Padák


Padák je vyroben z tenké vzdušné pevné látky, nejčastěji z lehkého nylonu, polyesteru, bavlny, popř. z padákového hedvábí. Existují různé průměrové velikosti – od 1,5 m do 7 m (dle velikosti padáku se určuje počet žáků ve skupině – pro 15–20 žáků je vhodný padák o průpadakměru 3–4,5 m, menší nemají takové „švihové“ schopnosti). Padáky mohou být jednobarevné (méně často) i sešité z různobarevných dílů (např. čtyři základní barvy pravidelně se opakující) ve tvaru klínu. Padák může mít uprostřed uzavíratelný zpevněný otvor (velký cca 10 cm; umožňuje řadu aktivit s míčem), na vnějším, zpevněném okraji stabilní poutka (držadla) a všitý provázek. Místo padáku lze rovněž použít plachtu (pevná, tenká) či vyřazený starý armádní padák, popř. jej můžeme sami ušít (z cca 4–6 lněných prostěradel) nebo vyrobit (lepicí páskou slepené novinové papíry).
Padák je relativně výhodný v pořizovací ceně, nezabere mnoho místa při uschování a všichni žáci jsou v pohybu s jednou pomůckou. Je vhodný zejména pro rozvoj kooperace a komunikace ve skupině, rytmického pohybu, pohybové koordinace a prostorové orientace. Padák však umožňuje převážně sociální zkušenost, blízkost, společné pohybové vzorce a zkušenosti.

Pro seznámení s padákem a nácvik jeho ovládání doporučujeme provádět ve skupině žáků (rovnoměrně rozestavených kolem padáku) následující aktivity: napínat, povolovat padák, měnit držení okraje padáku (horní / spodní), ruce překřížené, ruce od těla dál, blízko těla, držet padák jednou rukou apod. Souhra a plynulé pohyby mohou některým žákům činit potíže, proto je vhodné doplňovat cvičení slovní dopomocí (např. nahoru, dolů apod.). Abychom zajistili bezpečnost žáků a vyloučili možné nepříjemné doprovodné pocity při některých aktivitách, je dobré pod padák umístit žíněnky.

 

 

Aktivity jednotlivců


Zásobník aktivit s padákem
 

Zaměření: koncentrace pozornosti, diferenciace barev, orientace v tělesném schématu

 • Žák se podle pokynů učitele musí dotknout různými částmi svého těla zvolené barvy na padáku (např. „pravá ruka na červenou, levá noha na modrou, zadek na žlutou“ apod.).
Aktivity dvojic


Zásobník aktivit s padákem
 

Zaměření: taktilní vnímání, relaxace, orientace v tělesném schématu

 • Jeden žák (např. necvičící) je pod padákem. Ostatní utvoří dvojice. Žák A (sochař) hmatem zjistí, jakou pozici zaujímá žák pod padákem, a v prostoru mimo padák upraví (beze slov) pozici B (hlína). Po sejmutí padáku porovnává učitel shodnost kopie s originálem.
 • Žák A je pod padákem, B zjišťuje hmatem, jakou zaujímá pozici. Na podlaze kolem padáku se pak snaží zaujmout stejnou pozici jako A. Učitel sejme padák a porovnává správnost.
 • Žák A leží na břiše v barevné výseči. B si k němu klekne a na záda mu kreslí různé obrazce, slova, vzkazy apod. A hádá, co mu B na záda nakreslil.
Aktivity ve skupině


Mexická vlna
 
Zaměření: koordinace, rytmizace pohybu, kooperace
Popis: Žáci stojící kolem padáku ho drží obouruč a natáhnou ho. Postupným vzpažováním a připažováním vytvářejí vlnu. Učitel (mexickou) vlnu začne sám, nebo určí prvního žáka, který si dřepne a ihned se opět napřímí. Další žáci pak provádějí totéž.
Modifikace:
 • Mohou začínat dva naproti stojící žáci – jeden udělá dřep a druhý vzpaží. Tím vznikají větší vlny.
 • Učitel může do padáku vhodit molitanový míč, který by při správném a pravidelném provádění mexické vlny neměl vypadnout. 

