Pocoball

Pocoball
Pocoball (malá kometa) je při letu snadno viditelný díky mnoha různobarevným stužkám, které za míčkem vlají jako ocas komety. Ten také slouží mj. jako pomůcka při chytání. Míček má průměr 7 cm a hmotnost 50 g, chvost je dlouhý 40 cm. Veselý pocoball se dá využít k mnoha činnostem – házení, vymrštění, chytání, odrážení od země, žonglování, házení na cíl, pověšení, točení, kopání, kutálení apod.

Kometku můžeme vyrobit i sami z barevné igelitové tašky, z níž vystřihneme obdélník velikosti cca 10 x 30 cm. Jednu z kratších stran nastříháme na úzké pásy do hloubky cca 20–25 cm. Druhou, kratší stranu omotáme kolem korkové zátky běžné velikosti a přilepíme.

Aktivity jednotlivců

 

Házení
 
Zaměření: koordinace, síla, přesnost 
Popis: Žák se snaží pocoball hodit co nejdále.
Modifikace:
 • Žák má pocoball hodit co nejvýše, popř. ho chytit.
 • Žák hází na cíl svislý (např. zavěšená obruč), cíl vodorovně položený (např. na podlaze položená obruč, kbelík, koš na basketbal), cíl pohyblivý (např. na kruzích zavěšená obruč).
 • Žák používá různé typy vymrštění (např. styl kladivo, disk). 

 

Měsíční golf 
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Po tělocvičně jsou rozmístěny krabice od banánů („krátery“, „jamky“) v zadaném plánu (jamky 1–9). Žák sleduje, kolik hodů musí provést, aby zasáhl každou jamku. Celkový počet hodů je žákovo skóre. 

 

Další aktivity s pocoballem 

Zaměření: obratnost, koordinace, koncentrace pozornosti

 • Žák drží pocoball za konec ocasu a nakopává ho nohou (levou, pravou, vnitřní hranou, vnější hranou, špičkou, chodidlem, oběma nohama).
 • Žák hází pocoballem o stěnu a následně ho chytá.
 • Žák manipuluje s pocoballem (chycení za míček, nebo za ocas) na hudbu.
 • Žák odpaluje pocoball softbalovou pálkou ze stativu, popř. po nadhozu.
 • Žák s pocoballem dribluje.
 • Žák se pokusí s více pocobally žonglovat (individuálně / ve dvojici / ve skupině). (Pozn.: Pro začátečníky se doporučuje zkrátit kus ocasu komety, aby bylo žonglování snazší.)
 • Žák si zkouší různé typy chytání pocoballu – jednou rukou, oběma rukama, jen za ocas, jen za míček, po odskoku, pod nebo mezi nohama, za zády aj.
 • Žák uchopí pocoball za ocas, roztočí ho a pustí. Míč se nese vzduchem jako malý čepeček.
 • Žák vyhodí současně dva pocobally do vzduchu a snaží se je oba chytit, než spadnou na zem.


 

Aktivity dvojic

 

Přehazování
 
Zaměření: koordinace, síla, přesnost
Popis: Dva žáci stojí od sebe v 3m vzdálenosti a mezi nimi je napnutá síť nebo šňůra. Snaží se přehodit pocoball a neudělat při tom chybu, tzn. nehodit ho do sítě a neupustit ho na zem. Vítězí dvojice s největším počtem bezchybných přeletů.
Modifikace:
 • Žáci si přehazují dva pocobally současně. 

 

Přihrávání 
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Dva žáci stojí vždy cca 6 m od sebe a přihrávají si. Pokud jsou přihrávky úspěšné, tj. pocoball nespadl na zem, udělají oba žáci vždy po dvojici přihrávek krok vzad. Tím se vzdálenost přihrávek stále prodlužuje. Která dvojice bude nejdále od sebe?
Modifikace:
 • Za každou špatnou přihrávku udělají oba žáci opět krok vpřed.
 • Hraje se na určitý počet přihrávek. Vítězí dvojice, která stojí nejdál od sebe.
 • Hraje se se dvěma pocobally.
 • Žáci stojí např. v obručích, na žíněnkách, koberečkách apod.
 • Kdo provede při přihrávce nejvyšší oblouk?
  Pocoball - ukázka
 
 
Udrž poco ve vzduchu
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla
Popis: Cílem je udržet pocoball co nejdéle ve vzduchu bez chyby. Žák A vymrští pocoball co nejvýše do vzduchu. Když padá zpět na zem, musí ho B chytit ve vyznačeném území na podlaze a znovu jej vymrštit. Tak aktivita pokračuje, než někdo udělá chybu. Výsledkem je počet úspěšných pokusů.
Modifikace:
 • Aktivitu provádějí vícečetné skupiny. 

 

Další aktivity s pocoballem 

Zaměření: obratnost, koordinace, koncentrace pozornosti

 • Všechny dvojice stojí v řadě vedle sebe v rozestupech cca 4 m od sebe, mezi jednou dvojicí je vždy žák z další dvojice, tj. A B A B C D C D atd. Každý žák nejprve vyhodí 3x do vzduchu pocoball a pak přihraje spolužákovi ve dvojici. Ten opět 3x vyhodí do vzduchu pocoball a přihraje zpět.
 • Žáci stojí od sebe cca v 3m vzdálenosti, mezi sebou mají napnutou síť, popř. šňůru. Snaží se přes ni přehodit pocoball a neudělat při tom chybu, tzn. nehodit ho do sítě a neupustit ho na zem. Vítězí dvojice s největším počtem bezchybných přeletů.
 • Žák A drží pocoball ve vzduchu a B se ho dotýká nebo do něj udeřuje prstem, dlaní, klouby na prstech ruky, pravou / levou rukou, kombinací rukou (2x pravou, 3x levou).

