Dlouhá guma

Dlouhá guma
Elastická guma by měla být dlouhá cca 5 m, s konci spojenými uzlem či švem (některé aktivity vyžadují gumu ne
spojenou). Její předností jsou nízké pořizovací náklady a vysoká efektivnost cvičení, zejména při rozvoji koordinace pohybů a obratnosti. Obzvlášť u napnuté gumy se musí tělo automaticky přizpůsobit relativně nenápadné překážce, aby nezůstalo trčet v „pavoučí síti“. Guma je pružná, a tudíž ne tak nebezpečná jako šňůra na prádlo nebo tenký provaz. Přesto by se mělo s gumou při „řádivých“ aktivitách zacházet opatrně.  

Pro některé uvedené aktivity lze použít i dlouhé lano.

 

 

Aktivity jednotlivců

Zásobník aktivit s gumou 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, vědomí těla, kinestetické vnímání

 • Míč je gumou připevněný k zemi (švédské bedně). Žák jej stáhne zpět, takže se guma napne, zamíří na postavené kuželky (věž z plechovek apod.) a snaží se je vypuštěním míče zasáhnout.
 • Žák má na kotníku gumou přivázaný míč. Odhazuje ho, odpaluje, „dribluje“ s ním o zem či o stěnu a snaží se ho opět chytit. 
 • Žák namotává gumu (nemusí být spojená) jako spojení mezi dvěma částmi těla (obě kolena; bérec a jedna ruka apod.) a takto „spoutaný“ se pohybuje tělocvičnou. Může překonávat i různé překážky.
 • Žák napne gumu mezi dvě bedny – vytvoří velký prak, kterým katapultuje lehké míče do brány (zavěšenou obručí, na věže z plechovek). Míč přitom pokládá do mělké prohlubně z lepenky (síť).
 • Žák napne krátkou gumu mezi dva prsty – vytvoří malý prak, kterým katapultuje malé útržky novin obručí (do plechovek aj.).
 • Žák omotává gumu (nemusí být spojená) kolem břicha (hrudníku). Provádí silný nádech a výdech, aby gumu natáhnul. 
 • Žák omotává gumu (nemusí být spojená) kolem pravého předloktí (a jiných jednotlivých částí těla) k označení a podpoře vědomí těla.
 • Žák se snaží míčem přivázaným na gumě ke stropu zasáhnout věž z plechovek nebo postavené kuželky. 

 

 


Aktivity dvojic

Zásobník aktivit s gumou 

Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace  

 • Dva žáci jsou těsně (nebo s větším odstupem) vzájemně spojeni gumou (může být nespojená) a pohybují se přes různé překážky nebo se společně kloužou po podlaze. Modifikace: 1. Žáci běhají po tělocvičně a vyhýbají se překážkám (žíněnky, duše z kola aj.) nebo je přeskakují. 2. Vyhýbají se ostatním dvojicím, přelézají (překračují) je nebo jejich gumu, nesmějí se přitom dotknout jiné gumy. 
 • Gumou (nemusí být spojená) spojení žáci hrají na honěnou. Dvojice, která spadne nebo je chycena honicí dvojicí, se stává novým honičem.
 • Na stropě jsou pomocí gumy (nemusí být spojená) zavěšeny duše z kola (bedny apod.) jako pohyblivý cíl. Žák A vždy každou duši rozkýve, zatímco B se ji snaží zasáhnout míčem.

 

 

 

Aktivity ve skupině

Guma-twist
 
Zaměření: koordinace, obratnost     
Popis: Dva žáci ve stoji rozkročném si navléknou gumu na nohy ve výši kolen a napnou ji. Jeden, popř. dva žáci stojí uprostřed a provádí jednoduché i složitější varianty poskoků (s obraty, vpřed, vzad, stranou…). Podle pohybových dispozic žáků regulujeme náročnost poskoků – výškou gumy od podlahy (může být i šikmo), vzdáleností obou strun gumy od sebe, napětím gumy.
Modifikace:
 • Guma-twist s několika žáky. Mezi více žáky je napnuta síť (také v různých rovinách) z gum. Jeden žák (nebo několik žáků současně) přes tuto rozlehlou síť skáče v určitých pohybových vzorcích.
 