 

Na barvy
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, rychlost, rytmické cítění, kooperace, diferenciace barev
Popis: Žáci se postaví kolem padáku čelem ke středu a oběma rukama se ho pevně chytí. Tím se rozdělí do barevných skupin – každý patří k té barvě, které se drží (drží-li se někdo každou rukou jiné barvy, vybere si, do které skupiny bude patřit). Úkolem žáků je pohybem rukou nahoru a dolů udržovat padák v pohybu. V momentě, kdy je padák nahoře, zvolá učitel některou barvu a žáci dané barvy podběhnou pod padákem a opět se chytí téže barvy na druhé straně. (Pozn.: Při podbíhání je nutné žáky upozornit na možnost střetnutí, aby nedošlo k úrazu.)
Modifikace:
 • Náročnější variantou je výběr více barev najednou. 

 

Na čertíka
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, rychlost, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci se pohybují volně po tělocvičně, v jejímž středu je rozložen padák. Jeden žák představuje „čertíka“ (má např. na hlavě šátek). Učitel říká písmena a žáci se snaží na padáku utvořit skupiny pomocí prvního písmene svého jména. Ostatní se musejí rychle zorientovat a najít žáka s daným písmenem a připojit se do skupiny na padáku. Úkolem čertíka je rychle chytnout žáka, který se do skupiny nezapojil. Chycený žák se stává novým „čertíkem“.
Modifikace:
 • Pokud ve skupině není dostatek žáků se stejným počátečním písmenem ve jméně, postačí, když se dané písmeno vyskytuje na kterékoliv pozici ve jméně, nebo mají na sobě jakoukoliv věc, která začíná daným písmenem (např. u písmene Č – můžou utvořit skupinu kolem chlapce jménem Čeněk, ale taktéž u toho, kdo má černé, červené triko, šortky, boty apod.). 

 

Podbíhaná
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rytmizace pohybu, rychlost, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci drží padák po jeho obvodu a vzpažují a připažují. Při pohybu padáku vzhůru vysloví učitel klíčové slovo – např. oblíbené jídlo, barvu apod. Kdo má právě takové oblíbené jídlo či barvu, vybíhá tak, aby dokázal padák podběhnout dříve, než klesne k zemi.
Modifikace:
 • Na pokyn učitele si vyměňují určení žáci místa podle jmen, čísel apod.
 • Mění se způsob lokomoce při výměně míst – např. lezení pod padákem, běh po čtyřech, poskoky atd.
 • Učitel při vytváření „kopule“ zvolá např: „Adam se schová do domečku.“ Žák daného jména vběhne pod kopuli, sedne si do dřepu a s rukama nad hlavou počká, až na něho látka padáku klesne.
 • Padák se nesmí žáků dotknout. Pokud některý z žáků nestihne padák podběhnout, je zajatcem a vypadá ze hry.
 • Žáci se při hře pohybují dokola, což hru ztíží. 

 

Přejdi moře
 
Zaměření: koordinace a rytmizace pohybu, kooperace, prostorová orientace
Popis: Žáci v rozestupu drží padák oběma rukama ve dřepu. Mírnými pohyby paží ho rozvlní jako hladinu moře. Vybraný žák přechází po padáku jako po mořské hladině na protější místo a vymění se s dalším.
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce.
 • Aktivitu provádějí žáci ve dvojicích.
 • Vybraní žáci přecházejí po padáku po barvách. 

