Pytlíky s hrachem


Pytlík s hrachem je obal z měkké látky (v různých velikostech a barvách), který je naplněný hrachem a uzavřený. Místo hrachu v něm mohou být fazole, proso, rýže, písek aj., popř. umělohmotný granulát (pytlík se dá v tomto případě i prát). Aktivity s pytlíkem rozvíjejí především jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, vědomí těla, taktilní vnímání, koncentraci pozornosti. Pytlík s hrachem lze použít k mnohým činnostem, v nichž imituje míček či puk. Využíváme i barevnosti pytlíků.
Sáčky s hrachem

 Aktivity jednotlivců

 

Balancování
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, taktilní vnímání
Popis: Žák balancuje pytlík na hlavě. Pohybuje se s ním po tělocvičně.
 • Žák balancuje pytlík na jiné části těla (týl, rameno, noha, koleno, záda, předloktí aj.).
 • Žák mění během balancování polohy (dřep, sed, klek atd.).
 • Žák používá během balancování různé způsoby lokomoce (chůze po špičkách, po patách, plazení, lezení po čtyřech, klouzání, válení, chůzedřepu, stranou, s překračováním, vzad, skoky po jedné noze aj.).
 • Žák se během balancování snaží zdolat překážkovou trať, aniž by mu pytlík spadl.
 • Žák se pokusí balancovatpytlíkem se zavřenýma očima.
 • Žák balancuje co nejvíce pytlíků na jedné části těla.
 • Žák balancuje co nejvíce pytlíků na celém těle. 

 

Hra barev
 
Zaměření: obratnost, prostorová orientace, diferenciace barev
Popis: Různobarevné pytlíky jsou rozmístěny po podlaze tělocvičny. Žák je třídí podle barev a pokládá je vždy na jednu hromadu.
Modifikace:
 • Žák pokládá pytlíky stejné barvy na zem do řady vedle sebe.
 • Žák pokládá pytlíky na zem do řady za sebou vždy v určitém barevném vzorci.
 • Žák pokládá pytlíky na sebe do prstencovité věže vždy v tomtéž barevném pořadí. 

 

Silniční síť
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, prostorová orientace, taktilní vnímání
Popis: Pytlíky s hrachem jsou na podlaze položeny za sebou. Žák po nich balancuje (nejlépe naboso), přičemž se nesmí dotknout země.
 • Silnice obsahuje křižovatky a slepé uličky, zatáčky a cílový kruh,němuž má žák dojít.
 • Pytlíky leží na zemivelkými odstupy (s různými odstupy).
 • Jak musejí být pytlíkytělocvičně rozmístěny, aby mohl žák dojít do co nejvíce oblastí?
 • Žák smí během chůze po pytlících změnit jejich polohu, ovšem nesmí se přitom dotknut země. 

 

Závaží 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti
Popis: Žák si nastrká několik pytlíků s hrachem do rukávu / pod triko. Má za úkol pohybovat se po tělocvičně tak, aby pytlíky neztratil.
Modifikace:
 • Žák si nastrká vždy po dvou pytlících do obou rukávů a nohavic.
 • Žák si strčí jeden pytlík s hrachem do ponožky nebo ho přiváže k botě.
 • Jak může žák tímto způsobem transportovat mnoho pytlíků k cíli? Tento úkol lze pojmout jako štafetu.
 • Honička: Honič se dotkne žáka, který se poté stane honičem. Kdo ztratí pytlík s hrachem, stává se novým honičem automaticky.

 

Další aktivity s pytlíky 

Zaměření: obratnost, koordinace oko–ruka, rozvoj jemné motoriky, koncentrace pozornosti