 
Pavučina
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika, kinestetické vnímání     
Popis: Napříč tělocvičnou je napnuta guma (až cca 400 m dlouhá, nespojená).
 • Tím se prostor rozdělí na několik částí a rovin, vertikálních a horizontálních, úzkých a širokých. Z jednotlivých dílů mohou žáci pomocí plachet, novin, dek apod. utvořit jeskyně, nízké chodby, bludiště aj.  
 • Bradla (kůň, koza) stojící uprostřed tělocvičny slouží k uvázání gum, které hvězdicovitě rozdělí místnost na různá pole. Žáci kolem dokola přeskakují a prodírají se skrz gumy napnuté ve stejné výšce (různých výškách).
 • Žáci se pohybují, plazí, stoupají a protahují se pavučinou s překážkami, pohybují se ve tmě, hrají na honěnou, hledají poklad apod.
 • Žáci věší různé předměty na napnutou gumu – zvonečky, které signalizují dotyk; paměťové (pexesové) kartičky, které mají být sebrány ve shodné dvojici; prádelní kolíčky nebo šátky jako poklady.   
 
 
Přehazovaná ve štafetě
 
Zaměření: koordinace, rychlost, obratnost     
Popis: Dva žáci z každého družstva napnou ve vzduchu gumu, ostatní ve vzdálenosti asi 10 m vytvoří zástup. První má míč. Běží s ním k napnuté gumě, aniž by se zastavil, vyhodí ho do výšky a trochu dopředu tak, aby padal k zemi za gumou. Žák gumu podběhne a chytí padající míč. Pak běží stranou ke svému družstvu a podá míč dalšímu v pořadí. Pokud se míč zakutálí, musí jej žák sebrat a zanést dalšímu žákovi. Vyhrává družstvo, které se zvládne rychleji vystřídat.
 
 
Vlk a slepice
 
Zaměření: koordinace, rychlost, obratnost, taktika     
Popis: Chytač (vlk) je gumou (může být nespojená) na trupu (v podpaží) přivázaný ke kolmo stojící tyči (bedně apod.) v tělocvičně. Jen když je guma silně napnutá, dosáhne vlk k okrajům hracího pole (své obory). Žáci (slepice) se musejí dostat skrz jeho oboru na druhou stranu tělocvičny.
 