 

Rozmisťování víček
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost, diferenciace barev, prostorová orientace
Popis: Aktivitu formou štafety provádějí tři družstva, stojící vedle sebe na startovní čáře v zástupech a označující jednu barvu (shodnou s barvami na padáku). Vždy vyběhne jeden člen z družstva, z krabice ležící cca 3 m od čáry vezme jedno víčko od PET lahve své barvy (počet víček je u každé z barev stejný) a co nejrychleji ho odnese a položí na některou výseč padáku stejné barvy. Pak běží zpět ke svému družstvu a odstartuje dalšího člena atd. Na každé výseči musí být položeno min. jedno víčko. Vyhrává družstvo, které jako první přenese všechna víčka své barvy z krabice.
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce žáků.
 • Mění se způsob dopravení víčka k padáku.
 • Každý žák může najednou přenést max. pět víček. 

 

Sázení květin
 
Zaměření: jemná motorika, rychlost reakce, koncentrace pozornosti, prostorová orientace, diferenciace barev
Popis: Padák představující zahrádku leží rozprostřený na zemi, několik metrů od něj leží hromádka víček od PET lahví symbolizující květiny v obchodě. Učitel zvedá v průběhu hry barevné papíry. Úkolem žáků, kteří na začátku hry stojí u padáku, je běžet koupit květinu odpovídající barvy a rychle ji zasadit na stejně barevnou výseč padáku.
Modifikace:
 • Učitel zvedá dva barevné papíry – jeden značí barvu víčka (květiny) a druhý představuje barvu výseče na zahrádce, kam mají květinu žáci zasadit. 

 

Slyšíš, kde je míček?
 
Zaměření: koordinace, kooperace, koncentrace pozornosti, akustické vnímání
Popis: Do padáku vložíme chrastící (zvonící) míček a žáci jím koulí dokola. Pak se rozpočítají na první a druhé. První si nechají oči otevřené a manipulují padákem tak, aby se v něm míček pohyboval. Druzí oči zavřou, padák lehce přidržují jen jednou rukou. Sluchem se snaží rozpoznat, kdy je míček v jejich blízkosti, a reagovat na zvuk, který míček vydává. Když se budou domnívat, že se zvuk ozývá blízko, zvednou a pak opět spustí volnou ruku. Pak se skupiny vystřídají. (Pozn.: Při hře musí být ticho, aby byl jemný zvuk míčku slyšet.) 

 

Vlny a vlnky
 
Zaměření: koordinace a rytmizace pohybu, kooperace
Popis: Žáci se drží oběma rukama padáku. Jejich úkolem je proměnit ho v mořskou hladinu, která je klidná, nebo rozbouřená. Klidnou hladinu vytvářejí jemným pohybem rukou, nebo celou paží. Rozbouřenou hladinu vytvoří pohybem celého těla – např. dřepy.
Modifikace:
 • Na smluvené znamení začínají všichni žáci stejně zvolna pohybovat předpaženýma rukama nahoru a dolů. Pohyb lze provádět pomalu i rychleji, event. i za hudebního doprovodu.
 • Žáci se stále drží padáku. Vybraný žák provede libovolný pohyb (nejčastěji vzpaží, dřepne) a soused, na něhož se podívá a tím určí směr, udělá totéž. Další žáci pohyb postupně opakují a snaží se o plynulost. 

 

Žralok a záchranář 

Zaměření: koncentrace pozornosti, kooperace, postřeh, rychlost, obratnost, prostorová orientace, koordinace
Popis: Žáci sedí okolo padáku tak, že jim sahá až po pas. Jeden žák je žralok, který se pohybuje skrytý pod padákem. Další žák je záchranář, chodící kolem padáku a pozorující situaci. Ostatní se drží padáku a dělají mírné vlnky, čímž je pohyb žraloka ještě méně zřetelný. Když si žralok vyhlédne oběť, začne ji za nohy táhnout k sobě do moře. Pokud si toho záchranář všimne a včas žáka chytne, tak ho zachrání a žralok loví jinde. 

