmo k zemi jako stromy.
 • Žáci běhají / plazí se po tělocvičně, nesmí se přitom dotknout překážek.
 • Žáci se prohmatávají prostorem se zavřenýma očima, přičemž nesmějí trubky srazit.
 • Jeden žák (dřevorubec) poráží trubky, zatímco všichni ostatní žáci (lesníci) je opět staví. Dřevorubec vyhraje, pokud budou všechny stromy ležet na zemi. Lesníci vyhrají, pokud budou všechny stromy stát alespoň na krátkou dobu. Modifikace: Dřevorubec poráží stromy jen určitou částí těla.

 

Další aktivity s papírovou trubkou 

Zaměření: obratnost, koordinace, prostorová orientace a vnímání, kreativita

 • Dvě řady žáků stojí čelem k sobě. Každá proti sobě stojící dvojice drží na koncích jednu (dvě) trubky. Ostatní žáci je podlézají, přeskakují, plazí se apod. Výšku držení trubek lze měnit.
 • Dvě skupiny žáků běhají volně po prostoru tělocvičny. Na signál učitele běží ke své hromádce trubek a vytváří zadaný plošný obrazec (např. obdélník, trojúhelník, kosočtverec aj.).
 • Každý žák s trubkou imituje např. nějakou sportovní disciplínu (florbal, golf, hod oštěpem, šerm apod.). Ostatní hádají, o jakou disciplínu jde.
 • Vybraný žák stojí / sedí v určité pozici („pomník“) na dvou nebo více trubkách postavených kolmo / položených vodorovně. Ostatní žáci ji napodobují.
 • Z trubek je na podlaze vytvořen obdélník (voda). Žáci se postaví po jeho obvodu vně („ven z vody“). Na pokyny učitele ven „z vody“ a „do vody“ žáci buď trubku přeskočí, nebo zůstanou stát.
 • Žáci hrají honičku. Dva honiči kutálejí všechny trubky po tělocvičně tak, aby se jimi dotkli ostatních žáků. Ti se jim vyhýbají, nebo je přeskakují. Žák, kterého se nějaká trubka dotkne, se stává novým honičem.
 • Žáci položí pevnější žíněnky (matrace, vrchní díly švédských beden, převrácené stoly aj.) na několik stojících stejně vysokých trubek. Tím zkonstruují nestabilní tunely a vyšší stavby, na které mohou také opatrně lézt.
 • Žáci postaví židli (stůl) nohami do (na) čtyř stojících trubek, čímž dojde k jejímu vyvýšení.  
 • Žáci postaví z různě vysokých trubek schody. Pak si na ně sednou, stoupnou, balancují na nich.
 • Žáci se dívají skrz trubku jako dalekohledem. Nesmějí se jí dotýkat ostatních žáků. Poté pozorují tentýž cílový objekt. Na signál směřují (jdou) k témuž cíli.
 • Žáci sedí v kruhu a přes trubku šeptají tajnou zprávu sousedovi do ucha.
 • Žáci si drží trubky u obou uší. Chodí s nimi po tělocvičně a sledují (naslouchají) zvuky, šelesty. Směřují k jejich zdroji.
 • Žáci staví trubky vedle sebe jako zeď (val, pyramidu). Zeď přeskakují. Poté na ní opatrně balancují.