Rola rang

Rola Rang
Rola rang má jedné straně průměr 7,6 cm, na druhé 6 cm. Na první pohled příliš nezaujme, ale když se odrazí nebo ho žáci chtějí kutálet, je s ním velká zábava. Odskoky rola rangu jsou totiž těžko předvídatelné. Když jím např. hodí o zem a on se odrazí, je velmi těžké odhadnout, kde vůbec skončí či kolikrát změní směr. Pokud jej kutálí, je pravděpodobnější než u bumerangu, že se k nim obloukem vrátí.

 

 
Aktivity jednotlivců

 

Překřiž orbitu
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, odhad, prostorová orientace
Popis: Úkolem žáka je kutálet dva rolarangy v opačných směrech tak, aby se jejich dráhy zkřížily.
 

OBRAZ1

 

Za překážku
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, odhad, prostorová orientace
Popis: Cílem žáka je kutálet rolarang tak, aby zatočil a zasáhl cíl za překážkou.

 

OBRAZ2
Aktivity dvojic

 

Kolize
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, odhad
Popis: Cílem je provést náraz dvou rolarangů při jejich kutálení. Žák drží v každé ruce jeden rolarang tak, že malé plošky obou rolarangů jsou vůči žákovu tělu. Ten oba rolarangy začne kutálet ve stejnou dobu, takže se zkříží ve vzdálenosti 50 cm či více před žákem. Za střet se počítá 1 bod. První žák s 15 body je vítěz.
Modifikace:
 • Hraje více žáků. 

 

OBRAZ3

 


Kutálená
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika
Popis: Úkolem žáků je z místa kutálet rolarang po kruhových orbitách pokud možno co nejvíckrát až do devíti. Za každou orbitu se počítá jeden bod. Vyhrává žák s největším skóre.
Modifikace:
 • Hraje více žáků.

 

OBRAZ4

Nakopni mě
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, jemná motorika
Popis: Žák A kutálí rolarang (nebo ho hází tak, aby se ve vzduchu „kutálel“) naproti B. B použije prsty či okraje nohou k nakopnutí rolarangu do vzduchu a jeho chycení. Dvojice si počítá, kolikrát se jim podařilo nakopnutí a chycení bez chyby za sebou. Vyhrává dvojice s největším skóre.
Modifikace:
 • Žáci zvětšují vzdálenost mezi sebou.
 • Místo popsaného způsobu nakopávání položí žák rolarang na podlahu a nakopne jej pouze ploskou nohy.
 • Hraje se ve družstvech. 

 

OBRAZ5

 

 

Obkruž mě
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: Žáci stojí cca 3 m od sebe, čelem k sobě. Cílem je kutálet rolarang tak, aby přešel přes imaginární čáru mezi žáky pokud možno co nejvíckrát, a to způsobem celých kruhů kolem druhého žáka (= střed kruhu). Jeden bod se počítá pokaždé za překřížení imaginární čáry. Žák, který dosáhne jako první 21 bodů, je vítěz.
Modifikace:
 • Použijí se dva rolarangy najednou, každý žák má jeden.
 • Žáci jsou ve větší vzdálenosti od sebe.
 • Hraje více žáků. 

 

 

Popořadě
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika
Popis: Úkolem žáka je, aby co nejvíce rolarangů zůstalo stát na hraně poté, co odkutálel tři či více rolarangů v řadě. Žák tedy kutálí první rolarang. Druhý rolarang začne kutálet až poté, co první obkroužil orbitu. Třetí kutálí až tehdy, když druhý opsal jednu kružnici. Jeden bod se počítá za rolarang stojící dosud na hraně poté, co všechny ostatní zastavily. První žák, který dosáhne 21 bodů, je vítěz.  
Modifikace:
 • Hraje více žáků.
   

OBRAZ6

 

Tři a dost
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika
Popis: Cílem je pokusit se zasáhnout cíl po stanoveném počtu kružnic, které obkrouží rolarang. Učitel postaví cíl (např. plechovku) doprostřed herní plochy. Žáci střídavě kutálejí rolarang a snaží se zasáhnout plechovku kdykoliv po opsání např. třetí orbity. Zásah znamená tři body. První žák s 21 body je vítěz.  
Modifikace:
 • Hraje více žáků.

 

OBRAZ7

 

U sebe 
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika
Popis: Žák drží v jedné ruce dva rolarangy, které jsou otočené v témže směru. Poté je začne ve stejném okamžiku kutálet. Odstartují vedle sebe, potom se oddělí a vrací se opět společně. Žák je nechá zastavit. Jeden bod se počítá za každý rolarang klidně stojící na své hraně. Tři body se počítají tehdy, když jsou oba na hraně a dotýkají se. Pět bodů se počítá, když se oba zastaví na hraně stejnými stranami, jimiž se dotýkaly, jako když startovaly. První žák, který dosáhne 21 bodů, je vítěz.  
Modifikace:
 • Hraje více žáků.

