Kuželky


Kuželky mohou být vyrobeny z plastu či pěnové hmoty. Jsou velmi vhodné pro rozvoj prostorové orientace, obratnosti, jemné motoriky a vizuálního vnímání, využít jich lze i k označení mety, vymezení pole, překážky, slalomu apod. U žáků jsou oblíbené i pro svou barevnost.

Některé aktivity lze realizovat rovněž s kelímky od jogurtů, dózami na tenisové míčky, plechovkami, popř. s roličkami od toaletního papíru aj.KuželkaAktivity jednotlivců 

 

Zásobník aktivit s kuželkami 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, prostorová orientace, taktilní vnímání

 • Kuželky stojí seřazené vedle sebe do linie (silniční síť). Žák se se zavřenýma očima prohmatává podél této linie, aniž by nějakou kuželku porazil.
 • V sedu na patách nakreslí žák kuželkou kolem sebe kruh (kuželku vede kolem těla a předá do druhé ruky).
 • V sedu tureckém / v sedu na patách postaví žák kuželku pravou rukou za záda, otočí trup a levou rukou ji vezme zpět.
 • V sedu zvedne žák kuželku nohama, otočí ji kolem vlastní osy a znovu postaví.
 • Žák balancuje s kuželkou na hlavě.
 • Žák hledá kuželky schované v tělocvičně (postavěné, pověšené, ležící).
 • Žák leží na zádech vedle stojící kuželky a natažené dolní končetiny zvedne nad kuželku a zpět.
 • Žák nese co nejvíce kuželek – určitou částí těla, v určitém způsobu lokomoce.
 • Žák sbírá kuželky určité barvy.
 • Žák sbírá se zavřenýma očima kuželky rozestavěné po prostoru a nosí je do vlastního (společného) domečku.
 • Žák se snaží kutálet kuželku co nejdále.
 • Žák skáče jednonož (oběma nohama, roznožku, s otočkou apod.) přes kuželku postavenou na zemi.
 • Žák staví kuželky do určitých tvarů (vzorů, čar, spirál, mandal, labyrintů, půdorysů domů aj.) a ty pak obchází malými / velkými kroky. Modifikace: 1. Ostatní žáci tvary napodobují (stavěním kuželek). 2. Lehne si svým tělem (s ostatními žáky) vedle daného tvaru nebo namísto něj.


 

 

            Aktivity dvojic 

 

Mapy
 
Zaměření: koordinace, prostorová orientace, paměť  
Popis: Kuželky jsou rozestavěné po prostoru. Žák A jde podél několika kuželek určitou trasou (různě je obchází). B ho pozoruje, zapamatovává si trasu a nakonec se pokusí jít přesně tak jako A. 

 

Na královny
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Každý žák má jednu bílou a jednu jinak barevnou kuželku („královna“). Oba se postaví čelem proti sobě v 5m vzdálenosti. Nejdřív postaví žák A obě své kuželky na zem na píď od sebe. B na ně hodí svou bílou kuželku; když porazí soupeřovu bílou kuželku, získá 4 body, když porazí královnu, má 5 bodů. Podaří-li se mu současně srazit královnu i bílou kuželku, dostane 15 bodů, netrefí-li však jednu ani druhou, sráží se mu 1 bod. Pak staví své kuželky B a hází A. Hraje se tak dlouho, dokud někdo nemá 100 bodů. 

 

Obrys těla
 
Zaměření: koordinace, tělesné schéma, obezřetnost, koncentrace pozornosti, relaxace  
Popis: Žák A leží na zemi, B ho obklopí kuželkami (postavenými vedle sebe). A se opatrně zvedne ze svého tělesného obrysu. B vedle napodobí tuto pozici těla, nebo si sám opatrně do obrysu těla A lehne. 

 

Porážení kuželek
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Dva žáci stojí čelem proti sobě v 10m vzdálenosti. Každý má před sebou jednu kuželku. Oba střídavě koulejí na soupeřovu kuželku míč. Kdo ji porazí, získává bod. Hraje se do předem stanoveného počtu bodů.  
Modifikace:
 • Deset kuželek je postaveno v řadě ve 20cm odstupech. Žáci na ně cca ze tří metrů házejí novinového peška či míček. Kdo shodí kuželku, bere ji jako trofej. Žáci házejí střídavě, dokud nejsou všechny kuželky rozebrány. Vyhrává ten, kdo jich má více. 

