Deky

deka
Pro výuku použijeme méně kvalitní nebo vyřazenou deku přikrývkové velikosti, popř. staré povlečení. Deku lze využít jako svislou či vodorovnou stěnu, balicí materiál, dále ke klouzání (skupina, tažením), přenášení, odbíjení náčiní apod. Aktivity s dekou podporují zejména rozvoj obratnosti, vědomí těla, kooperaci. Při cvičení dbáme ve zvýšené míře na bezpečnost žáků. Pokud provádíme aktivity pod dekou, je třeba mít na paměti, že u některých žáků mohou vyvolat strach (tma, stísněný prostor, ztráta zrakové kontroly). 

 
 


 


Aktivity jednotlivců
 
 
Zásobník aktivit s dekami
 
Zaměření: obratnost, koordinace, taktilní a zrakové vnímání
 
 • Na podlaze tělocvičny vytvoříme bludiště – klikatou cestičku lemovanou srolovanými dekami. Žák se snaží bludištěm prolézt po čtyřech, proplazit se zavřenýma očima.
 • Žák hází a mává (máchá) dekou ve vzduchu – dopředu, dozadu, stranou, před nebo za tělem, vysoko nebo nízko, v osmičkách (jako s gymnastickou stuhou), oběma rukama nebo jednou rukou. Modifikace: Žák má na každé ruce jednu deku – máchá s nimi stejně nebo proti pohybu, asymetricky nebo s časovým posunem apod.
 • Žák relaxuje na dece / pod dekou.
 • Žák sedí / leží na dece a klouže se zrychleně po nakloněné rovině (lavička, skluzavka aj.) dolů.
 • Žák se nachází na dece a pohybuje se klouzavě vpřed, přičemž se nesmí nohama dotknout země („náledí“).
 • Žák se ve stoji / vleže zavine do deky a opět se pomocí otáček rozmotá.
 • Žák stojí na dvou dekách (pod každou nohou jedna) a pohybuje se klouzavě vpřed jako na bruslích.
 • Žák stojí na jedné dece, skočí na druhou, vezme tu první, hodí ji dál před sebe a opět na ni skočí. Takto se pohybuje až k cílové čáře.
 


 
            Aktivity dvojic
 

Jezdci a tahači
 
Zaměření: koordinace, síla, obratnost, přesnost
Popis: Žáci ve dvojici by měli mít přibližně stejnou hmotnost a měli by být schopni se navzájem tahat. Žák A si lehne nebo sedne do tureckého sedu na deku a B ho táhne od startovního kužele k cílovému (A se deky drží oběma rukama). Když se dostanou zpět na startovní čáru, vymění si role.
Modifikace:
 • Žák A má zavázané oči.
 • Žák B má zavázané oči. A ho slovně naviguje (popř. vydává zvukové signály, tahá různě za deku). „Kočár“ se snaží vyhýbat překážkám a dalším „kočárům“ se „slepými koňmi“. Tímto způsobem mohou všichni žáci hrát na honěnou (v pomalém tempu).
 • Dotkne-li se „kočár“ stěn, předmětů nebo jiných „kočárů“, musí dvojice počkat na opravárenskou službu, která kočár přivede opět k jízdě.
 • Honička: Kočár chytačů se snaží dotknout jiného kočáru a tím předat roli chytačů.
 • Učitel postaví řadu kuželek od startovní čáry k cílové (15–20 kuželek), cca 2,5 m od dráhy, kde se tahá deka. Tahač (B) naloží 10 míčků na deku. Když jsou na dráze, A vypustí/odpálí míčky (hodem vrchním či spodním) ze sedu na dece a snaží se srazit kuželky. Když se dvojice dostane na cílovou čáru, učitel znovu nasadí všechny kuželky, které byly zvrhnuty. Žáci si vymění role a vrací se ke startovní čáře. Kdo byl ve střelbě na kuželky úspěšnější? 

