Kelímky od jogurtů

Kelímky od jogurtů
K pohybovým aktivitám lze použít malé i velké plastové kelímky od jogurtů, smetany, zakysané smetany, ale např. i od margarínů apod. Lze je nashromáždit celkem velmi rychle z každé domácnosti. Každý žák by měl mít možnost poznat kelímky různých velikostí, barev, tvarů, materiálů, aby si jejich porovnáním rozvíjel smyslové vnímání. Aktivity s kelímky podporují u žáků zejména rozvoj obratnosti, jemné motoriky, vizuálního vnímání (při aktivitách s míčky), jsou vhodné ke stavění, balancování, transportu malých předmětů apod. Materiál je lehký, nehrozí nebezpečí zranění. Pro každého žáka by měl učitel počítat minimálně se dvěma kelímky, neboť při některých činnostech se může kelímek zničit, není totiž dostatečně pevný.

Pro aktivity s míčkem je dobré na dno kelímku vlepit kolečko z koberce či látky kvůli tlumení nárazu míčku. Nejvhodnější je ping-pongový míček, pro některé činnosti je lepší použít dřevěnou kuličku.

 

 

Aktivity jednotlivců 


Zásobník aktivit s kelímky
 

Zaměření: obratnost, koordinace, koordinace oko-ruka, rovnováha

 • Žák položí kelímek na špičku mírně pokrčené nohy. Švihem ho vykopne vzhůru a chytá do rukou.
 • Žák položí kelímek před sebe na zem (dnem vzhůru) a „frnknutím“ nebo foukáním se jej snaží posunout po podlaze co nejdále.
 • Žák se pokouší balancovat s kelímkem na hlavě, rameni, předloktí, dlani, hřbetu ruky, nártu apod. S kelímkem (dnem k hlavě i dnem vzhůru) se postupně snaží i chodit po tělocvičně (chůze vpřed, vzad, stranou, obraty), měnit polohy, popř. překonávat překážkovou dráhu. Kelímek nesmí přidržovat rukama.
 • Žák vede kelímek po podlaze gymnastickou tyčí nebo na ní kelímek nese. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy. 

 

Zásobník aktivit s kelímky a míčky

Zaměření: obratnost, koordinace, koordinace oko-ruka

 • Žák balancuje s míčkem na dně obráceného kelímku ve stoji, se změnou postoje, v chůzi, přes překážky apod.
 • Žák hází míček do kelímku položeného na podlaze.
 • Žák hází míček z kelímku na cíl (např. do basketbalového koše, zavěšené obruče, kyblíku položeného na zemi).
 • Žák hází míček z kelímku o stěnu („školka“).
 • Žák má jeden kelímek a jeden míček. Nejprve si sám míček z kelímku vykutálí, běží za ním a rychle se ho snaží do kelímku zpět chytit. Poté totéž zkouší žáci ve dvojicích pouze s jedním míčkem, který si mezi sebou kutálí (lze i blafovat). Nakonec si míček po zemi kutálí všichni žáci navzájem. (Pozn.: Je vhodné, aby žák nejprve nahlas řekl jméno spolužáka, jemuž míček posílá.)
 • Žák má v každé ruce kelímek. Z jednoho do druhého si přehazuje míček.
 • Žák odbíjí míček dnem kelímku tenisovým způsobem o stěnu.
 • Žák se snaží „driblovat“ dnem obráceného kelímku dominantní rukou na místě, poté v pohybu, kolem kuželů, střídavě pravou a levou rukou apod.
 • Žák vyhodí míček za tělem a chytá jej do kelímku před tělem.
 • Žák vyhodí míček z kelímku do vzduchu a chytá jej. Aktivitu lze ztížit vedlejším úkolem, např. vyhazováním z kelímku v pravé ruce a chytáním do levé, s obratem, dřepem, výskokem, hodem pod nohou, za zády apod.
 • Žák vyhodí míček z kelímku na podlahu a po odrazu od země jej do kelímku chytá.
 • Žák vyhodí míček z kelímku na podlahu, předběhne ho a opět chytí do kelímku.

