Nafukovací balónky

Nafukovací balónek
Nafukovací balónky mohou mít různou velikost, barvu i tvar. Můžeme je koupit v obchodech s hračkami či se sportovním zbožím, nebo se dají sehnat jako reklamní dárek. Neboť jsou balónky lehké a ve vzduchu se pomalu pohybují, mohou je snadno ovládat i pohybově méně disponovaní žáci, popř. žáci se zdravotním postižením. Prostřednictvím balónků se rozvíjí prostorová orientace, koordinace, jemná motorika, obratnost, reakce, vizuální vnímání a zlepšují se herní dovednosti odbití žáka. Při pohybových aktivitách lze hojně využít i barevnost balónků.
Vždy je potřeba mít pro vyučovací jednotku několik balónků v zásobě, neboť se může stát, že během aktivit někomu balónek praskne. Balónek by si měli žáci nafukovat sami, považujeme to za součást cvičení (se zavázáním balónků pomáhá učitel či spolužák).

Tuto pomůcku lze využít i jinak: Do nenafouknutého balónku vložíme jiný, který je naplněn vodou a zavázán (do průměru 2–4 cm). Nenafouknutý balónek nafoukneme a zavážeme. Takto zhotovené „vajíčko“ má překvapivé letové vlastnosti.


Aktivity jednotlivců 

 

Balanc
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, vizuální vnímání, rovnováha
Popis: Žák zkouší balancovat s balónkem na hlavě, dlani, předloktí, prstě, koleni, zadku apod.
Modifikace:
 • Balancování s balónkem provádí žák v mírném pohybu nebo při překonávání překážek.
 • Postupně může žák zkusit jeden balónek balancovat a udržet na dlani a druhý balónek např. na hlavě.

 

Udrž balónek ve vzduchu
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, vizuální vnímání, prostorová orientace
Popis: Každý žák má jeden balónek, který musí odbíjením udržovat stále v pohybu a ve vzduchu tak, aby se nedotkl země. Vhodný je hudební doprovod, do jehož rytmu se žáci pohybují.
Modifikace:
 • Odbíjení je možné pouze určenou částí těla – např. levou rukou, prstem, dvěma prsty, ramenem, hlavou, pravým kolenem apod.
 • Odbíjení provádí žák v jiné poloze – např. v sedu, kleku, lehu.
 • Žák se snaží udržet balónek odbíjením co nejdéle ve vzduchu a přitom se pohybuje vpřed (lze ztížit překračováním překážek, pohybem po lavičce apod.).
 • Za každý dotek země provede dotyčný žák určitý úkol (např. 10 dřepů, 10 výskoků, 1x oběhne tělocvičnu apod.) a poté se opět zařadí do hry.
 • Žák se balónku ve vzduchu dotýká gymnastickou tyčí.
 • Každý žák má dva balónky.
 • Žák se snaží udržet balónek ve vzduchu foukáním.
 • Aktivitu lze koncipovat jako soutěž družstev. Každému členu družstva jsou přiděleny 1–3 balónky. Žák však nemusí odbíjet pouze své balónky, snaží se pomáhat celému družstvu, aby se ani jeden balónek nedotkl země. Za každý dotek země se počítá trestný bod. Po uplynutí hrací doby vyhrává družstvo s nejmenším počtem trestných bodů. 

 

Další aktivity s balónky 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, jemná motorika, vizuální vnímání, prostorová orientace

 • Nafouknutý, ale nezavázaný balónek žák vypustí z ruky a sleduje očima jeho dráhu.
 • Nafouknutý nezavázaný balónek drží žák v ruce a zkouší upouštěním vzduchu vydávat zvuky.
 • Žák má dva balónky, které současně vyhazuje a současně se je snaží i chytat.
 • Žák má dva balónky, které vyhazuje současně z pravé a levé ruky a snaží se je chytat současně do opačných rukou. Totéž zkouší žák z upažení poníž.
 • Žák odbije balónek co nejdál vpřed, běží za ním a chytá ho.
 • Žák se snaží balónek co nejrychleji nafouknout a zavázat.
 • Žák se snaží s balónkem na hrudi utíkat a udržet jej bez pomoci rukou.
 • Žák si přehazuje balónek v upažení.
 • Žák uchopí balónek a tře ho chvíli o břicho. Poté jej „přilepí“ na libovolnou nebo určenou část svého oblečení.
 • Žák vyhazuje a chytá balónek jednoruč.
 • Žák vyhodí balónek kolmo vzhůru a nechá jej přistát na určené části těla (např. na dlani, pravém koleni, hlavě aj.).
 • Žák žongluje s balónkem nohama.
Aktivity dvojic 

 

Odbíjená
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti
Popis: Žáci stojí 2–3 m od sebe, každý má balónek. Úkolem dvojice je přihrávat si a zároveň chytat balónek spoluhráče.
Modifikace:
 • Dvojice si přihrává a odbíjí v různých polohách – v sedu, v kleku aj.
 • Dvojice si musí přihrávat např. jen pravou rukou, hlavou, nohama apod.
 • Žáci současně odbíjí svůj balónek nad hlavu, vymění si místa a chytají balónek spolužáka, nebo ho hned odbíjí a opět si vymění místa atd. 

