Dlouhé lano

Dlouhé lano
Pro pohybové aktivity se používá lano dlouhé cca 3–5 m, které je pevné a zároveň pružné. Nedoporučují se svázaná krátká švihadla ani lano určené pro šplh (zejména ne k přeskokům). Lano slouží zejména k tahání, švihání, houpání, balancování. Při cvičení se rozvíjí zejména koordinace, prostorová orientace, rovnováha a sociální zkušenost.

Při cvičení s dlouhým lanem musejí být důsledně respektovány bezpečnostní zásady a voleny jen činnosti adekvátní fyzickým a psychickým možnostem žáků. Nutné jsou větší prostory.

Některé uvedené aktivity lze provádět i s dlouhou gumou.


 

 

Aktivity jednotlivců


Hadí hnízdo
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kreativita, relaxace  
Popis: Žák položí lano na zem do tvaru kruhu (hnízdo). Lehne si do něj tak, aby z hnízda nekoukala žádná část jeho těla.
Modifikace:
 • Jakými nejrůznějšími způsoby může žák v hnízdě ležet?
 • Jaké pozice může v hnízdě zaujmout? 

 

Chůze po laně 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha  
Popis: Žák chodí (nejlépe na boso), balancuje různým způsobem (vpřed, vzad, stranou, v podřepu, „na krásu“ aj.) po laně položeném na podlaze (rovně, hadovitě, kruh, spirála, písmeno atd.) nebo na vyvýšené podložce, např. na lavičce apod. Lano může být položeno rovně či klikatě.
Modifikace:
 • Žák má zavázané oči.
 • Žák hledá v labyrintu lan nápadný cílový bod (východ), ke kterému musí po lanech dojít. 

 

Kmitání lanem
 
Zaměření: koordinace, obratnost
Popis: Žák pohybuje lanem (koncem lana) jednou rukou ve vzduchu, popř. na zemi.
Modifikace:
 • Žák lanem pohybuje střídavě levou a pravou rukou.
 • Žák pohybuje současně oběma konci lana oběma rukama.
 • Žák pohybuje lanem různými pohyby paží.
 • Partner pohyb lana napodobuje.
 • Žák se s kmitajícím lanem pohybuje po tělocvičně. 

 

Tlusté břicho
 
Zaměření: koordinace, obratnost, vědomí těla
Popis: Žák si zastrká lano do svého oblečení a prohlíží se v zrcadle.
Modifikace:
 • Žák se s „tlustým břichem“ pohybuje po tělocvičně, nesmí však lano ztratit.
 • Žák nechá koukat oba konce lana z rukávů nebo výstřihu (strašidlo).
 • Žák může svým břichem naplněným lanem narážet na naplněné břicho partnera.
 • Několik žáků za sebou si zastrčí dlouhé lano skrz oblečení a společně se pohybují po tělocvičně. 

 

Další aktivity s lanem 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, koncentrace pozornosti, prostorová orientace 