 

 

Aktivity dvojic 

 

Zásobník aktivit s kelímky 

Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace 

 • Dva žáci jsou ve vzporu klečmo čelem k sobě, mezi nimi je na podlaze položen kelímek. Foukáním se ho snaží současně posunout směrem k soupeři.
 • Dvojice tančí do rytmu hudby s kelímkem mezi čely.
 • Žák A je ježek, předkloní se s rovnými zády a upaží. B na jeho záda, ruce či hlavu naskládá bodliny (kelímky) a A má za úkol pohybovat se po prostoru a snažit se na sobě bodliny udržet. Pokud nějaká spadne, B ji vrátí na původní místo. Po nějaké době se všichni ježci na pokyn učitele uvolní a nechají bodliny volně popadat.


Zásobník aktivit s kelímky a míčky 

Zaměření: koordinace, koordinace oko-ruka, obratnost, kooperace 

 • Žáci sedí čelem k sobě (každý má kelímek) a kutálejí si míček (i dva současně proti sobě). Místo kutálení mohou žáci míček odrážet dnem kelímku.
 • Žáci stojí 2–3 m od sebe a přihrávají si kelímky míček o zem (na jeden dopad). Místo přihrávek s odrazem o zem si mohou žáci přihrávat obloučkem (bez odrazu od země). (Pozn.: Žáci se musejí naučit chytat míček do kelímku rychlým stažením ruky vzad, aby míček z kelímku nevyskočil.) Cvičení lze ztížit vedlejším úkolem, např. po odhodu provést dřep, sed, otočku apod.
 • Žáci stojí za sebou, A má v ruce kelímek s míčkem, B stojící vzadu má zavázané oči. A se pohybuje různými směry a pohybuje míčkem v kelímku, B jde po zvuku za ním.
 • Žáci stojí zády k sobě ve stoji rozkročném, každý má kelímek. Žák A předá míček ze svého kelímku B ve vzpažení nad hlavou, B vrátí míček zpět v předklonu mezi koleny.
 • Žák A má před sebou tři kelímky postavené dnem vzhůru. Pod jeden kelímek vloží míček. Pak kelímky libovolně přesune („skořápky“) a B hádá, pod kterým kelímkem se míček nachází.
 • Žák A vede kelímkem míček po zemi, sbírá ho a hned hází B.
Aktivity ve skupině

 

Dinosaurus

Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace
Popis: 5–6členné družstvo si vždy vybere ze svého středu jednoho žáka – dinosaura, kterému kamkoliv na jeho tělo (záda, paže, hlava atd.) položí libovolně kelímky (ne všechny na sebe). Jeho úkolem je překonat vytyčenou trasu (chůzí, plazením, lezením atd.) a do cíle se dostat s co největším počtem kelímků. Ty, které mu po cestě spadnou, nesmí zvedat. Vítězí žák s největším počtem kelímků donesených do cíle. Nejde tedy o závod v rychlosti; úkol splní všichni, kdo se dostanou cíle.
Modifikace:
 • Do celkového výsledku žáků se počítá i jejich pořadí, v jakém překonají vytyčenou trasu. Jde tedy zároveň i o závod v rychlosti.

 

Honička
 
Zaměření: rychlost, koordinace, obratnost
Popis: Žáci hrají na honěnou, přičemž každý vede dominantní, popř. nedominantní rukou kelímek dnem vzhůru po podlaze. Kelímek musí být s podlahou neustále ve styku.
Modifikace:
 • Pod kelímkem má každý žák míček, který nesmí během hry vyklouznout.
 • Ve hře jsou dva až tři kelímky. Honič může dát babu jen tomu, kdo nemá právě kelímek. Honění žáci musejí tedy navzájem spolupracovat a kelímek si jakýmkoliv způsobem co nejrychleji předávat, přihrávat, pokud se honič k některému z nich blíží.
 • Každý žák má v ruce dva kelímky a honí všechny okolo, přitom se jim musí zároveň vyhýbat. Koho se dotkne, ten mu odevzdá jeden kelímek. Kdo už nemá žádný kelímek, vypadává ze hry. Vítězí žák, který má v okamžiku ukončení hry největší počet kelímků.  