 

Další aktivity s padákem 

Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace, rytmizace pohybu, prostorová orientace, taktilní vnímání

 • Jeden z žáků chodí po padáku. Ostatní jsou v dřepu po obvodu a padák natřásají, čímž vytváří iluzi chůze v mořských vlnách.
 • Jeden z žáků stojí uprostřed pod padákem. Ostatní v podřepu po obvodu s padákem mávají a vytvářejí obrázek chobotnice.
 • Jeden žák je pod padákem a všichni ostatní hmatem zjišťují, jakou zaujímá pozici. Na podlaze se pak každý snaží zaujmout stejnou pozici jako žák pod padákem.
 • Jeden žák – kočka – pronásleduje jiného žáka – myš – kolem padáku, který drží ostatní. Honba může pokračovat i pod padákem.
 • Jeden žák leží na břiše uprostřed padáku, má upaženo a roznoženo. Ostatní ve stoji s padákem mávají, nadzvedávají ho. Ležící žák se pohybuje jako motýl při letu.
 • Jeden žák provede uprostřed padáku sed skrčmo. Ostatní drží padák po obvodu a běží, čímž sedícího žáka roztočí jako na kolotoči. Modifikace: Žáci chytnou okraje padáku tak, aby sedící spolužák při cestě po tělocvičně nevypadnul, a na jeho pokyn „hyjé“ se „koně“ dají nejprve pomalu do klusu, poté do běhu.
 • Jsou-li k dispozici dva padáky, lze uspořádat soutěž dvou družstev, např. kdo dřív roztáhne složený padák.
 • Na zemi je rozložený padák. Vybraný žák se k němu otočí zády, nebo se mu zavážou oči. Ostatní žáci si lehnou pod padák tak, aby jim nohy vyčnívaly ven. „Hádač“ se snaží uhodnout, které tenisky patří jeho kamarádovi. Chytne ho za nohy a řekne jeho jméno. Modifikace: 1. „Hádač“ se snaží uhodnout více žáků. 2. Žáci si lehnou na břicho pod padák tak, aby jim vyčnívala hlava. „Hádač“ se je snaží rozpoznat podle vlasů.
 • Padák leží rozprostřený, nejlépe na koberci (na hladkém podkladu může látka klouzat), žáci pobíhají (bosi) okolo za doprovodu hudby. Učitel zavolá jednu z barev, žáci se musejí na takto barevné výseče kruhu co nejrychleji postavit. Modifikace: Učitel barvu nejmenuje, ale při slově např. „pampeliška“ jdou žáci na žlutou, „tráva“ na zelenou apod.
 • Pod padákem leží (na žíněnkách) cca 3–5 žáků a chrání si zrak pomocí dlaní. Ostatní pohybují padákem nahoru a dolů, takže se ležící žáci cítí jako pod mořskými vlnami.
 • Polovina žáků pod padákem vytvoří sousoší. Druhá polovina je ohmatá a vytvoří kopii sousoší vedle padáku. Učitel porovnává kopii s originálem.
 • Z každé dvojice se jeden žák schová pod padák. Druzí z dvojic hledají svého spolužáka pod padákem hmatem.
 • Žáci drží napnutý padák obouruč a pomalu ho zvedají nad hlavu a spouští dolů. Při každém zvednutí udělají vždy krok vpřed. Na pokyn učitele se při posledním zvednutí padáku všichni pustí, sednou si rychle do kroužku a pod padající padák se schovají.
 • Žáci drží padák ve dřepu. Učitel zvolá barvu a žáci, kteří se daného dílu dotýkají, se plazí pod padákem na druhou stranu k dílu stejné barvy.
 • Žáci drží padák ve vzpažení (před tělem). Na pokyn učitele se ho určení žáci pustí a obíhají po obvodu slalomem mezi spolužáky až zpět na své místo. Žáky vyvolává učitel např. podle barvy dílu padáku, kterého se drží apod.