 

Další aktivity s dekami 

Zaměření: obratnost, koordinace, taktilní, zrakové a sociální vnímání  

 • Dva (popř. čtyři) žáci drží deku a dělají s ní ve vzduchu různé pohyby napodobující mořské vlny a vítr (pomalu, rychle, bouřlivě, jemně…). Vybraný žák si může pod deku lehnout / sednout a pociťovat vítr se zavřenýma očima.
 • Dva (popř. čtyři) žáci drží deku a pohybují jí ve vzduchu. Pohybují se do rytmu hudby, protáčejí se pod dekou, vymýšlejí vlastní možnosti pohybu atd.
 • Dva (popř. čtyři) žáci drží napnutou deku, vymrští ji do výšky a opět ji chytnou. Modifikace: Poté, co žáci vyhodí deku, si vymění místa a opět ji chytí.
 • Žáci roztáhnou deku kolmo mezi sebe a běhají po tělocvičně, aby nabrali vítr, takže se deka nadouvá.
 • Žák A zavine B do deky, kde ho nechá chvíli relaxovat. Pak se role vystřídají. Modifikace: Žák A roluje B zavinutého v dece po pásu žíněnek či koberci.
 • Žák A leží / sedí na dece a B jí rychle otáčí dokola.
Aktivity ve skupině
 

Náledí
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, rovnováha
Popis: Skupina žáků si stoupne na deku (mohou se držet za ruce) a snaží se posunováním nohou na dece překonat danou vzdálenost. Nesmí se ovšem dotknout země.
Modifikace:
 • Honička: Jednotlivé skupiny se snaží uniknout skupině chytačů, která se rovněž může pohybovat pouze na dece. Skupina, která spadne a dotkne se země, se automaticky stává honiči.
 
 
Poštovní balík
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, síla
Popis: Několik žáků zabalí (zavine) jednoho vybraného do deky (balík) a táhnou ho nebo nesou po tělocvičně.
 • Žáci nalepují na balík známky a orazítkovávají je.
 • Žáci položí balík na „dopravní pás“ (několik žáků koulejících se vedle sebe).
 • Žáci hodí žáka zavinutého do deky do „vody“ (pohyby vln, ohlodávání malými rybkami, hlazení popínavých rostlin přes tělo, bubnování dešťových kapek na balík apod.).
 • Žáci balík opět rozbalí.
 
 
Zákeřný bacil
 
Zaměření: koordinace, síla, obratnost, kooperace
Popis: Žáci jsou rozděleni do pětičlenných skupin, z nichž každá má jednu deku odloženou někde v prostoru (vždy min. 5 m od středu hracího pole). Ve hře je ještě jeden honič – bacil. Uprostřed hracího pole leží žíněnka – nemocnice. Žáci hrají běžnou honěnou – koho se bacil dotkne, musí se nechat v lehu na dece odnést do nemocnice od svých spoluhráčů, kteří drží deku vždy za jeden roh. Poté může chycený žák pokračovat ve hře, nejdříve však vrátí deku na původní místo. Během přenosu do nemocnice je celá skupina před útoky bacila chráněna.
 
 
Z kopce dolů
 
Zaměření: koordinace, síla, obratnost, kooperace
Popis: Žáci stojící čelem k sobě vytvoří dvě těsné řady. Každá dvojice drží v rozích deku, první dvojice téměř ve vzpažení, další dvojice níž a poslední dvojice drží deku v připažení. Z dek vznikne cestička z kopečka. Na nejvýše drženou deku položí učitel míč, který se kutálí po dekách dolů. Jakmile se ocitne na nejníže držené dece, tato dvojice vzpaží a míč se kutálí po nové cestě zpět. Žáci opakují pohyb míče sem a tam.
 
 

Další aktivity s dekami
 
Zaměření: obratnost, koordinace, svalová zdatnost, vytrvalost, prostorová orientace, rovnováha
 
 • Dvě řady žáků v dřepu jsou otočeny čelem k sobě, každá dvojice dřepící proti sobě drží deku těsně nad zemí. Jeden žák po druhém podlézá pod dekami jako krtek pod zemí.

 • Dvě skupiny žáků se přetahují svinutou dekou podobně jako lanem.

 • Dvě skupiny žáků si přehazují míč z jedné deky na druhou. Aktivitu lze uspořádat jako přehazovanou přes síť.

 • Jeden žák leží na dece (má zavřené oči a je zcela uvolněný), kterou tři jiní žáci táhnou opatrně po tělocvičně. Po několika minutách opatrně „mrtvého muže“ znovu vzbudí a role se vymění.  

 • Jeden žák leží na dece, ostatní ji uchopí a přenášejí na určenou vzdálenost (nejlépe nad gymnastickým kobercem).

 • Jeden žák leží na dece, ostatní s ním provádějí převaly a současně ho do deky zabalují a zase rozbalují.

