Úvod


V souvislosti s aktuálními trendy v českém školství (integrace dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami, inkluze, multikulturní a environmentální výchova, realizace školních vzdělávacích programů atd.) se jako naléhavá potřeba jeví vzdělávání (budoucích) tělovýchovných pedagogů také v oblasti netradičních metod, postupů a využívání netradičních prostředků ve výuce. Tato multimediální učební pomůcka vznikla právě z této potřeby a dále pak z nedostatku literatury týkající se daného tématu. Obsahuje náměty na pohybové aktivity, hry a soutěže s netypickým náčiním a pomůckami, které poskytují ozvláštnění „všedních“ hodin tělesné výchovy. V současné době, kdy i děti ztrácejí zájem o pohyb, může jejich využití přispět ke zvýšení zájmu o tělesnou výchovu, potažmo o sport a pohybové aktivity vůbec.

Prezentované aktivity jsou určeny převážně pro žáky základních (zejména na 1. stupni) a speciálních škol, mohou je ovšem využít i trenéři dětí a mládeže v různých sportovních klubech a jednotách, cvičitelé v Sokole, vedoucí zájmových sportovně pohybových kroužků, vedoucí skautských oddílů, vychovatelky v mateřských školách, popř. i rodiče dětí. Lze je realizovat v tělocvičně, ale mnohé z nich se dají aplikovat také na hřišti či louce. Je možné je zařadit do všech částí vyučovací jednotky.

Nabídnuté aktivity mají sloužit pouze jako předloha pro inspiraci a zdroj nápadů, pedagog je může obohatit vlastními nápady a obměnit dle své kreativity, potřeb a konkrétních podmínek. Vhodné a v praxi osvědčené je využít také námětů a připomínek z řad žáků a tím je aktivně zapojit do tvorby obsahu výuky. Zásobník pohybových činností i pomůcek tak může být průběžně rozšiřován.


Tato multimediální učební pomůcka byla financována z rozvojového grantu FRVŠ č. 1038/2012 Tvorba multimediální učební pomůcky Netradiční pohybové aktivity s všedními i netradičními materiály