 

Srážení kuželek poslepu
 
Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, kooperace
Popis: Žák A má zavázané oči a cca z 5m vzdálenosti sestřeluje pyramidu z kuželek, poskládanou na lavičce. Postupuje podle pokynů B, který má možnost nevidoucímu upravit postoj a polohu paže i označovat výsledek jednotlivých ran. Po třech hodech si žáci vymění úlohy (pyramida se postaví znovu). Soutěží se ve dvojicích a hledisko spolupráce je zdůrazněno tím, že se nezapočítává součet, nýbrž součin bodů dosažených oběma členy dvojic. 

 

Válení těsta

Zaměření: relaxace, tělesné schéma
Popis: Žák A si lehne na břicho na zem, nejlépe na žíněnku či karimatku. B ho za doprovodu relaxační hudby masíruje kuželkou (popř. válečkem) – válí těsto. Po chvíli se ve dvojici vymění. Nakonec si všichni vzájemně sdělují své pocity.

 Aktivity ve skupině 


Hledání poslepu

Zaměření: prostorová orientace, kooperace, akustické vnímání
Popis: Doprostřed tělocvičny se postaví 3–4 různě barevné kuželky ve vzájemné vzdálenosti cca 1,5 m. Žáci vytvoří 3–4 družstva (o sudém počtu), která mají stanoviště v jednotlivých rozích tělocvičny. Každému družstvu patří jedna barevná kuželka. Žáci si ve skupinách určí pořadí. První si zaváže oči a za úkol má dostat se poslepu ke kuželce své skupiny a vzít ji. Ostatní jej navigují různými povely. Pokud kuželku najde a uchopí ji, sundá si šátek a běží s ukořistěnou kuželkou ke svému týmu. Druhý z týmu kuželku vezme a položí ji zpět na místo ve středu tělocvičny. Mezitím si zaváže oči třetí v pořadí a opět se snaží najít kuželku. Takto žáci postupují až do vystřídání všech v týmu. Vítězí družstvo, jemuž se takto podaří vystřídat nejrychleji. Během hry je velký hluk, při navigaci se navzájem překřikuje několik skupin. „Slepý“ žák se musí v povelech zorientovat. 

 

Kuželkovaná
 
Zaměření: obratnost, přesnost, koordinace, prostorová orientace
Popis: Žáci se seřadí do 2–3 stejně početných zástupů. Před každým ve vzdálenosti cca 4 m je postaven stejný počet kuželek (podle možností 5–9). Žáci se v družstvech střídají ve srážení kuželek alobalovými koulemi (popř. molitanovými míčky). Koule se nesmí házet, žáci je mohou pouze posílat po zemi. Učitel měří určený čas. Jak dlouho nechá žáky hrát, záleží jen na něm. Žáci postupně shazují kuželky. Až shodí některý z žáků poslední z kuželek, běží je opět postavit. Následující žáci ve shazování pokračují do zapísknutí píšťalky. Zakutálené koule sbírá vždy jen jeden žák z každé skupiny (většinou ten, co právě hrál). Žáci si sami počítají shozené kuželky. Na konci hry výsledky oznámí učiteli a ten určí vítěze.

 

  

Kuželkový les
 
Zaměření: obratnost, přesnost, koordinace
Popis: Do kruhu nakresleného uprostřed tělocvičny se rozestaví kuželky. Žáci se rozestoupí kolem, nikdo nesmí do kruhu vkročit. Každý si vezme vždy jednu alobalovou kouli (popř. molitanový míček) a na povel se postupně snaží poslat po zemi kouli mezi kuželky tak, aby žádnou neshodil. Pokud se mu to podaří, získává bod. Pokud je některá kuželka shozena, učitel ji postaví a hra pokračuje.
Modifikace:
 • Žáci se rozdělí na 2–3 stejně početná družstva a kolem kruhu se postaví střídavě. Body se pak počítají celému družstvu dohromady. 