 
Další aktivity s dlouhou gumou
 
Zaměření: obratnost, koordinace, tělesné schéma, kooperace
 
 • Dva žáci v předklonu drží napnutou gumu tak, že vytváří vodorovné okénko. Ostatní žáci gumu postupně (ve dvojici) překračují, přebíhají, přelézají, podlézají, přeskakují jednonož, snožmo atd. Lze postavit i více dvojic žáků s gumami za sebou.
 • Dva žáci drží gumu rukama i nohama tak, že vytváří složitější okénko, např. jako trojúhelník, jako dva trojúhelníky na sobě dotýkající se špičkami apod. Ostatní žáci prolézají.
 • Dva žáci drží gumu tak, že vytváří svislé okénko. Ostatní prolézají atd.
 • Dva žáci drží gumu v podřepu a třesou s ní. Ostatní žáci ji překračují, přeskakují atd.
 • Dvě skupiny žáků uchopí gumu tak, jako by se chtěly přetahovat. Jejich úkolem je udělat na gumě uzel, avšak každý žák se musí držet gumy stále oběma rukama.
 • Čtveřice. Čtyři žáci stojí v rozích čtverce, gumu mají za zády. Střídavě dva a dva žáci vybíhají současně proti sobě po úhlopříčce a vyměňují si místa.
 • Guma tvoří ovál kolem zástupu žáků tak, že každý ji drží levou a pravou rukou. První žák v zástupu provádí různé pohyby pažemi, trupu atd. a ostatní je opakují.
 • Guma tvoří ovál kolem zástupu žáků tak, že každý ji drží levou a pravou rukou. Žáci představují vláček, který se pohybuje vpřed; pohyby pažemi imitují pohyby kol.
 • Každý žák je stejně dlouhou gumou (může být nespojená) přivázaný v tělocvičně na takovém místě, aby se mohl dotknout jen několika ostatních žáků. Žáci hrají na honěnou. Přivázaný honič se snaží dotknout jiného žáka, aby se stal novým honičem.
 • Každý žák má na kotníku (stehně aj.) gumou (může být nespojená) přivázaný medicinbal (duši z kola apod.). Co nejrychleji se pohybuje po tělocvičně, přičemž se nesmí dotknout ostatních žáků nebo spadnout.
 • Na různě napnutých gumách (mohou být nespojené) vytvářejí žáci drnkáním, natahováním a boucháním nejrůznější tóny a zvuky. Jako zesilovače slouží rezonanční tělesa – nezakryté švédské bedny, kartony, velké plechové kýble, velký pravoúhelník se čtyřmi švédskými bednami apod.    
 • Trojice. Dva žáci mezi sebou drží napnutou gumu, třetí uprostřed představuje kámen, který pomyslný prak vystřelí (lze vystřelovat i papírovou kouli, drátěnku aj.).
 • Zástup žáků stojí na gumě, která probíhá současně i nad jejich hlavami, kde ji drží ve vzpažení oběma rukama. Zástup se pohybuje pomalu vpřed, vzad. Žáci přitom chodí po gumě a současně ručkují.
 • Žáci utvoří stojící hlouček, jeden žák těsně vedle druhého. Skupina je omotána gumou a pohybuje se vpřed.
 • Žáci ve skupině vytvářejí pomocí gumy různé plošné obrazce.
 
 
Zásobník aktivit s gumou v kruhu
 
Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace
 
 • Mezi několika žáky stojícími v kruhu je napnutá guma. Všichni ji drží rukama (v kolenních jamkách, na kotnících…). Výměnou míst jednotlivých žáků vznikne nový obrazec, když se všichni žáci opět od sebe trochu vzdálí a gumu napnou.
 • Žáci jsou hvězdicovitě připoutáni na gumě (nemusí být spojená) ve stejných rozestupech od středu kruhu a vzájemně se přetahují. Vyhýbají se cílové značce (černá díra) znázorněné uprostřed na zemi a zároveň se přetahováním snaží, aby na značku stoupli ostatní žáci.
 • Žáci stojí čelem z kruhu, gumu mají na kotnících. Pomalu se pohybují směrem ven z kruhu až do úplného napnutí gumy a zpět.
 • Žáci stojí v kruhu a drží se gumy. Provádějí průpravná cvičení (pohyby končetin, klony, změny postojů apod.).
 • Žáci stojí v kruhu, co nejvíce napnutou gumu drží v předpažení. Všichni ji současně pustí.
 • Žáci stojí v kruhu, co nejvíce napnutou gumu mají za patami (pod chodidly). Všichni současně provedou výskok kolmo vzhůru.
 • Žáci stojí v kruhu, gumu mají zezadu pod koleny. Podle pokynů učitele se pohybují tak, aby napnutá guma vytvořila zadaný obrazec (např. čtverec, dům, jablko, smrk apod.).
 • Žáci stojí v kruhu, jednu nohu uvnitř, druhou vně napnuté gumy. Podle pokynů učitele se kruh pohybuje vpřed, stranou apod.
 • Žáci stojí v kruhu se stejně velkými rozestupy a drží se gumy (nebo jsou k ní přivázaní). Hrají klasickou honičku s jedním honičem. Nikdo se nesmí gumy pustit.