Aktivity ve skupině

 

Házení do obručí 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost
Popis: Dvě družstva se rozestoupí k protilehlým stěnám tělocvičny, v jejímž středu jsou položeny dva pocobally. Družstva se rozpočítají od prvního výše. U třetí stěny jsou zavěšeny obruče a cca 2–3 m od nich je vyznačena čára. Učitel vyvolá vždy určité číslo a každý žák toho čísla z obou družstev běží do středu, vezme pocoball a snaží se ho z čáry vhodit do obruče. Hází tak dlouho, dokud se mu to nepovede. Kdo je první, získává pro své družstvo bod.

 

Pocovolejbal

 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost, kooperace
Popis: Tato hra se hraje jako volejbal s tím rozdílem, že pocoball se vymršťuje a chytá. Všichni žáci jsou spojeni dohromady (zaháklými pažemi nebo se drží za ruce), když je míček házen či chytán. Každý žák má nohu v jutovém pytli nebo velkém plastovém koši na odpadky. Cílem je házet a chytat pocoball, dokud někdo neudělá chybu. Body se počítají jako při volejbale. 

 

Přehazování
 
Zaměření: koordinace, síla, přesnost
Popis: Hrají dvě družstva, která se rozestoupí k protilehlým stěnám tělocvičny. V jejím středu leží dva pocobally. U třetí stěny jsou zavěšeny obruče a cca 2–3 m od nich je vyznačena čára. Žáci v družstvech se rozpočítají od prvního výše. Učitel vyvolá určité číslo a každý žák toho čísla z obou družstev běží do středu, vezme pocoball a snaží se ho vhodit do obruče. Hází tak dlouho, dokud se mu to nepovede. Kdo je první, získává pro své družstvo bod. 

 

Přidej se ke mně!
 
Zaměření: koordinace, síla, přesnost
Popis: Hraje se přes síť. Na jedné straně sítě se na začátku hry nachází jen jeden žák (A), na opačné straně ostatní (6–8). Žák A přihrává určeným způsobem pocoball přes síť jinému žákovi, který odehrává zpět. Pokud byly přihrávky úspěšné, žák, který přihrával zpět, se připojí k A na druhé straně sítě. Akce pokračuje do té doby, než všichni žáci až na jednoho jsou na opačné straně sítě. Žáci se snaží opakovat proces pokud možno co nejdéle bez chyby.
Modifikace:
 • Může hrát více družstev najednou – vítězem je to družstvo, jemuž se podaří provést akci nejrychleji, daný počet kol bez žádné chyby apod. 

 

Saturnovy prsteny
 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost, kooperace
Popis: Dva týmy o stejném počtu hráčů obsadí vnitřní prstenec o poloměru cca 1 m (planeta). Dva další kruhy stejné šíře (střední prstenec a vnější prstenec) planetu obklopují. Planeta má hodnotu tří, vnitřní prstenec dvou a vnější prstenec jednoho bodu. Tyto prstence jsou umístěny v určité vzdálenosti vzhledem k úrovni dovedností žáků. Hra začíná vymrštěním pocoballu na planetu. Pokud ho žáci chytí, hodí jej zpět na druhou planetu. Pokud žáci minou, stěhují se k dalšímu prstenci nejblíže k nim. Když je žák už v prstenci a oni chytnou pocoball, mohou se pohybovat do středního prstence, nebo pokud jsou ve středním prstenci, tak na planetu. Žáci nejsou nikdy mimo hru, pohybují se prostě na základě toho, zda pocoball chytili, nebo ne. Na konci stanovené doby se body sečtou jednoduchou metodou tří bodů za každého žáka na planetě, dvou bodů za žáka ve vnitřním prstenci a jednoho bodu za žáka ve vnějším prstenci. Nejvyšší skóre vyhrává. Když žáci pocoball chytají, musejí stát ve svých prstencích.
Modifikace:
 • Hraje se s více pocobally. 

 

Další aktivity s pocoballem 

Zaměření: obratnost, koordinace, koncentrace pozornosti

 • Dvě družstva po 4–6 hráčích jsou ve vyznačeném území na hřišti. Družstvo A začíná hru vymrštěním pocoballu zpoza základní čáry. B chytají a vracejí ho tak často, jak mohou. Po každém vymrštění zpět soupeřům se ale „točí“ (jako ve volejbale). Pokud udělají chybu, znamená to bod pro soupeře. Hraje se do 15 bodů a rozdíl musí být min. 2 body.
 • Cílem hry je odrazit pocoball od desky na basketbal, přičemž spoluhráč jej musí chytit ve vzduchu. Ideální pro hru je 10 žáků. Každý žák, pokud má míč v držení, může přihrát, zadriblovat si vzduchem sobě samému nebo provést střelu na desku. Každý hod na desku musí být proveden za prodlouženou čárou volného hodu včetně kruhu. Pravidla jsou stejná jako v basketbalu.
 • Pět žáků v kruhu si přihrává tak, aby dráha pohybu pocoballu vytvořila pěticípou hvězdu.
 • Žáci jsou rozmístěni cca 1 m od sebe. Pocoball je vymrštěn mezi ně, přičemž musí mít obloukovou letovou dráhu. Když je pocoball ve vyznačeném území, počítají se body takto: 1 bod za jakékoli regulérní chycení; 2 body za jakékoli chycení pod nebo mezi nohama; 3 body za jakékoli chycení za zády. První žák či družstvo, které dosáhlo určeného počtu bodů, je vítěz. Musí zvítězit min. o 2 body.
 • Žáci stojí v kruhu. Jeden z nich vyhodí pocoball přímo do vzduchu a řekne přitom jméno jednoho ze spolužáků, který musí pocoball chytit.