 

Kuželkárna
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Kuželky poskládáme do různých obrazců a žáci je sráží (míčkem, novinovým peškem, kuželkou) cca ze 4m vzdálenosti. Soutěží se ve skupinách, každý žák má tři pokusy a začíná vždy se všemi postavenými kuželkami. Za poražení kuželky v první řadě získá žák 1 bod, ve druhé 2 body, ve třetí 3 body. Vítězové skupin se střetnou ve finále.
Modifikace:
 • Kuželky jsou bodově ohodnoceny podle své barvy (např. bílá = 1 bod, modrá = 2 body atd.). Do celkového hodnocení se bere v úvahu součet bodů všech poražených kuželek různých barev. Hraje se do 50 bodů – kdo jich dosáhne nejdříve, je vítěz. 

 

Laponské kuželky 
 
Zaměření: obratnost, přesnost, koordinace
Popis: Jedna kuželka je postavena na vyvýšeném místě (např. část švédské bedny, krabice, kbelík). Žáci na ni házejí cca z 5m vzdálenosti novinovým peškem. Kdo kuželku porazí tak, že zůstane ležet na vyvýšeném místě, získá 1 bod, kdo ji srazí na zem, má 2 body. Hozené pešky zůstávají ležet tam, kam dopadly. Jakmile dokončí poslední žák hod, zvedne stavitel kuželky (jeden z žáků) jednoho peška a ostatní se rozběhnou od startovní čáry pro ostatní pešky. Pravidla dovolují zvednout kteréhokoli ležícího peška. Kdo bude nejpomalejší a na koho pešek nezbude, stane se v příštím kole stavitelem kuželky. Ztrácí tím ovšem možnost získat další body. Hraje se na pět či deset kol. 

 

Obrana věže

Zaměření: taktika, rychlost
Popis: Jednu kuželku (věž) postavíme na zem. Žáci kolem ní utvoří kruh, každý má dva molitanové míčky. Tři z žáků (bez míčku) stojí kolem věže, zády k ní, a mají za úkol ji za každou cenu ubránit. Každý z kolem stojících může vystřelit na věž pouze dvakrát. Obránci mohou míčky odrážet nohama, rukama i trupem. Musí si však dávat pozor, aby si věž neshodili sami. Žáci, kteří na věž střílí, nemusejí pálit hned, vyčkávají na správný okamžik.
Modifikace:
 • Hru lze hrát jako soutěž tříčlenných družstev. K obraně věže mají žáci 2–3 pokusy. Za ubráněnou věž získává jejich tříčlenný tým bod. 

 

Pásmové kuželky
 
Zaměření: obratnost, přesnost, koordinace
Popis: Na podlaze je vyznačena čára, od níž žáci budou házet. 5 m před ní je vyznačena druhá, rovnoběžná čára a dál v půlmetrových odstupech dalších pět čar. Těsně před druhou čárou jsou umístěny tři kuželky v 10cm odstupech. Žáci na ně od první čáry házejí čtvrtou kuželku. Pravidelně se v hodech střídají, každý hází vždy na všechny tři stojící kuželky. Kdo některou porazí, získá určitý počet bodů – podle toho, kde kuželky zůstaly ležet: Za kuželku ležící mezi druhou a třetí čárou je jeden bod, za kuželku mezi třetí a čtvrtou čárou dva body, mezi čtvrtou a pátou tři body, mezi pátou a šestou čtyři body, mezi šestou a sedmou pět bodů. Za kuželku, kterou žák vyrazí až za poslední čáru, je deset bodů. Hraje se na předem dohodnutý počet směn. Kdo získá celkem nejvíc bodů, vyhraje. 

 

Strážce kuželky
 
Zaměření: obratnost, přesnost, koordinace
Popis: Každý žák má gymnastickou tyč. Jeden z žáků je strážce, postaví deset kroků před ostatní jednu kuželku a ustoupí stranou. Žáci pak jeden po druhém házejí po kuželce svou tyč.
Kdykoli je kuželka poražena, strážce ji musí zvonu postavit a házející žák získává 1 bod. Všechny tyče zůstávají ležet tam, kam dopadly. Když hodí tyč poslední žák, strážce zvedne kuželku a hodí ji z toho místa, kde byla, po některé tyči. Pokud ji zasáhne, vymění si s jejím majitelem roli. Netrefí-li ji, zůstává strážcem i v dalším kole. Kdo má po stanoveném počtu kol nejvíc bodů, vítězí. 