 • Žáci drží padák volně nad zemí a rychlými pohyby ho natřásají. Jeden žák se pohybuje po čtyřech pod padákem a druhý, který chodí vyzutý po vlnícím se padáku, se ho snaží chytit. Padák nesmí být příliš napnutý.
 • Žáci drží padák v sedu ve vzpažení a provádějí úklony vpravo, vlevo.
 • Žáci položí padák na vozík na kolečkách tak, aby byl otvor padáku nad vozíkem. Vybraný žák si sedne na vozík. Ostatní chytí padák za okraje a pohybují se v prostoru tělocvičny. Pohyb mohou zrychlovat a otáčet se. Modifikace: Žáci držící padák vzpaží, čímž vznikne pro sedícího ohraničený prostor a nemá kontakt s okolím.
 • Žáci sedí na padáku. Na zvolání učitele (např. červená barva) začnou žáci sedící na červených dílech padáku např. vydávat co největší hluk, tleskat, křičet, dupat apod. Soutěží se, která skupina žáků (podle barvy dílu, na kterém sedí) vydá hluk největší.
 • Žáci se rozestoupí po obvodu padáku, drží ho jednou rukou (popř. oběma rukama) a s napnutým padákem chodí (běhají) dokola. Pokud se někdo padáku neudrží, může se volně pustit. Na povel učitele následuje změna směru chůze / běhu.
 • Žáci se rozestoupí kolem padáku, uchopí jej oběma rukama za okraj a napnou. Začnou chodit dokola a říkají říkanku „Kolo, kolo mlýnský“. Na „…udělalo bác“ opatrně spadnou na zem tak, aby byl padák stále napnutý a nedotýkal se země.
 • Žáci si lehnou na břicho pod padák, nohama do středu a ruce vysunou ven z padáku. Jeden z žáků chodí kolem padáku a hádá, čí jsou které ruce. Modifikace: Totéž, ale žáci leží na břiše hlavami do středu a jeden z nich hádá, čí jsou které nohy.
 • Žáci si vlezou pod padák a provedou vzpor klečmo, padák jim zůstane ležet na zádech. Vytvoří tak jednu velkou barevnou želvu. Úkolem žáků je pohybovat se pomalu po prostoru, aniž by jim padák sklouznul na zem. Lze vytyčit dráhu, kterou žáci mají projít. V tom případě je nutné, aby si ji nejprve zkusili projít bez padáku.
 • Žáci stojí bokem k padáku, drží ho jednoruč a pohybují se různými kroky vpřed, vzad po obvodu tak, aby byl padák stále napnutý. Modifikace: Žáci provádějí chůzi (běh, poskoky) ke středu padáku a zpět.
 • Žáci stojí čelem k padáku a provádějí cval stranou s držením napnutého padáku.
 • Žáci stojí kolem napnutého padáku, který drží obouruč ve výšce pasu. Učitel pomalu odříkává abecedu, žáci do rytmu nadzvedávají padák. Jakmile uslyší písmeno, jímž začíná jejich jméno, vběhnou pod padák. Hra končí v okamžiku, kdy se pod padák schovají všichni žáci.
 • Žáci stojí kolem padáku a drží ho obouruč. Vzpažují a pomalu připažují. Poté při švihnutí padákem nahoru udělají žáci několik rychlých kroků dopředu a dozadu a tím z něj vytvoří „hříbek“.
 • Žáci stojí kolem padáku, drží ho před tělem a posunují ho vpravo, vlevo.
 • Žáci stojí / sedí kolem padáku a mají zavřené oči. Jeden z nich jde na základě dotyku učitele do středu pod padák. Ostatní po otevření očí hádají, kdo chybí.
 • Žáci v sedu vzpaží s padákem a připaží vzad. Tím se ocitají v uzavřeném prostoru.