 • Jeden konec lana je přivázaný k žebřinám, druhým koncem točí učitel. Žák pod roztočeným lanem podbíhá, přeskakuje ho, plazí se pod ním apod.
 • Jeden konec lana je přivázaný k žebřinám ve výši ramen, druhý konec napnutého lana drží žáci, popř. učitel. Jeden žák po druhém se snaží po laně přelézt k žebřinám.
 • Oba konce lana jsou svázané dohromady (do kruhu). Žák jde po něm vpřed (balancuje) a přitom jako pás u buldozeru drží nad sebou horní část lana.
 • Žák hází smotané lano co nejvýš/co nejdál.
 • Žák hodí úzce svinuté (svázané) lano na cíl nebo partnerovi. Zůstane lano smotané nebo se rozloží?
 • Žák „kutálí“ úzce svinuté lano k cílové metě.
 • Žák přejde (balancuje) kousek lana ležícího na zemi, pak položí kousek, který již přešel, opět dopředu a přejde lano dále. Přitom se nesmí dotknout země.
 • Žák leží na laně ležícím (smotaným) na zemi. Žádnou částí těla se však nesmí dotýkat země. Modifikace: Kolik žáků se vejde na takovouto „postel“?
 • Žák leží na laně napříč, sám se do něj zavine a s lanem „válí sudy“ po tělocvičně.
 • Žák má za úkol navlékat korále, s různou obtížností: 1. Dva žáci (popř. učitel, necvičící žáci) drží natažené lano. Žák navlékne obruč na lano a projde až na jeho konec. 2. Žák navléká ringo kroužky (popř. kroužky na záclony) na lano, popř. gumu, švihadlo. 3. Žák navléká papírové trubičky na provázek.
 • Žák má zavázané oči. Hledá lano položené na zemi.
 • Žák různým způsobem přeskakuje na podlaze položené lano / volně (vodorovně, šikmo) natažené lano nízko nad zemí.
 • Žák si vybranou část těla omotá lanem a takto se pohybuje po tělocvičně, překonává překážky, mění způsob lokomoce atd.
 • Žák si položí lano (hada) přes tělo a pohybuje se s ním po tělocvičně, přičemž mu had nesmí spadnout na zem.
 • Žák stojí (klečí, leží) na laně a pohybuje se (klouže) vpřed (lano se tedy posunuje), přičemž se nesmí dotknout země. Modifikace: 1. Několik žáků se pohybuje na laně vpřed klouzáním. 2. Které družstvo bude první v cíli?
 • Žák stojí na laně oběma nohama těsně u sebe. Konce lana drží napnuté v rukou. Poskoky se pohybuje vpřed.
 • Žák vytvoří položením lana na zem (obrovské) tělo. Pak si do různých částí těla sedá, lehá nebo je obchází. Mladší žák je může také pojmenovávat.
 • Žák vytvoří položením lana na zem spirálu. Sune ji po podlaze, aniž by ji zničil.
 • Žák vytvoří položením lana na zem spirálu s širšími mezerami. Spirálou chodí dovnitř a ven. Modifikace: Mění se způsob lokomoce. 
   

Aktivity dvojic 


Vztahy
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace
Popis: Dva žáci drží mezi sebou lano a takto pohybují se po tělocvičně.
 • Vzdálenost mezi žáky je malá/velká.
 • Lano je stále napnuté nebo se volně smýká po zemi.
 • Jeden z žáků má zavřené oči.
 • Lano drží žáci vysoko, nízko, těsně, co nejšíř.
 • Dvojice se pohybuje rychle, pomalu.
 • Žáci používají různé způsoby lokomoce – lezou po čtyřech, utíkají, plazí se, poskakují, cval stranou, běh vzad aj.
 • Lano drží více žáků. 

 

 

Další aktivity s lanem 

Zaměření: obratnost, koordinace, síla, tělesné schéma

 • Žáci klečí na zemi ve větším kruhu vytvořeném z lana a snaží se z něj navzájem vytlačit (sumo).
 • Žáci stojí vně lana položeného na zemi ve tvaru kruhu. Navzájem se drží oběma rukama a snaží se partnera vtáhnout do kruhu. Modifikace: Mění se způsob držení žáků.
 • Žák A leží na zemi. B pokládá lano těsně kolem A. Když A opatrně vstane, může se podívat na obrys svého těla. Modifikace: B se snaží položit do tělesného obrysu A. Vejde se do něj?      
 • Žák A omotá lanem celé tělo B. Jak se pak může ještě pohybovat? Mají se nohy uvolnit? Modifikace: Lanem se omotají dva nebo více žáků.      
 • Žák A sedí (leží, popř. stojí) na laně a pevně se ho drží. B ho táhne po tělocvičně. A udává tempo a směr (jako kočí). Modifikace: Jeden z dvojice zavře oči.
 • Žák A jde k naproti stojícímu B a přitom smotává lano. B lano opět co nejrychleji rozmotává.
 • Žák A spoutá B ruce, popř. nohy. Měří se čas, za který se B opět osvobodí. (Pozn.: Tuto aktivitu mohou hrát žáci jen dobrovolně a pod dohledem učitele. Pouta musejí být adekvátní úrovni žáka, který je rozpoutává.) Modifikace: 1. Spoutaného osvobodí jiný žák. 2. Dva nebo více žáků jsou k sobě spoutáni. Společně se osvobodí.
 • Žák A vytváří pokládáním lana na zem různé tvary, např. spirály a kruhy. B má tyto tvary napodobit.
 • Žák A vytváří pomocí různých pohybů s lanem různé zvuky. B se snaží zvuky rozpoznat a se zavřenýma očima je přiřadit k pohybům lana.
Aktivity ve skupině