 • Na podlaze tělocvičny je z pytlíků vytvořena „cestička“, po níž pomalu chodí bosý žák. Opatrně našlapuje a vnímá dotyk nohy s tvrdými hrášky.
 • Pytlíky jsou v tělocvičně rozmístěny na podlaze. Žák jde v určitém pořadí ke třem pytlíkům a opět se vrací ke svému výchozímu bodu. Poté svou cestu opakuje.
 • Pytlíky jsou v tělocvičně rozmístěny na podlaze. Žák stojí na jednom z nich a jde dvakrát vždy k jinému pytlíku a zase zpátky. Poté určuje, která cesta byla delší či kratší. Modifikace: Může žák vzdálenosti mezi pytlíky a různé délky cesty porovnat také už očima a teprve pak přezkoušet pomocí kroků (délky chodidel)?
 • Žák hází pytlíkem na cíl. Modifikace: Žák hází pytlíkem na pohyblivý cíl.
 • Žák leží na zádech. Nohama vyhodí pytlík a rukama jej chytá (v sedě, v sedě tureckém, v sedě na patách aj.).
 • Žák má 2–3 pytlíky, které pokládá na zem, aby po nich přešel tělocvičnu. Nesmí se však přitom dotknout země.
 • Žák položí na zem dva pytlíky v takové vzdálenosti od sebe, která podle něj odpovídá délce jeho nohou. Poté to skutečně přezkouší. Modifikace: 1. Žák odhaduje a přezkušuje délky jiných částí těla nebo jejich rozdíly (délka kroku, šířka ramen, šířka pánve, délka předloktí, rozpětí paží, tělesná výška). 2. Žák porovnává své míry s mírami partnera.
 • Žák provede vzpor klečmo s pytlíkem na zádech. S hlubokým nádechem se vyhrbí (udělá kočičí hřbet), s výdechem se prohne v hrudní páteři a zvedne hlavu. Pytlík nesmí žákovi spadnout. Poté může jednu paži a jednu nohu vytáhnout do dálky, následně levou a pravou vzájemně.
 • Žák se snaží hodit pytlík hrudí co nejdále.
 • Žák se se zavřenýma očima „prohmatává“ dopředu podél pytlíků ležících za sebou v řadě (tím, že na ně sahá, ohmatává je a hledá další, a to rukama i nohama). Modifikace: 1. Žák se zavřenýma očima po pytlících balancuje. 2. Mezi pytlíky jsou různě velké odstupy.
 • Žák si lehne na několik pytlíků ležících vždy kousek od sebe. Snaží se pocítit, na kolika pytlících momentálně leží. Modifikace: Žák se snaží pocítit, jakými částmi těla na pytlících leží, a pojmenuje je.
 • Žák si opatrně lehne na několik „věží“ z pytlíků. Jak vysoké mohou věže být, aby při nalehnutí nespadly? Kolik věží potřebuje žák jako podložku, aby ho unesly?
 • Žák si položí pytlík na nárt, vykopne ho a chytí do ruky. Modifikace: Žák pytlík vykopne a nechá ho dopadnout mezi lopatky.
 • Žák s pytlíky žongluje.
 • Žák vede pytlík po podlaze pomocí hokejky (tyče). Lze přidat slalom mezi kužely.
 • Žák vyhazuje pytlík vzhůru a chytá. Lze přidat další úkoly – obíhání mety, překonávání překážky, dřep, obrat aj. 

Aktivity dvojic

 

Loupežná výprava 

 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, postřeh
Popis: Žáci se během balancování s pytlíkem snaží ukrást pytlík partnera, resp. ho srazit na zem. Čí pytlík spadne na zem, musí ho v „prádelně“ (na žíněnce, popř. ve švédské bedně) vyčistit. Teprve pak se smí opět zapojit do hry.
Modifikace:
 • Hrají všichni žáci ve skupině. 

 

Obložená houska 
 
Zaměření: relaxace, koncentrace pozornosti, taktilní vnímání
Popis: Žák A leží (se zavřenýma očima) na zemi. B položí pytlík s hrachem na nějakou část jeho těla. A musí říci, kde přesně se pytlík nachází, popř. na pytlík ukázat.
Modifikace:
 • B pokládá několik pytlíků na různé části těla A.
 • B pokládá různě těžké pytlíky na A, který rozdílné hmotnosti rozpoznává.
 • B pokládá na tělo A pomocí pytlíků různé tvary, čísla nebo písmena. A se je snaží rozpoznat a pojmenovat.
 • B pomalu pokládá pytlíky na celé tělo A a po chvilce je ve stejném pořadí opět odebírá.      

 

Poslepu
 
Zaměření: kooperace, akustické vnímání, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci vytvoří dvojice a rozestoupí se po celé tělocvičně. Pak si vždy žák A zaváže oči šátkem, aby neviděl. B hodí pytlík s hrachem opodál, ne příliš daleko. A se snaží poslouchat, kam pytlík dopadl, aby jej mohl najít, a B jej k sáčku naviguje. Vyhrává ten, kdo se první dotkne „svého“ pytlíku. 