 

OBRAZ8

 

Zasáhni plechovku
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, odhad
Popis: Úkolem žáků je zasáhnout cíl (např. plechovku) kutálením rolarangu po dráze odpovídající přesně jedné polovině kružnice. Žák stojí asi 50 cm či více na straně kolmé k cíli. Kutálí rolarang po dráze půlkruhu, aby zaskóroval strike jako v kuželkách. První žák s 21 striky vítězí.
Modifikace:
 • Žák kutálí rolarang po přímé čáře po hraně. Jak daleko jej dokáže dokutálet po hraně?
 • Hraje více žáků.

 

OBRAZ9

 

Zastav mě
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: Žák zvolá číslo 1, 2, nebo 3, kutálí rolarang a pak popojde k místu, kde si myslí, že rolarang zastaví nárazem do jeho nohy poté, co obkroužil zvolený počet orbit. Pokud žák odhadl místo správně, získává takový počet bodů, kolik vyřkl. Pokud byl odhad špatný, ztrácí žák naproti tomu tento počet bodů. Vyhrává ten, kdo jako první dosáhne 21 bodů.
Modifikace:
 • Hraje více žáků.

 

OBRAZ10

 

Zóny
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla, matematické dovednosti, jemná motorika
Popis: Učitel označí různé zóny na podlaze v tělocvičně různými čísly, které korespondují s různými pohybovými úkoly (kondičního charakteru): zóna 1 = 2 shyby, zóna 2 = 5 sedů-lehů, zóna 3 = 5 kliků, zóna 4 = 10 přeskoků přes švihadlo, zóna 5 = 10 dřepů atd. na seznamu pověšeném na stěně. Jeden žák z dvojice kutálí rolarang, dokud se tento nezastaví v nějaké zóně, a poté vynásobí počet oběžných drah počtem opakování uvedeným na seznamu. Poté, co rolarang zastaví v zóně, provedou oba žáci z dvojice dané cvičení. Hraje se 15 min, nebo dokud všechna cvičení nebyla provedena alespoň jednou.      

 

Zůstaň na hraně 
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika
Popis: Cílem je mít co nejvíc rolarangů stále na hraně poté, co je žáci kutáleli po rovné čáře. Každý drží v ruce tři či čtyři rolarangy vedle sebe a kutálí je všechny najednou. Všechny musejí opsat kružnici nejméně 2x, nebo je otáčení vyloučeno. Žáci je musejí nechat zastavit. Za každý rolarang, který zůstane na hraně, se počítá jeden bod. První žák, který získá 21 bodů, je vítěz.
Modifikace:
 • Hraje více žáků.


OBRAZ11

Aktivity ve skupině

 

Oblouky 
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, přesnost
Popis: Hrají tři žáci. Úkolem je kutálet rolarang pokud možno co nejvíce „oblouky“. Žák A hází první. Další žáci vytvoří „oblouky“ tak, že stojí ve stoji rozkročném. „Oblouky“ udržují své pravé strany vůči středu imaginárního kruhu. Každá otáčka začíná „oblouky“ formujícími kruh cca o průměru 4 m. Žák A kutálí rolarang tak, aby prošel každým obloukem, aniž by se ho dotkl. Pokud je úspěšný, každý oblouk se posune jeden krok dále od středu kruhu. Žákova otočka (točení) je u konce, pokud není úspěšný po třech pokusech. Jeden bod se počítá za každou úspěšnou orbitu, resp. oběh nejmenším kruhem. Dva body za další větší kruh. Tři body za další větší atd. První žák s 21 body je vítěz.
Modifikace:
 • Hraje více žáků.  

 

OBRAZ12

 

Nejlepší z nejlepších
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: Žáci stojí ve dvou řadách, obličeji k sobě, ve dvojicích. Každá dvojice je cca 3 m od sebe a má rolarang. Žák A kutálí rolarang B, který musí použít skluz k jeho sebrání mezi nohama. Když ho B sebere, udělá jeden krok vzad a kutálí ho zpět stejným způsobem k A. Takto si rolarang kutálejí, vždy s krokem vzad, až je těžké to provést. Učitel pak zkompletuje nejlepší dvojice k sobě, zatímco ostatní si kutálejí s novými partnery. Nejlepší dvojice soutěží na jedné straně tělocvičny, ostatní pokračují na zbylém prostoru. Tato aktivita může sloužit jako průprava pro softball či baseball (slajdovat a chytat rolarang vpředu před tělem jako při přízemním míči). 