 

Tandem 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, taktilní vnímání
Popis: Dvojice tlakem těl drží balónek mezi sebou (břichem, zády, čelem, bokem apod.). Nesmí jej přidržovat rukou. Společně se snaží překonat vytyčenou překážkovou dráhu tak, aby jim balónek nespadl na zem. V případě pádu jej zvednou, vrátí se na začátek dráhy a činnost opakují.
Modifikace:
 • Aktivitu lze koncipovat jako soutěž o nejrychlejší dvojici. Měří se čas potřebný k překonání dráhy, nebo současně soutěží např. tři dvojice.
 • V případě pádu balónku na zem jej žáci zvednou a pokračují v dráze dále. Za každý pád se jim počítá trestný bod.

 

Další aktivity s balónky 

Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace, taktilní vnímání, relaxace, rytmické cítění

 • Polovina žáků leží v kruhu na zádech hlavou do středu a druhá polovina stojí nad nimi. Každá dvojice má balónek – stojící nahrává ležícímu a ten jej odbíjí rukama či nohama.
 • Žáci jsou ve vzporu klečmo čelem k sobě, balónek leží mezi nimi na podlaze. Současným foukáním do balónku se snaží donutit spolužáka k ustupování. Balónku se nesmí dotýkat rukama. Vítězí ten, kdo donutí spolužáka ustoupit k vyznačené čáře.
 • Žáci stisknou balónek mezi svými těly a snaží se jej prasknout tlakem o břicho, boky či záda.
 • Žáci stojí zády k sobě, mezi těly mají balónek. Každý žák se otáčí kolem své osy tak, aby se balónek udržel mezi jejich těly.
 • Žáci svírají balónek břichy (zády, čely). Za doprovodu různých stylů hudby (vážná, dechovka, pop, techno aj.) se pohybují do rytmu. Balónek jim přitom nesmí spadnout nebo prasknout, jinak vypadávají ze hry. Dvojice, která tančí nejdéle, vyhrává taneční maratón.
 • Žáci zaujmou vzpor klečmo čelem k sobě, balónek si dají mezi hlavy. Dvojice se pohybuje lezením vpřed, vzad, stranou na určenou metu.
 • Žáci zaujmou vzpor dřepmo vzadu, každý si na břicho položí balónek. Vzájemným strkáním se snaží balónek spolužáka shodit.
 • Žák A se pohybuje po tělocvičně s balónkem v napnutých pažích. B se snaží balónku dotknout. A se mu v tom snaží zabránit uhýbáním, nesmí však balónek pustit. Po každém dotyku si žáci vymění role, nebo si každý žák ve vymezeném čase počítá body za každý dotyk.
 • Žák A se položí uvolněně na podložku, zavře oči a B mu masíruje nafukovacím balónkem celé tělo. Následuje výměna. Je nutné upozornit žáky, aby na balónek příliš netlačili, jinak hrozí jeho prasknutí.
 • Žák A se snaží za určitý čas přenést na danou vzdálenost co nejvíce balónků. B mu pomáhá při braní balónků (dává mu je pod bradu, pod paže apod.).
 • Žák A vyhodí balónek směrem k B, B se jej snaží chytit např. do kbelíku, krabice apod.
Aktivity ve skupině 

 

Dobývání pevnosti
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, prostorová orientace
Popis: Dvě nebo čtyři družstva jsou libovolně rozmístěna po ploše, každé brání jednu určenou stěnu tělocvičny. Úkolem každého družstva je jakkoliv dopravit balónek ke stěně (libovolného) soupeře. Dotyk stěny balónkem znamená bod.
Modifikace:
 • Dopravit balónek ke stěně soupeře smí družstvo jen odbíjením, popř. foukáním, máváním rukama, kopáním, dotykem jen určenou částí těla apod.
 • Balónek nesmí družstvu při přepravě spadnout na zem, jinak má bod soupeř (popř. soupeři), nebo balónek získává soupeř (popř. soupeř stojící nejblíže balónku).
 • Ve hře je více balónků (každé družstvo má balónky jiné barvy). 