Kolotoč
 
Zaměření: kooperace, koordinace
Popis: Žáci stojí v kruhu a pevně se drží lana (spojeného uzlem) jednou rukou. Vykloní se (opřou) směrem ven a přitom chodí v kruhu.
Modifikace:
 • Žáci mění ruku držící lano.
 • Žáci se lana drží oběma rukama.
 • Žáci se pohybují rychleji.
 • Žáci mění způsob lokomoce – plazí se, pádí, lezou po čtyřech, sedají si apod.
 • Na signál se mění směr pohybu. 

 

Pleskaná
 
Zaměření: koncentrace pozornosti, postřeh, rychlost reakce
Popis: Konce lana jsou svázány k sobě. Žáci vytvoří kruh a chytí se lana oběma rukama. Učitel se postaví doprostřed kruhu, zvolna se otáčí a občas se snaží znenadání plesknout některého žáka přes ruce, dokud ještě drží lano. Žáci na obvodu ho ovšem bedlivě sledují, a když na ně zaútočí, rychle lano pustí. Kdo je příliš pomalý a nepustí lano včas, má trestný bod. 

 

Po laně k pokladu
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, koncentrace pozornosti
Popis: Každé družstvo své lano směřující ke společnému „pokladu“ (např. krabice s víčky od PET lahví). Bosý žák má na tajné cestě zavázané oči, ostatní ho navigují instrukcemi, nebo vedením za ruku. Když dorazí k pokladu, vezme si jeden kus a donese ho ke svému družstvu. Cílem hry je v daném časovém limitu získat co největší poklad. 

 

Přetahovaná
 
Zaměření: kooperace, síla, koordinace, koncentrace pozornosti
Popis: Mezi dvěma stejně početnými družstvy, kde každý člen má své číslo, je umístěno lano. Každý jeho konec uchopí jeden žák z družstva (oba žáci mají stejné číslo). Na signál začíná přetahování, postupně se přidávají žáci podle vyvolávaných čísel.
Modifikace:
 • Družstva se postaví čelem proti sobě/zády k sobě. Mezi nimi je natažené lano. Na povel začnou žáci tahat lano tak, aby dostali soupeře za vymezený prostor. 

 

Pustý ostrov
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, rovnováha
Popis: Kruh z lana položeného na zemi představuje ostrov, na němž žáci po ztroskotání své lodi bydlí. Když hraje hudba, plavou z ostrova na širé moře, aby našli nějakou loď, která by je odvezla zpět domů. Pokud hudba přestane hrát, musejí se rychle vrátit na ostrov. Ten je pokaždé menší, neboť přichází příliv. Žáci si musejí navzájem pomoci, aby se na ostrov vešli všichni.

 

Stromy ve větru
 
Zaměření: koordinace, kooperace, rovnováha
Popis: Žáci stojí v kruhu a mezi sebou (za zády) drží napnuté lano (svázané do kruhu) oběma rukama. Pomalu se svou vahou opřou směrem ven, takže se všichni žáci v kruhu nacházejí ve společné rovnováze. Mohou se opatrně pohupovat (kolébat) v rytmu (mírně, rychleji, divočeji).
Modifikace:
 • Žáci jdou společně do středu kruhu, jemně do sebe narazí a jdou opět zpět směrem ven. Tento pohyb se děje rytmicky (jako dýchání). 