 

Tref se v řad
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost, přesnost, jemná motorika  
Popis: Čtyři žáci se postaví vedle sebe do řady, s chodidly vzdálenými cca 60 cm od sebe. Pátý žák je od nich vzdálen cca 9–12 m a směrem k nim kutálí rolarang. Pokud projde mezi jejich chodidly, dostanou 3 body. Pokud zasáhne jejich nohy, obdrží 1 bod. Pokud žák zcela řadu mine, nezískají žádný bod. V tom okamžiku žák úplně vpravo sprintuje, sebere rolarang, běží na čáru a kutálí ho, zatímco žák kutálející rolarang předtím běží sprintem k řadě a připojí se na její levý konec. (Během jejich sprintu mohou ostatní stojící žáci vykonat nějaký pohybový úkol – např. kliky, dřepy apod.)
Modifikace:
 • Za předpokladu, že se rolarang kutálí proti směru chodu hodinových ručiček, jsou 4 body získány za průchod mezi nohama žáka nejvíc vlevo, 3 body u dalšího, 2 body u dalšího a jen 1 bod u žáka nejvíc vpravo. První žák, který dosáhne 21 bodů, vítězí.
 • Každé družstvo má jednu nebo více kuželek postavených cca 10–12 m před svou čárou. Stojí v řadě a první žák koulí rolarang na kuželky. Tým dostane 1 bod pokaždé, když srazí jednu z kuželek. (I když rolarang jiného týmu srazí kuželku nešťastnou náhodou.) Po zásahu kuželky běží žák k čáře, postaví kuželku, sebere rolarang a přinese zpět dalšímu žákovi v řadě. Tým s nejvyšším počtem bodů na konci stanovené doby, popř. konci písně, která zní během hry, vítězí.  

 

Vybíjená
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost reakce, koncentrace pozornosti, jemná motorika
Popis: Žáci stojí v kruhu, čelem vně, v obranném postoji. Dva až tři další žáci chodí kolem a každý kutálí rolarang směrem ke kruhu. Pokud se kutálející rolarang dotkne nějakého žáka stojícího v kruhu (i po jeho překutálení přes vnitřek kruhu), vymění si s žákem, který rolarang kutálel, místo. Se třemi rolarangy pohybujícími se současně jak v kruhu, tak mimo něj, je skutečně těžké se mu vyhnout. Žáci v kruhu musí tedy stále dávat pozor, kde se právě rolarangy nacházejí.

 

Další aktivity s rolarangem

Zaměření: obratnost, koordinace, rychlost reakce, jemná motorika

 • Dvě družstva stojí na opačných stranách tělocvičny, jedno (každý žák z něj má rolarang) kutálí rolarangy doprostřed tělocvičny. Když učitel řekne „Teď“, spustí stopky a žáci na druhém konci musejí zastavit všechny rolarangy a položit je naplocho na podlahu. Když poslední rolarang leží na zemi, učitel zastaví stopky. Druhá strana kutálí jako další a učitel jim měří také čas. Družstvo s rychlejším časem vyhrává.
 • Jeden žák v 5–6členné skupině kutálí rolarang a zavolá nějaké číslo (od 1 do 10). Ostatní ve skupině běží tak, aby se dostali do takové pozice, v níž se rolarang bude kutálet mezi jejich nohama. Žáci násobí počet oběžných drah předtím, než rolarang projede mezi nimi, číslem, které zvolal žák kutálející rolarang, a počítají si skóre. První žák, který dosáhne 500, vyhrává a je další na řadě v kutálení.
 • Žáci hrají „čáru“posílají své rolarangy po větší plošce co nejblíže čáře.
 • Žáci musejí dostat cca 30 rolarangů do pohybu a v pohybu je i udržet. Pokud učitel uvidí rolarang, který se nepohybuje, ukáže na něj prstem a počítá pozpátku od trojky. Pokud se dostane k nule předtím, než některý žák dostane rolarang zpět do pohybu, skupina dostává trestný bod. Po třech trestných bodech skupina hru zastaví a společně vykoná nějaký trest pohybového charakteru.
 • Žáci ve trojicích až čtveřicích se střídají v kutálení rolarangu. Každý žák ve skupině se pohybuje tak, aby viděl, jak blízko se mohou ostatní dostat k rolarangu, aniž by se ho dotkli během trvání jeho pohybu. Když se rolarang některého žáka dotkne, ten ho kutálí v příštím kole.