 

Foukaná 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, dýchání
Popis: Čtyři družstva stojí každé v jednom rohu tělocvičny. V jejím středu jsou např. v dílu švédské bedny shromážděny různobarevné nafouknuté balónky (od každé barvy stejný počet). Každé družstvo má určenou jednu barvu balónků, které budou z bedny brát. Na pokyn vybíhá vždy první člen družstva k bedně, najde balónek příslušné barvy a snaží se ho dofoukat ke svému družstvu do obruče. Pak vybíhá další žák atd. Vyhrává družstvo, které má jako první v obruči všechny balónky své barvy. 

 

Had leze z díry
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, taktilní vnímání
Popis: Úkolem žáků je vytvořit zástup (hada) způsobem žák – balónek – žák – balónek atd. tak, aby se balónků nedotýkali rukama (jsou v upažení), nýbrž pouze těly (záda-břicho). Žáci se musejí pohybovat po tělocvičně (vpřed, vzad, se změnami směru; chůzí, poskoky), aniž by se had roztrhl a balónky spadly na zem. První žák v zástupu se stává hlavou hada, balónek má ve vzpažení. Délku hada stanovíme podle počtu žáků, může vzniknout i několik hadů; zpočátku volíme několik kratších hadů a na závěr můžeme spojit všechny žáky jen do jediného.
Modifikace:
 • U mladších žáků je vhodné využít říkanku „Had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice má červené střevíce.“
 • Pro ztížení úkolu se do cesty položí různé překážky (např. díly švédské bedny, lavičky, krabice, medicinbaly aj.).  
 • Dva či více hadů mohou hrát honičku. 

 

Krokodýl 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, diferenciace barev
Popis: V tělocvičně na zemi je křídou vyznačena dvěma čarami řeka, uprostřed níž stojí jeden žák – krokodýl. Ostatní stojí na břehu (za čárou), mají v ruce balónek a ptají se krokodýla, zda smí přejít řeku. Krokodýl odpovídá např.: ,,Řeku smí přejít jen ti s červeným balónkem.“ Žáci, kteří mají červený balónek, mohou přejít řeku klidně, protože jim krokodýl nesmí nic udělat. Ostatní se snaží řeku rychle přeběhnout, aby je krokodýl nechytl. Z chycených žáků se stávají další krokodýlové, kteří pomáhají tomu původnímu. 

 

Míčová bitva
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla, kooperace
Popis: Dvě družstva stojí proti sobě, každé na své polovině hřiště, se stejným počtem balónků. Na signál učitele se snaží obě družstva současně v daném časovém limitu odhodit co nejvíce balónků na polovinu soupeře. Vyhrává družstvo, na jehož polovině je po zaznění konečného signálu méně balónků.
Modifikace:
 • Hru lze ztížit házením přes (pod) nízkou volejbalovou síť.
 • Balónek se smí odbíjet jen určenou částí těla.
 • Každé družstvo má na začátku jen balónky jedné barvy, odlišné od soupeře. Kdo má na konci hry na své polovině více balónků soupeře, vítězí, či naopak. 

 

Štafeta I
 
Zaměření: rychlost, koordinace, obratnost
Popis: Družstva stojí v zástupech, každý první člen má tři balónky. Na povel vyběhne k určené metě, přičemž dva balónky nese, třetí kutálí nohama po zemi. Metu oběhne a předá balónky dalšímu. Vítězí družstvo, jehož poslední člen doběhne se všemi balónky jako první.
Modifikace:
 • Každý žák má vždy přenést 3–5 balónků. 

 

Štafeta II 
 
Zaměření: rychlost, koordinace, obratnost
Popis: Družstva v zástupech jsou ve stoji rozkročném. Na povel začne poslední člen rychle podlézat mezi nohama ostatních a válí před sebou balónek. Když se dostane do čela, postaví se do stoje rozkročného před družstvo a pošle balónek po zemi předposlednímu, který s balónkem začne podlézat. Vítězí družstvo, jehož první člen stojí opět v čele.
Modifikace:
 • Žáci si v zástupu předávají jeden balónek (i více) nad hlavou, spodem ve stoji rozkročném, bokem, v kleku, v sedu apod. 

 

Štafeta III
 
Zaměření: rychlost, koordinace, obratnost
Popis: Úkolem je přenést balónek na hřbetě ruky v předpažení. První člen družstva oběhne metu, vrátí se, předá balónek dalšímu a tak se pokračuje, než se vystřídají všichni. Pokud balónek z ruky spadne, musí se žák vrátit na začátek a odtud pokračovat. Paže musí zůstat neustále napnutá.
Modifikace:
 • Žáci soutěží jednotlivě v běhu na 30–50 m (měří se čas).
 • Pro ztížení úkolu se do cesty položí různé překážky (např. díly švédské bedny, lavičky, krabice, medicinbaly aj.).
 • Žáci metu obíhají, resp. obcházejí s balónkem mezi koleny.
 • Žáci metu obíhají, resp. obcházejí ve vzporu stojmo s balónkem mezi koleny.
 • Žáci úkol provádějí poskoky snožmo s balónkem mezi koleny.
 • Žáci přenášejí balónek na břiše ve vzporu dřepmo vzadu. 

