Běžné materiály

 

Běžnými materiály jsou míněny téměř jakékoli předměty každodenní potřeby (takže např. i koště, drátěnka, kartáč, oblečení aj.), jež pomáhají žákům rozšířit poznávání materiálního prostředí, které nás obklopuje, a poskytují prostor pro uplatnění a rozvoj fantazie. Tyto pomůcky jsou finančně nenáročné a poměrně snadno dostupné. Často představují i odpadový materiál, resp. předměty, které po použití ztrácejí svůj primární význam a my je bez rozpaků vyhazujeme do odpadu. V tomto případě se nám navíc otevírá ideální příležitost pro uplatňování ekologických přístupů a vedení žáků k environmentální výchově.

Některé pomůcky si mohou žáci vyrobit dokonce i sami, popř. s dopomocí učitele (např. v hodinách výtvarné výchovy či praktických činností), což prohlubuje mezipředmětové vztahy, dochází k naplňování klíčových kompetencí a podporovány jsou i další cíle (např. utváření kladného vztahu k rukodělné činnosti, ke spolupráci ve skupině aj.). Žáci se velmi rádi podílejí na tvorbě či jiném získávání náčiní pro hry, vytvářejí si tak k němu osobnější vztah.