 

Další aktivity s lanem 

Zaměření: obratnost, koordinace, síla, kooperace, koncentrace pozornosti, rychlost reakce 

 • Dva žáci pohybují lanem v kruhovém oblouku bočně nahoru a dolů. Ostatní lano podbíhají (v okamžiku, kdy je nejvýše).
 • Dva žáci v dřepu drží konce lana a pohybují s ním libovolně po zemi / nahoru a dolů. Ostatní (stojí mezi oněmi dvěma žáky) ho z kolmého rozběhu různým způsobem přeskakují.
 • Dvě družstva žáků (každé na jednom konci lana), stojících čelem k sobě, zády k sobě, v sedu apod. / dvě řady žáků, stojících čelem k sobě se přetahují.
 • Čtyři žáci drží lano před tělem tak, aby vytvořilo např. obrys čtverce. Ostatní ho přeskakují, podlézají, obíhají apod.
 • Jeden žák se s lanem otáčí rychle v kruhu. Ostatní přes pohybující se lano skáčou.
 • Kimova hra: Lano leží na zemi. Zatímco vybraný žák opustí tělocvičnu, ostatní změní polohu lana. Najde žák změnu?
 • Kolik žáků může současně stát na laně položeném na zemi?    
 • Lano či několik lan leží na zemi. Žáci pobíhají po tělocvičně, přičemž se nesmí lana dotknout. Modifikace: Žáci se pohybují po čtyřech, poskakují, chodí pozpátku, plazí se nebo vymýšlejí jiné možnosti lokomoce.  
 • Oba konce lana jsou svázané dohromady (do kruhu). Všichni žáci stojí na polovině lana, druhá polovina probíhá na jejich hlavami jako pás u buldozeru. Po pásu jdou vpřed a horní polovinu nechávají proklouzávat skrz své ruce držené nahoře.
 • Po lanech položených na zemi chodí všemi směry více žáků, kteří se snaží navzájem vyhnout, aniž by spadli na zem.
 • Ze čtyř „točících“ se delších lan vytvoří osm žáků čtverec. Ostatní žáci ve čtverci musejí pole opustit tak, že lana přeskočí. Úkol je vyřešen, pokud i těch osm žáků točících s lany je vystřídáno, aby mohli z pole také „vyskákat“.  
 • Při honičce slouží lano ležící na zemi jako záchrana. Žák nemůže být chycen, pokud stojí na laně.
 • Úkolem dvou žáků, kteří se drží lana, je chytnout (dotknout se) dalšího žáka. Žáci, kteří byli chyceni, se lana také pevně drží. Chytat mohou jen krajní žáci na obou koncích řetězu.
 • Všichni žáci se drží jednou rukou lana a mají zavřené oči. Učitel vodí skupinu po tělocvičně (přes malé překážky).
 • Všichni žáci stojí na laně položeném na zemi. Jejich úkolem je vyměnit si místa tak, aby se seřadili abecedně podle svých křestních jmen. Nikdo se ovšem nesmí dotknout země.
 • Vybraný žák táhne lano (ocas) za sebou, přičemž se nesmí dotknout ostatních žáků nebo překážek. Modifikace: Žák táhne lano za sebou, zatímco ostatní se snaží na lano stoupnout.
 • Žáci houpají (kývají, švihají) lano do výšky, na krátkou chvilku ho v nejvyšším bodě současně pustí, tlesknou do rukou a hned opět lano chytí. Modifikace: Žáci se snaží, aby pauza a klouzavý let byly co nejdelší, než po laně opět sáhnou.  
 • Žáci hrají na honěnou. Honič táhne lano za sebou tak, aby se jím dotkl ostatních žáků, kteří se mu snaží uhýbat. Koho se lano dotkne, ten se vymění s honičem.
 • Žáci mají za úkol rozmotat lano a vytvořit z něj různé plošné obrazce (kruh, obdélník apod.).