  

Další aktivity s kelímky 

Zaměření: koordinace, koordinace oko-ruka, kooperace

 • Každý žák ve 3–4 skupinách má kelímek. Jedna skupina se domluví a společně vyklepává na kelímky známou píseň (beze slov), ostatní skupiny hádají její název.
 • Skupina žáků skládá z kelímků plošné obrazce (např. zvíře, dům, písmena, číslice apod.), výškové obrazce (např. hrad, co nejvyšší věž apod.) aj.
 • Žáci stojí v kruhu, každý má kelímek. Na pokyn učitele postupně znázorňují, co může kelímek představovat, např. buben, sluchátko, mikrofon, čepici apod. Ostatní mohou hádat, co daný žák znázorňuje.
 • Žáci utvoří zástup, v němž se navzájem dotýkají jen kelímky mezi těly. Zástup se musí pohybovat vpřed / vzad, aniž by kelímky spadly na zem.

 

  

Aktivity s kelímky a míčky

 

Chytaná
 
Zaměření: koordinace, koordinace oko-ruka, obratnost, kooperace
Popis: Dvě družstva po 6–8 členech jsou rozlišena např. barevnými „rozlišováky“. Na protilehlých kratších stranách hřiště jsou vyznačeny branky široké cca 2–2,5 m, výšku určuje velikost brankáře. Kolem branky je brankoviště – půlkruh o poloměru 1 m, kam smí vstoupit pouze brankář. Hra začíná vyhozením míčku uprostřed hřiště. Každý žák má kelímek, do něhož chytá a kterým také hází míček. Před střelbou na branku si musejí spoluhráči alespoň třikrát nahodit, tzn. přihrát z kelímku do kelímku. Nikdo nesmí chytat míček do ruky, strkat se, být surový apod., jinak je ze hry na 2 min vyloučen. Dovoleny jsou max. tři kroky s míčkem v kelímku, nebo pravidlo o krocích platit nemusí. Vítězí družstvo, jemuž se podaří za stanovenou dobu vstřelit více branek.

  

Pukavec
 
Zaměření: koordinace, koordinace oko-ruka, obratnost
Popis: Žáci položí své kelímky dnem vzhůru do řady tak, aby mezi nimi byly rozestupy cca 0,5 m. Pak se celá skupina vzdálí asi na 10 kroků a otočí se ke kelímkům zády. Jeden z žáků mezitím vloží míček pod některý kelímek. Na povel se všichni vrátí a hledají schovaný míček. Kdo ho objeví, musí míček po někom hodit. Když se trefí, dostává zasažený přezdívku „Pukavec“ a přebírá roli schovávání míčku. V opačném případě dostává přezdívku sám.

  

Další aktivity s kelímky a míčky

Zaměření: obratnost, koordinace oko-ruka, koncentrace pozornosti

 • Družstva či dvojice hrají s kelímky a míčkem podle klasických či trochu pozměněných pravidel basketbal, tenis, squash.
 • Družstva stojí v zástupu (nebo v kruhu), každý žák drží kelímek, první člen družstva má v kelímku míček. Žáci si ho předávají z kelímku do kelímku různým způsobem (např. nad hlavou, bokem, v předklonu ve stoji rozkročném apod.). Aktivitu lze ztížit tím, že každý žák stojí např. v obruči, kterou nesmí opustit.
 • Družstva závodí štafetově s přenášením míčku v kelímku, s driblováním dnem obráceného kelímku (slalom, zdolávání překážek, výměna rukou apod.).
 • Dvě družstva hrají přehazovanou přes síť. Každý žák má kelímek. Spadne-li míček na zem, získá soupeř bod. Dále platí pravidla jako v klasické přehazované.
 • Žáci hrají kelímkoflorbal. Hra je obdobou florbalu, jen místo hokejek mají žáci na rukou navlečeny kelímky a pohybují se v podřepu či kleku.
 • Žáci si ve skupině zkouší házet několik míčků do kelímků stejně v rytmu hudby.
 • Žáci stojí v kruhu, všichni mají kelímek. Ve hře jsou dva míčky, které se přihrávkami žáků vzájemně dohánějí (lichý–sudý).