 • Jeden žák leží na zádech na dece, dva žáci (popř. více) ji uchopí a ležícího opatrně houpají. Jedna strana deky může být také přivázána pomocí lana k žebřinám, takže žáci musejí držet deku jen na opačné straně. (Pozn.: Na podlaze pod dekou je z bezpečnostních důvodů umístěna žíněnka.)

 • Jeden žák sedí skrčmo na dece, ostatní stojí okolo a drží deku za okraje. Běhají po obvodu a sedícího žáka otáčejí kolem svislé osy.

 • Jeden žák si lehne na deku a vzpaží, ostatní ho do deky zabalí (žížalka). Uchopí žížalku za ruce a táhnou ji po podlaze.

 • Kolik žáků se vestoje / vleže / vsedě aj. vejde na jednu deku? Nikdo se však nesmí dotknout země.

 • Mezi dvěma skupinami stojí jiní dva žáci, kteří drží deku ve výši ramen tak, aby obě skupiny na sebe neviděly. Z každé skupiny si jeden žák sedne na paty těsně čelem k dece. Jakmile stojící pustí deku na podlahu, je úkolem každého z obou žáků, které se náhle ocitnou tváří v tvář, říct rychle jméno toho druhého.

 • Mezi dvěma skupinami stojí jiní dva žáci, kteří drží svisle deku. Žák z jedné skupiny si stoupne těsně k dece tak, aby byly vidět jen jeho nohy. Žáci druhé skupiny se snaží poznat, čí jsou to nohy.

 • Na jedné dece je pět žáků. Učitel určí počet končetin, které se mají dotýkat deky (např. 8 – např. 4 chodidla a 4 dlaně apod.), a žáci se snaží úkol vyřešit co nejrychleji, popř. nejoriginálněji.

 • Na každé dece (lodi) sedí (klečí) skupina žáků. Jejich úkolem je přemístit se na určenou vzdálenost, aniž by opustili loď. Odrážet se mohou mimo deku pouze rukama.

 • Na podlaze tělocvičny je rozloženo několik dek, žáci jsou rozděleni do skupin (vše je přizpůsobeno počtu žáků; počet dek a skupin se musí shodovat). Volně se pohybují po prostoru za doprovodu hudby. V momentě, kdy učitel zvolá nějaké číslo, musí skupina obsadit jednu deku a dotýkat je jí zvolaným počtem dlaní či chodidel. (Pozn.: Čísla je nutné předem promyslet tak, aby zvolaná varianta byla možná provést v daném počtu žáků.)

 • Na podlaze tělocvičny je rozprostřeno několik dek. Žáci skáčou z deky na deku, aby tak přešli tělocvičnu. Nesmějí se dotknout země, jinak je sežere „žralok“, pokud je předtím neosvobodí zachránce (na „mokrém“ místě na těle je vysuší, resp. vytře dosucha).  

 • Rozprostřené nebo srolované deky pokládají žáci s učitelem za sebou rovně, v zatáčkách nebo kolmo na sebe jako silnice – s odbočkami, slepými uličkami, křižovatkami. Žáci jdou po silnicích opatrně, nesmí po dekách sklouznout. Modifikace: Žáci jdou po silnicích bosi a se zavřenýma očima. Snaží se rozpoznat a popsat, na kterých nápadných bodech silniční sítě se nacházejí.  

 • Skupina žáků drží deku po obvodu napnutou a na povel ji vyhodí do výšky. Pozorují, jak klesá k zemi. Modifikace: 1. Po vyhození se snaží deku chytit a co nejrychleji ji zase napnout. 2. Po vyhození deky se žáci snaží kopírovat její pohyb.

 • Skupina žáků uchopí deku, na které leží (různě velký) míč. Žáci ho (napínáním deky) vyhazují kolmo vzhůru a chytají zpět do deky.

 • Skupina žáků uchopí po obvodu deku a začnou ji natřásat, čímž vznikají vlny. Vždy jeden žák po dece přechází jako po moři.

 • Skupina žáků uchopí po obvodu deku, na které je míč. Žáci pohybují dekou tak, aby se míč pohyboval po úhlopříčkách, po středních příčkách apod.

 • Jeden žák sedí na dece, dva vpředu ji uchopí za rohy a táhnou sedícího po podlaze. Modifikace: Žák na dece stojí jako surfař (v kročném postavení) na prkně a po celou dobu tažení se snaží udržovat rovnováhu.

 • Žáci se pohybují po tělocvičně, na signál se přikrčí a zavřou oči. Učitel dva žáky schová pod deku. Ostatní po otevření očí mají hádat, kdo zmizel.