 

Vojáci a obránci hradu
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, vytrvalost
Popis: Obdélníkový hrací prostor rozdělíme na dvě stejná herní pole. Jedno představuje podhradí, které obývají vojáci, druhé je hrad, který brání obránci. Každý voják má dva balónky (granáty). Vojáci se snaží dobýt hrad. Využívají k tomu granáty, jež házejí do hradu. Obránci ale hrad brání a tak vyhazují granáty zpět do podhradí. Dotkne-li se balónek země, granát vybuchuje a družstvu se počítá trestný bod. Hru lze ukončit po dosažení určitého počtu trestných bodů některým z družstev, nebo po uběhnutí předem stanoveného časového limitu boje. 

 

Začarovaný kruh
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, prostorová orientace, obezřetnost
Popis: Na podlaze vytvoříme kruh o poloměru 2 m. Jedno družstvo se nachází v prostoru kruhu, druhé mimo něj. Každý žák v kruhu má jeden balónek (mohou být bodově ohodnocené podle barvy). Na pokyn si začnou žáci v kruhu přihrávat balónky tak, aby zůstaly v prostoru kruhu. Úkolem druhého družstva je získat co nejvíce balónků, nesmí však překročit okraj kruhu, neboť by se z nich stali „lidé“ v kruhu, a ani se nemohou dotknout žáka v kruhu, protože by vypadli ze hry. Snaží se tedy vypinknout balónky z kruhu nebo získat ten, který žáci v kruhu neudrží, ovšem musí ho zachytit dříve, než spadne na zem. Ty balónky, jež spadnou mimo kruh na zem, se nepočítají. Dosáhnou-li žáci vně kruhu předem určeného bodového skóre, hra končí. Lze také měřit čas (vítězem je družstvo s kratším časem), nebo je možné předem určit délku hry a v závěru spočítat body (vítězí družstvo s větším počtem bodů). 

 

Další aktivity s balónky 

Zaměření: obratnost, koordinace, rytmické cítění, kooperace, taktilní vnímání

 • Dvě družstva proti sobě na volejbalovém hřišti odbíjí proti sobě současně několik balónků. Snahou je, aby žádný z míčů nespadl na zem. Družstvo, na jehož polovině se balónek dotkne podlahy, má trestný bod. Modifikace: 1. Hru lze ztížit odbíjením přes nízkou volejbalovou síť. 2. Balónek smí odbíjet žáci jen určenou částí těla.
 • Jeden žák z dvojice (tanečního páru) si přiváže provázkem ke kotníku nafouknutý balónek. Všechny páry se pohybují (tančí) v rytmu hudby. Chrání si svůj balónek před ostatními a zároveň se snaží prasknout balónek ostatním a tak je ze hry vyřadit. Vítězí nejdéle tančící pár.
 • Každý žák po obvodu kruhu zaujme vzpor dřepmo vzadu (jako krab). Dvěma až čtyřem žákům položíme na klín balónek a žáci si je postupně předávají po kruhu.
 • Každý žák v kruhu si pinká balónek do vzduchu, kde se ho snaží co nejdéle udržet. Nesmí však opustit kruh. Pokud se to stane, ze hry vypadává. Poslední tři žáci ve hře odříkávají společně určenou říkanku a učitel počítá, kolikrát žák odpinkne svůj balónek. Vítězí ten, kdo má nejméně doteků.
 • Žáci, kteří mají např. žluté a modré balónky, si po jejich současném vyhození do vzduchu vymění místa v kruhu co nejrychleji tak, aby ani jeden balónek nespadl na zem.
 • Žáci leží v kruhu na zádech, jeden vedle druhého. Údery rukama a nohama se snaží udržet ve vzduchu jeden, popř. více balónků.
 • Žáci utvoří kruh, v jehož středu stojí jeden žák. Každý má balónek (kromě žáka uprostřed), který tře chvíli o své břicho. Na pokyn učitele „přilepí“ žáci balónky na oblečení uprostřed stojícího žáka.
 • Žáci ve dvojicích se k sobě pomocí balónků přilepí na břiších / zádech / pažích / hýždích / čelech aj. Učitel určí dvojici, která bude ostatní honit a koho chytí, tomu předá „babu“. Všechny dvojice se musejí snažit balónek mezi sebou držet tak, aby nespadl. Pokud balónek žákům spadne, ze hry nevypadávají, ale stávají se pouze pro honiče snadnější „kořistí“.
 • Žáci zaujmou v kruhu sed mírně přednožný. Dva až čtyři žáci drží mezi kotníky balónek, který si předávají po kruhu.