 

Další aktivity s pytlíky 

Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), taktilní vnímání

 • Pytlík si žáci přihrávají nohama, gymnastickou tyčí, florbalovou hokejkou.
 • Pytlíky jsou v tělocvičně rozmístěny na podlaze. Žák A jde v určitém pořadí ke třem pytlíkům a opět se vrací ke svému výchozímu bodu. B pozoruje jeho trasu a pak jde po ní také tak. Modifikace: Žák A vede B, který má zavřené oči, určitou cestou. Následně jde B opětovně toutéž cestou, ovšem s otevřenýma očima.
 • V lehu na břiše si žáci posílají pytlík. Postupně zvětšují vzdálenost.
 • Žák A leží na břiše, nejlépe na žíněnce či koberci. B mu pytlíkem s hrachem masíruje záda a paže. Pak se ve dvojici vymění.
 • Žák A leží (se zavřenýma očima) na zemi, B pokládá na jeho tělo různě těžké pytlíky. A musí ukázat na ten nejtěžší / nejlehčí, resp. musí říci jeho polohu. Modifikace: A musí říci pořadí pytlíků dle jejich váhy. Překontroluje to s otevřenýma očima tak, že je vezme do ruky, potěžká je a pak položí vedle sebe do řady na zem.
 • Žák A leží (se zavřenýma očima) na zemi. B položí přes sebe několik stejně těžkých pytlíků na dvě různé části těla A. Ten se snaží pocítit, na kterém místě leží těchto nahromaděných pytlíků více. 

 
Aktivity ve skupině


Nevidomý střelec
 
Zaměření: koordinace, prostorová orientace, odhad, kooperace
Popis: Ve vzdálenosti 20–50 m od startovní čáry se nachází terč (např. z krátkého provazu, švihadla, kusu koberce). Jeden žák z družstva si šátkem zaváže oči a po pěti obratech o 360° na startovní linii se na pokyn spoluhráčů zastaví a v určeném směru hodí pytlík s hrachem. Nikdo mu nesmí radit, jak daleko se terč nachází. Z místa dopadu pokračuje další žák. Úkolem je zasáhnout cílový terč. Počítá se počet pokusů k zasažení terče. Hru lze uspořádat jako soutěž několika družstev.
Modifikace:
 • Před každým dalším hodem se mění umístění terče.
 • Je dovoleno napovídat i vzdálenost terče.
 • Není dovoleno žádné napovídání (určování směru a vzdálenosti). 

 

Ostrovy
 
Zaměření: koordinace, prostorová orientace, obratnost, taktilní vnímání, rovnováha
Popis: Každý žák stojí na jednom, popř. dvou pytlících, aniž by se dotkl země (moře).
 • Kdo najde opět svůj ostrov?
 • Kteří žáci si mohou, resp. chtějí vyměnit svůj ostrov?
 • Jak se může žák dostat na jiný ostrov, aniž by ho přitom chytl honič (žralok)?
 • Kolik žáků může stát na jednom pytlíku (popř. třech pytlících)?
 • Jeden žák oznámí např.: „Tři žáci stojí na pěti pytlících.“ Přitom se musejí žáci patřící k sobě navzájem dotýkat.

 

Další aktivity s pytlíky 

Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), prostorová orientace

 • Na podlaze jsou od středového basketbalového kruhu nakresleny další dvě kružnice, čímž vznikne terč, do něhož žáci postupně posílají po zemi pytlíky s hrachem. Každý žák má pět pokusů. Za dosažení středního kruhu si žák počítá 10 bodů, za mezikruží 5 a za vnější kruh 1 bod. Vítězí žák s největším počtem bodů.
 • Na podlaze jsou rozmístěny různobarevné pytlíky. Žáci se pohybují po tělocvičně, přičemž se nesmějí pytlíků dotknout. Na signál zůstanou stát a za úkol mají dotknout se hlavou modrého pytlíku, nohama dvou žlutých a rukama dvou červených pytlíků, takže se již nedotýkají země. Žák, který se jako poslední dotkne požadovaných barev, zadává v příštím kole jiné barvy.    
 • Pokud je podlaha klouzavá a k dispozici dostatek barevně odlišených pytlíků, mohou žáci hrát „pytlíkový petanque“ nebo metanou.
 • Pytlíky jsou v tělocvičně rozmístěny na podlaze. Každý žák stojí na jednom pytlíku, který představuje jeho domek č. 1. Jde k dalšímu pytlíku, domku č. 2, pak jde k dalšímu pytlíku, domku č. 3 atd. Dokáže si zapamatovat všechny své domky a opět je najít?
 • Skupina žáků má několik pytlíků s hrachem (minimálně o jeden více, než je počet žáků), které pokládají na zem, aby po nich společně přešli tělocvičnu. Nesmí se však přitom dotknout země. Stojí tedy na pytlících a poslední nepoužitý předávají vždy dopředu.
 • Žáci (ryby) běhají (plavou) po tělocvičně mezi jednotlivými pytlíky ležícími na podlaze. Honič (žralok) se snaží žáky chytat. Žák, kterého se dotkne, se rovněž stává honičem. Žák, který stojí na pytlíku s hrachem, je před honičem v bezpečí.
 • Žáci se pohybují ve vzporu ležmo na zádech (jako raci) a sbírají pytlíky s hrachem, které jsou rozházeny po tělocvičně. Ukládají si je na břicho a pečlivě je střeží.