 

 

Aktivity s padákem a míčem (míčky, balónky)

 

Aktivity ve skupině

 

Kuličky
 
Zaměření: koordinace, kooperace, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci se pevně drží rukama padáku. Středový otvor tvoří důlek. Učitel vloží na padák několik míčků různých druhů a barev a úkolem žáků je pohybovat padákem tak, aby postupně všechny míčky propadly středem padáku.
Modifikace:
 • Hru lze hrát ve dvou družstvech a se dvěma druhy barevně odlišených míčků. Úkolem družstev je snažit se o to, aby důlkem propadlo co nejvíce soupeřových míčků.
 • Totéž je možné provádět pouze se dvěma míčky různé barvy. Družstvo, jemuž se podaří dříve dostat míček do otvoru, získává bod. 

 

Neposlušné balónky
 
Zaměření: koordinace, kooperace, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci si dřepnou kolem padáku, na němž jsou položené nafouknuté balónky. Uchopí ho obouruč a pomalu se s ním postaví. Nesmí jim žádný z balónků vypadnout. Když všichni stojí, začnou pomalu kmitat s padákem tak, aby se balónky nad něj jemně vznesly. Postupně můžou s padákem kmitat rychleji a snažit se nad ním co nejdéle balónky udržet. Hra končí v případě, že se některý balónek dostane mimo padák.
Modifikace:
 • Žáci rozvlní padák tak, aby se balónky dostaly do větší výšky, nejlépe nad hlavu a snaží se je vyhazovat co nejvýše.
 • Žáci uchopí padák jednou rukou a následně vyhazují balónky co nejvýše. Volnou rukou mohou spinkávat balónky zpět na padák. Spadne-li však některý na zem, hra končí.
 • Žáci si svůj nafouknutý balónek nějak pojmenují a jméno na něj napíší. Padákem při vlnění nesmějí pohybovat do stran. Vítězí ten balónek, který zůstane v padáku jako poslední. 

 

Další aktivity s padákem a míčem 

Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace

 • Žáci držící padák po jeho obvodu cca ve výši pasu mají za úkol dopravit molitanový míč na padáku do otvoru uprostřed. Modifikace: 1. Do padáku přidává učitel další míče (např. ping-pongový míček, tenisový aj.). Žáci se je snaží postupně dostat všechny do otvoru. 2. Učitel dá do padáku současně všechny míče s napsanými čísly. Žáci mají za úkol je dopravit do otvoru postupně podle pořadí čísel na nich napsaných.
 • Žáci drží padák oběma rukama ve výši pasu. Na padák vložíme malý míček a po chvíli koulení míčku po kruhu přidáme velký míč. Úkolem žáků je, aby se malý míček nedotkl velkého.
 • Žáci pohybují padákem tak, aby míč opisoval kruh po obvodu padáku. Míč nesmí propadnout otvorem ve středu padáku ani přepadnout pře okraje látky.
 • Žáci pohybují padákem tak, aby se míč posunul k určenému žákovi.
 • Žáci se rozestoupí kolem padáku a uchopí jej za okraje. Učitel do něj vloží míč a nafukovací balónek, které se žáci snaží vyhodit a chytit. S padákem mohou pohybovat na všechny strany, avšak nesmějí do míče a balónku pinkat rukou. Zde žáci pozorují rozdílnost v pohybu míče a balónku, musí tedy své pohyby zkoordinovat tak, aby se oba udržely nad padákem.
 • Žáci stojí kolem padáku a drží ho obouruč před tělem. Učitel na něj položí míč. Žáci rychlým pohybem padáku vzhůru a dolů míč vyhazují a chytají zpět do padáku. Modifikace: 1. Totéž, ale žáci vyhazují více míčů (např. nafukovací míčky, ping-pongové míčky aj.). 2. Pokud je dostatečné množství žáků a dva padáky, může se míč přehazovat z padáku na padák.
 • Žáci stojí kolem padáku a drží ho obouruč ve vzpažení. Dva žáci stojí pod ním a odráží zespodu míče, ležící na padáku. Ostatní se je snaží na padáku udržet.
 • Žáci stojí okolo padáku a pohyby paží s ním pomalu vlní. Učitel do něj vhodí nejprve nafouknuté balónky, poté míče různých druhů a velikostí. Úkolem žáků je udržet všechny míče na padáku, nejprve na místě, pak za chůze.