 • Žáci položí lano na podlahu do tvaru kruhu, do jehož středu postaví pyramidu např. z houbiček. Pak si stoupnou za hranici kruhu a míčky se snaží pyramidu shodit. Modifikace: Pyramidu brání v kruhu dva žáci. Útočící si přihrávají míč, po přihrávce se snaží míč prohodit mezi obránci a shodit pyramidu.
 • Žáci položí lano na zem do tvaru kruhu. Kolik žáků v něm může ležet/stát, aniž by z něj vyčnívala jediná část jejich těla? Modifikace: Kolik stojících/ležících žáků se vejde do kruhu, aniž by se navzájem dotýkali?
 • Žáci provádějí v kruhu (popř. v řadě) průpravná cvičení. Všichni se drží lana oběma rukama a cvičí současně, např. ve stoji, v sedu, kleku, lehu apod.
 • Žáci se pevně drží lana. První žák (hadí hlava) se snaží chytit posledního (hadí ocas). Pokud je úspěšný, stane se ocasem. Nikdo se během chytání nesmí pustit lana.
 • Žáci se pevně drží lana a chodí po tělocvičně (vpřed, vzad, ve spirálách, pod spojenými nataženými pažemi dvou žáků apod.).
 • Žáci sedí v kruhu. Hra spočívá ve vyprávění příběhu, v němž jsou zapojena jejich jména. Kdykoliv je jméno některého žáka řečeno, musí být omotán lanem např. sousedem po pravé ruce.
 • Žáci stojí v kruhu a drží lano (spojené uzlem) oběma rukama. Pohybují jím nahoru a dolů (pomalu, rychle, výše, při zemi apod.). Modifikace: 1. Žáci lanem pohybují různou intenzitou. Vytvářejí „vlny“, které běží od jednoho žáka k žákovi stojícímu naproti. Různými pohyby vln si opětují odpovědi. 2. Žáci napodobují pohyby vln současně svými těly (rychlé chvění, pomalé kolébání, divoké zmítání atd.).
 • Žáci stojí v kruhu a drží lano (spojené uzlem) oběma rukama. Předávají si ho po kruhu otáčením kousek po kousku. Lano jim při tom nesmí spadnout a žádný žák opustit své místo.  
 • Žáci stojí v kruhu, každý se drží lana před / za tělem. Jeden žák stojí uprostřed a pohybuje se různými směry a různou rychlostí (nejprve pomalu). Ostatní se snaží reagovat pohybem tak, aby lano bylo stále napnuté, tvořilo kruh a středový žák stál skutečně uprostřed.
 • Žáci stojí v řadě a drží lano pevně před tělem. První se začne otáčet kolem své osy a přitom se pohybuje ke svému sousedovi, který se začne také otáčet, až postupně celá skupina vytvoří klubíčko. Pomalu se pak zase rozmotává.
 • Žáci stojí v řadě, lano drží v připažení a pohybují se současně cvalem stranou.
 • Žáci stojí v zástupu ve stoji rozkročném, lano drží mezi koleny v mírném předklonu. Provádějí chůzi vpřed, vzad, poklus apod.
 • Žáci udělají hlouček tak, aby mezi nimi byly co nejmenší mezery. Učitel dá vybranému žákovi jeden konec lana a druhým omotává žáky jako závitek. Když jsou celí zamotaní, nechá je chvilku vnímat teplo a chování spolužáků. Pak je rozmotá a ptá se, jak se ve stísněném prostoru cítili.
 • Žácikruhu drží lano (svázané do kruhu) a pobíhají (jdou, plazí se) s ním po tělocvičně. Kdo udává směr / tempo?
 • Žáci v zástupu (v řadě) drží lano nad hlavou ve vzpažení. Postupně od prvního provádějí dřep a vztyk tak, že zástup (řada) vytváří vlnu.