 

Střelba na věže

Zaměření:
obratnost, přesnost, koordinace
Popis: Na jedné polovinu hřiště je dostatečně daleko od sebe postaveno 20 kuželek (věží). Žáci se seřadí do 2–3 zástupů (družstev), každý má jednu či dvě alobalové koule (popř. molitanové míčky). Postupně se žáci střídají v házení na kuželky. Za každou sestřelenou věž si skupina počítá jeden bod. Vítězí družstvo, které sestřelilo nejvíce věží.
Modifikace:
 • Hru lze hrát stylem každý sám za sebe. Kuželky postavíme do řady. Žáci stojí také v řadě a po jednom hází na věže. Komu se podaří některou sestřelit, počítá si bod. 

 

Trofeje
 
Zaměření: koordinace, přesnost
Popis: Dvě stejně početná družstva se rozestaví na základní čáru. Na středové čáře je postaveno tolik kuželek, kolik členů má družstvo. Každý člen prvního družstva se snaží kutálením míčků srazit co nejvíce kuželek. Komu se to podaří, postaví poraženou kuželku blíž k sobě – na čáru vzdálenou od středové čáry 1 m. V další hře kutálí druhé družstvo, úspěšní žáci si přiblíží kuželku směrem k sobě. Komu se v průběhu pokusů podaří srazit kuželku z nejbližší čáry, postaví si ji za sebe. Hraje se na dvě, čtyři či šest sérií pokusů, v nichž se družstva pravidelně střídají. Vítězí družstvo, které získá více bodů (kuželky na středové čáře se počítají za 1 bod, na první čáře za 2 body a trofeje za 5 bodů). 

 

Vybíjená s kuželkami 
 
Zaměření: koordinace, přesnost, kooperace, obratnost 
Popis: Hrají dvě družstva, přičemž každé obsadí jednu polovinu hřiště a rovnoměrně si v ní rozestaví 10 kuželek. Pak se hraje vybíjená dle běžných pravidel. Je-li kuželka poražena žákem nebo letícím míčem, který se ještě nedotkl země a jehož střelec měl nabito, odstraníme poraženou kuželku ze hřiště. Pokud je ale poražena míčem, který už odskočil od země či jehož střelec neměl nabito, nejbližší žák kuželku znovu postaví na své místo. Hra končí, když jedno družstvo ztratí všechny kuželky na svém území. 

 

Další aktivity s kuželkami 

Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti, prostorová orientace 

 • Kuželky jsou nerovnoměrně rozestavěné po podlaze. Žáci běhají po tělocvičně (poskakují, běhají pozpátku, ve dvojicích v držení za ruce, se zavřenýma očima aj.), přičemž se nesmějí překážek dotknout. Po uplynutí nějakého časového intervalu se spočítají poražené kuželky. Pokud je prostor rozdělen na dvě pole, srovná se počet spadlých kuželek v obou polích.      
 • Kuželky postaví žáci do dvojitých linií (krajnice silnice). Pak po silnicích (úzkých, širokých, rovných, se zatáčkami, slepých uličkách, křižovatkách, parkovištích atd.) chodí, přičemž nesmí krajnice silnice z kuželek srazit.
 • Před každé družstvo nakreslíme kruh. Úkolem žáků je položit poslepu do každého kruhu jednu kuželku. Za každý úspěšný pokus získává žák pro své družstvo bod.
 • Vybraný žák stojí / sedí se zavřenýma očima uprostřed prostoru. Ostatní stojí rozmístěni u stěn, jednotlivě se opatrně k němu připlíží a postaví co nejblíže k němu na zem jednu kuželku, až je tento žák obklíčen v kruhu z co nejvíce kuželek. Ukáže-li ve směru nějakého hluku, musí žák, který se připlížil, spolu s kuželkou zpět ke stěně. Na konci hry se „chycený“ žák snaží kuželky překročit, přičemž žádná nesmí spadnout.      
 • Žáci stojí uvnitř dvojité linie (silnice) z kuželek. Dají poslední kuželky dopředu, postaví je na zem, takto staví postupně silnici dál a ujdou vždy kousek cesty. Nikdo nesmí stát a jít mimo postavenou silnici.